بدیهی است که انسان موجودی است اخلاقی و مخیر که واکنشی یکسان  وثابت از یک متغیر مستقل از خود نشان نمی دهد ولی در یک فشار ساختاری خاص ودر طیف انتخابهای مشروع دست نیافتنی، به سمت خط قرمز سوق داده می شود و هر چقدر عرصه بر افراد تنگ تر شود نسبت بیشتری از افراد به کجروی روی می آورند لذا می توان با قطعیت نسبی، جرم خیزی اینگونه جوامع را پیش بینی کرد ویا بر عکس، از آمار انحرافات اجتماعی در یک جامعه خاص ، کیفیت ساختار اجتماعی آن جامعه را حدس زد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از همه آنچه گفته شد این پیشنهاد الزام آورمنتج می شود که  عامل پیشگیری وقوع جرم، سلامت افرادجامعه می باشد یعنی امنیت اقتصادی،اجتماعی،قضایی و بهداشتی لذا در نظام قشر بندی اجتماعی تحرک نزولی ویا طرد اجتماعی جزیی از فرایند اجتماعی است که در صورت عدم  حمایت های جامعه از این افراد ، بعنوان جریان موافق ،گرایشات انحرافی را تشدید می کند و استفاده از ابزار نامشروع ،جهت رسیدن به هدف را ، توجیه می کند.
 

منابع:
1-   ستوده، هدایت الله،1376، آسیب شناسی اجتماعی ،تهران: آوای نور
2-   شیخاوندی،داور،(1384)،جامعه شناسی انحرافات،آسیب شناسی جامعوی ، تهران: انتشارات مرندیز
3-   انجمن جامعه شناسی ایران(1383)،علل ساختاری اعتیاد در ایران،سخاوت،جعفر
4-   انجمن جامعه شناسی ایران(1383)،مجازات زندان وارتکاب مجدد جرم،عبدی،عباس

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-   گیدنز،آنتونی(1373)،جامعه شناسی،ترجمه منوچهر صبوری،چاپ اول ،تهران:نشر نی
6-   فتاح ،عزت(1371)،از سیاست مبارزه بابزهکار تا سیاست دفاع از بزه دیده،ترجمه سوسن خطاطان و علی حسینی نجفی ابراند آبادی،مجله قضایی و حقوق دادگستری،تهران:شماره سوم
7-   سخاوت،جعفر،1380،جامعه شناسی انحرافات اجتماعی،تهران،انتشارات آزمایشی متون درسی
8-   صدیق سروستانی،رحمت الله،1387،آسیب شناسی اجتماعی،تهران:انتشارات سمت
9-   خوزه لوپز وجان اسکات،1385،ساخت اجتماعی،ترجمه حسین قاضیان،تهران،نشر نی

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید