1.25 60 -0.35 0.13 -2.89 0.01 7.00 -0.04
بیان 5.23 1.21 60 -0.20 0.04 -1.55 0.13 5.69 -0.02

درگیری 2.37 1.97 60 0.51 0.26 4.55 0.00 0.46 0.08
استقلال 4.12 1.12 60 0.12 0.02 0.94 0.35 3.86 0.01
جهت یابی پیشرفت 4.95 1.42 60 -0.13 0.02 -0.96 0.34 5.28 -0.01
جهت یابی فکری- فرهنگی 5.02 1.85 60 -0.30 0.09 -2.44 0.02 6.08 -0.05

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جهت یابی فعالیت های تفریحی 5.67 1.88 60 -0.39 0.16 -3.27 0.00 7.07 -0.06
تاکیدات اخلاقی- مذهبی 5.68 1.67 60 0.01 0.00 0.05 0.96 5.66 0.00

سازمان 7.07 1.79 60 -0.37 0.13 -2.99 0.00 8.30 -0.05
کنترل 4.00 1.37 60 0.26 0.07 2.05 0.05 3.33 0.03
مقیاس محیط خانواده 50.27 5.56 60 -0.24 0.06 -1.85 0.07 52.74 -0.11

بر اساس جدول صفحه قبل آشکار است که همبستگی نمره کل مقیاس محیط خانواده با نمره کل سلامت عمومی منفی می باشد (24/0-= r). یعنی به نظر می رسد که با افزایش نمره کل مقیاس محیط خانواده، نمره کل سلامت عمومی کاهش نشان می دهد و بالعکس. ولی باید دانست که این واقعیت در نمونه انتخاب شده رخ داده است و ممکن است در نمونه های دیگر این شدت همبستگی کم و زیاد شود. بدین منظور لازم است که معنادار بودن میزان همبستگی مذکور مورد آزمون قرار گیرد. از این رو از مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده استفاده کرده و چگونگی کم و کیف این همبستگی را در جامعه آماری با ضریب اطمینان

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید