پایان نامه

منبع تحقیق c (4279)

1-7-2 . شعر کودک381-7-2-1. خیال در شعر کودک381-7-2-2 . وزن در شعر کودک391-7-2-3 . انواع شعر کودک401-7-2-3-1 . لالایی ها401-7-2-3-2. متل ها 401-7-2-3-3 . شعرهای غنایی401-7-2-3-4 . قصه های منظوم401-9. پیدایش و سیر تاریخی ادبیات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (4280)

3-2-2-1 دلالت اسم473-2-2-2 دلالت فعل473-2-4-1 ترادف473-2-4-2 تضاد483-2-4-5 شمول معنایی49فصل چهارم : بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن504-1 سوره الواقعه514-2 محتوای سوره الواقعه514-2-1 دلالت صوت524-2-1-1 صامت524-2-1-1-1 اصوات مجهور534-2-1-1-1-1 شدت عقوبت گمراهان544-2-1-1-1-2 تفکر در نعمت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (4281)

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایان نامهی دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربیموضوع:بینامتنیت قرآنی در مقامات حریریاستاد راهنما:دکتر مصطفی کمالجواستاد مشاور:دکتر حسن گودرزینام دانشجو:گلافشان فیروزجائیانگلوگاهشهریورماه 1391 تقدیر و تشکّر پس از حمدوثنای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (4271)

1-5-تکالیف موجر۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجرنماید۲- بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (4282)

3-2-3- لیلی و المجنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………533-2-3-1- شخصیتهای برجسته نمایشنامه لیلی و المجنون……………………………………………………………………………………………55– سعید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55– لیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55– استاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55– زیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56– حسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….563-2-4- الأمیره تنتظر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..563-2-4-1- شخصیتهای برجسته نمایشنامه الأمیره تنتظر………………………………………………………………………………………………..58– شاهزاده خانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58– قرندل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58– سمندل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………583-2-5- مسافر لیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 583-2-5-1- شخصیتهای برجسته نمایشنامه مسافر لیل……………………………………………………………………………………………………59– مسافر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (4251)

طلاق عوارض شغلی افت اعتبار فردی وموقعیت شغلی سوانح  وحوادث حین کار غیبت از کار کاهش کارایی اخراج وبیکاری  عوارض اقتصادی خسارات ناشی از کاهش نیروی مولد وافزایش نیروی مصرف کننده جامعه هزینه های تحمل ادامه مطلب…

By 92, ago