پایان نامه

ابراز وجود

چیزی که اهمیت دارد محیط ادارک شده بین محیط ادارک شده است و افراد براساس ادارک خویش از محیط اطراف عمل می‌کنند (واینر، 1990).مورای فهرستی از نیازهای انسانی را تهیه کرد که عبارت بود از: ادامه مطلب…

By 90, ago
پایان نامه

سبک فرزندپروری-متن کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ن هیجان‌های غیرارادی می‌باشد (استنبرگ، 1994).بیشتر محققانی که تلاش کرده‌اند محیط فرزندپروریرا توصیف کنند،به مفهومسبک فرزندپروری دیانا بامریندتکیه کردهاند. سازه سبک فرزندپروری، به ادامه مطلب…

By 90, ago
پایان نامه

پایان نامه روانشناسی با موضوع : تحلیل واریانس

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  5 میباشد که با توجه به سطح معناداری (02/0)، در سطح (05/0≥P) معنادار میباشد. بنابراین فرض برابری واریانسها رد می‌شود و باید از ادامه مطلب…

By 90, ago
پایان نامه

سبک فرزندپروری

فرد از خرده‌مقیاس مقتدرانه پرسشنامه سبک فرزندپروری دیاناباومریندبه دست می‌آورد.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  -سبک مستبدانه: تعریف مفهومی: در این نوع سبک، والدین متوقع هستند و برای ادامه مطلب…

By 90, ago
پایان نامه

پایان نامه روانشناسی با موضوع : هنجارهای اجتماعی-متن کامل

ر مربوط به زیگموند فروید است که ساختار شخصیت را ترکیبی از سه عنصر نهاد ، خود و فراخود می‌داند(هجل و زیگلر، 2000).2ـ2 نظریه‌های شخصیت  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و ادامه مطلب…

By 90, ago
پایان نامه

پایان نامه روانشناسی با موضوع : بازداری رفتاری

و سادوک، 2003). کلونینجر (1991،1987) در مدل عصبی ـ زیستی خود مطرح کرده است که سامانه‌های سرشتی در مغز دارای سازمان یافتگی کارکردی و متشکل از سامانه‌های متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعال‌سازی، تداوم ادامه مطلب…

By 90, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع عملکرد تحصیلی

بین تعهد عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. بین تعهد مستمر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. بین تعهد هنجاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه ادامه مطلب…

By 90, ago