سؤال‌های آن براساس روش تحلیل عاملی بر روی فرم 60 ماده‌ای اولیه استخراج گردیده است. پرسشنامه شامل 28 سؤال چهار گزینه‌ای است و دارای چهار مقیاس فرعی، که هر مقیاس‌ 7 سؤال دارد. مقیاس‌ها عبارتند از: مقیاس علائم جسمانی ، مقیاس علائم اضطراب و اختلال خواب ، مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و مقیاس علائم افسردگی .
سؤالات پرسشنامه به صورت چهارگزینهای و با طیف لیکرت طراحی شدهاند. البته روش های متعددی برای نمره گذاری گزینههای این پرسشنامه مطرح شده است.
شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه گلدبرگ
از 28 عبارت پرسشنامه موارد 1 الی 7 مربوط به مقیاس علائم جسمانی است. موارد 8 الی 14 علائم اضطراب اجتماعی و اختلال خواب را بررسی کرده و موارد 15 الی 21 مربوط به ارزیابی علائم کارکرد اجتماعی است و نهایتاً موارد 22 الی 28 علائم افسردگی را می‌سنجد. بهترین و مناسب‌‌ترین روش نمره‌گذاری استفاده از مدل ساده لیکرت با نمره‌های 0 و 1 و 2 و 3 برای گزینه‌های مواد پرسشنامه است.
برای جمع‌بندی نمرات به اصلاً نمره صفر، در حد معمول 1، بیش از حد معمول 2، و خیلی بیشتر از حد معمول نمره 3 تعلق می‌گیرد. در هر مقیاس از نمره 6 و در مجموع 23 به بالا بیانگر علائم مرضی است و نمره پایین‌تر از 23 نشانگر سلامت عمومی می‌باشد.
گلدبرگ و بلک ول (1970) ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه مذکور را با نتیجه ارزیابی بالینی شدت اختلالات به میزان 80/0 گزارش کرده‌اند همچنین حساسیت و ویژگی‌ این پرسشنامه را در بهترین نقطه برش 23 به ترتیب 86/0، 82/0 گزارش نموده‌اند (قمری، 82-1381).
هومن در پژوهشی که تحت عنوان «استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی» انجام داد روایی تقارنی پرسشنامه سلامت عمومی را با پرسشنامه سلامت عمومی SCL90-R محاسبه کرده است. مقادیر ضریب همبستگی دو متغیری بین نمرات 70 آزمودنی متعلق به گروه نمونه را در مقیاس‌های علائم جسمانی GHQ و شکایات جسمانی SCL90-R برابر با 65/0 در مقیاس‌های اضطراب و اختلال خواب و شکایات جسمانی SCL90-R برابر با 69/0 در مقیاس‌های افسردگی GHQ و افسردگی SCL90-R برابر با 71/0 و در کل مقیاس مذکور برابر 82/0 بوده است (قمری، 82-1381).
روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی
پرسشنامه سلامت عمومی توسط محققین مختلف مورد استفاده قرار گرفته و از طرف دیگر نسبت به بررسی روایی و بخصوص روایی ساختاری آن اقدامات متعددی صورت گرفته است. همچنین در بررسی روایی ملاکی این پرسشنامه، گلدبرگ و همکاران(1972) همبستگی بین داده‌های حاصل از اجرای دو پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه سلامت عمومی SCL90-R را بر روی 244 آزمودنی 78/0 گزارش نمودند(هومن، 1377، به نقل از قمری، 1382). در مطالعه دیگری که توسط گلدبرگ و هیلر انجام شده، مقدار ضریب همبستگی نمرات چهار مقیاس تشکیل دهنده پرسشنامه سلامت عمومی بین 33/0 تا 61/0 گزارش شده است.
ضریب پایایی پرسشنامه در کشور چین(چان و چان، 1983) با روش نمره گذاری لیکرت برابر 85/0 گزارش شده است و چونگ و اسپیرز (1994) ضریب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی را در دو گروه کامبوجی‌های ساکن نیوزلند به کمک روش بازآزمایی (آزمون- آزمون مجدد) با فاصله زمانی 2 تا 4 هفته به میزان 55/0 بدست آوردند. در ایران نیز در تحقیقات مختلف ضریب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی را با بهره گرفتن از روش بازآزمایی با فاصله زمانی 7 تا 10 روز روی گروه 80 نفری به میزان 91/0 برآورد شده و یعقوبی(1374) در پژوهش خود ضریب پایایی مذکور را به میزان 99/0 برآورد کرده است. یزدان‌پناه در پژوهشی تحت عنوان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی خانواده بر سلامت عمومی فرزندان بر روی نمونه 542 نفری ضریب همسانی درونی‌ این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 84/0 گزارش نموده است. هومن(1377) در استانداردسازی و هنجاریابی فرم 28 سؤالی پرسشنامه سلامت عمومی در نمونه 751 نفری از دانشجویان، همسانی درونی سوالات با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه کرده و ضریب آلفا برای مقیاس‌های علائم جسمانی 85/0 علائم اضطراب و اختلال خواب 87/0، علائم کارکرد اجتماعی 79/0 و علائم افسردگی 91/0 و برای کل مقیاس که نشان دهنده سلامت عمومی است برابر 85/0 گزارش کرده است.
در عین حال در این پژوهش پایایی پرسشنامه مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور سنجش میزان پایایی پرسشنامهها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد(شریفی، 1381، ص 198؛ سیف، 1382، ص 456). چون این بخش از پرسشنامه ها به صورت طیف لیکرت طراحی شده و در واقع ازنوع نگرش سنج میباشد به همین جهت مناسبترین روش برای محاسبه اعتبار، ضریب آلفای کرونباخ است :

نتایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه مذکور در جدول زیر نشان داده شده است»

جدول 1-3: ضریب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی و مولفه های آن
مؤلفه آلفای کرونباخ
علائم جسمانی 0.80
علائم اضطراب و اختلال خواب 0.85
علائم اختلال در کارکرد اجتماعی 0.85
علائم افسردگی 0.87
کل پرسشنامه سلامت عمومی 93/0

با توجه به ضرایب پایایی محاسبه شده میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی پژوهشی کافی برخوردار بوده است.

ب) مقیاس محیط خانواده
مقیاس محیط خانواده اولین بار در سال 1981 توسط موس و موس ارائه شد. سپس نسخه تجدید نظر شده آن در سال 1993 به چاپ رسید. این مقیاس یکی از 10 مقیاس فضای اجتماعی که توسط موس و موس طراحی شده‌اند. مقیاس محیط خانواده، شامل 10 زیر مقیاس است که ویژگی‌های اجتماعی محیط خانواده‌های مختلف را می‌سنجد. این مقیاس 3 فرم مختلف دارد.
– فرم واقعی ، که برداشت افراد از خانواده‌شان را می‌سنجد.
– فرم آرمانی ، که برداشت افراد از محیط خانوادگی ایده‌آل را می‌سنجد.
– فرم مورد انتظار ،‌ انتظارات افراد درباره وضعیت خانواده را می‌سنجد. مثل انتظارات یک زوج درباره این که خانواده بعد از تولد یک کودک چگونه خواهد بود.
در این پژوهش از فرم واقعی استفاده شده است.
فرم واقعی دارای 90 سؤال درست- غلط می‌باشد و دارای سه بعد است و دارای 10 مقیاس فرعی است. ابعاد آن عبارتند از:
بعد رابطه
بعد رشد فردی
بعد نگهداری سیستم
بعد رابطه شامل 3 زیر مقیاس پیوستگی ، بیان و درگیری یا اختلاف می‌باشد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعد رشد فردی شامل 5 زیر مقیاس استقلال ، جهت‌یابی پیشرفت ، جهت‌یابی فکری-فرهنگی ،‌ جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی و تأکیدات اخلاقی- مذهبی می‌باشد.
بعد نگهداری سیستم شامل 2 زیر مقیاس سازمان و کنترل می‌باشد.
روایی و پایایی مقیاس محیط خانواده
براساس تحقیق انجام شده توسط موس و موس (1993)، ثبات درونی در همه مقیاس‌ها قابل قبول بوده است و دامنه‌ای از ثبات متوسط برای زیر مقیاس پیشرفت و استقبال تا ثبات قوی برای پیوستگی، سازمان، جهت‌گیری فرهنگی و تأکید مذهبی- اخلاقی را دربرمی‌گیرد.
در تحقیق موس و موس (1993) 47 فرم که اعضاء 9 خانواده بودند هر کدام 2 بار به فاصله 8 هفته به تست پاسخ دادند. پایین‌‌ترین پایایی 68/0 برای مقیاس استقلال و بالاترین 86/0 برای مقیاس پیوستگی بوده است. در این پژوهش پایایی آزمون با 60 نفر نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روایی
ساندرو باور (1984) در بررسی خود با این تست دریافتند افرادی که خانواده‌شان را پیوسته‌تر معرفی کرده بودند، رفتارهای اجتماعی حمایتگرانه بیشتری میان اعضای خانواده گزارش می‌دادند. نتایج بدست آمده در زیر مقیاس پیوستگی با نتایج حاصل از مقیاس سازگاری اسپانیر- دیانیک رابطه مثبت داشتند (ابوت و برادی ، 1985). زیر مقیاس‌های آزادی بیان و تعارض هم توسط مقیاس سازگاری قابل پیش‌بینی بودند. اسپیگل و ویسلر (1983) هم دریافتند که نمراتی که کارکنان متخصص کلینیک در مورد یک خانواده در مقیاس در تعارض، تأکیدی مذهبی، آزادی بیان و پیوستگی می‌دهند به طور معناداری مشابه نمرات خود اعضای خانواده است.
جدول 2-3: ضریب پایایی مقیاس محیط خانواده و مؤلفه های آن
مؤلفه آلفای کرونباخ
به هم پیوستگی 0.55
بیان 0.69
درگیری 0.58
استقلال 0.48
جهت یابی پیشرفت 0.54
جهت یابی فکری- فرهنگی 0.62
جهتیابی فعالیتهای تفریحی 0.64
تاکیدات اخلاقی- مذهبی 0.41
سازمان 0.38
کنترل 0.68
مقیاس محیط خانواده 0.78

با توجه به نتایج جدول بالا و جداول پیوست می‌توان نتیجه گرفت که پرسشنامه های مورد استفاده از اعتبار تحقیقی لازم برخودار می‌باشند. از طرف دیگر بررسی وضعیت هریک از سؤال‌های پرسشنامه ها به منظور سنجش همسانی درونی سؤالات (ارائه شده در پیوست) نشان داد که حذف سؤال‌ها موجب افزایش یا کاهش چشمگیر در ضریب اعتبار پرسشنامه نیست. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که سؤال‌های پرسشنامه های مورد استفاده از همسانی درونی خوبی برخوردار هستند.

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات، شاخصهای گرایش مرکزی و انحرافی مربوط به خرده مقیاسهای محیط خانواده و خرده مقیاسهای سلامت عمومی و همچنین نمره کل این دو مقیاس و نمودارهای مربوطه ارائه شده است که با بهره گرفتن از آنها به بررسی وضعیت موجود پرداخته شده است.
در بخش روش های استنباطی به منظور بررسی سؤالات تحقیق و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از همبستگی پیرسون تک متغیری و آزمون معناداری مربوط به آن، تحلیل رگرسیون چندگانه به روشهایEnter وStepwise Forward ، و آزمون معناداری ضرایب همبستگی چندگانه استفاده شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامهها استخراج و در جدول اطلاعات کلی یا جدول مادر تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با بهره گرفتن از کامپیوتر و از طریق نرم افزارهای آماری بویژه نرم افزارهای SPSS(16.0) و STATISTICA(8.0) در دو بخش روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات، شاخصهای گرایش مرکزی و انحرافی مربوط به خرده مقیاسهای محیط خانواده و خرده مقیاسهای سلامت عمومی و همچنین نمره کل این دو مقیاس و نمودارهای مربوطه ارائه شده است. در بخش روش های استنباطی به منظور بررسی سؤالات تحقیق و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از همبستگی پیرسون تک متغیری و آزمون معناداری مربوط به آن، تحلیل رگرسیون چندگانه به روشهایEnter وStepwise Forward ، و آزمون معناداری ضرایب همبستگی چندگانه استفاده شده است. نتایج در جداول مربوط آورده شده است.

روش های آماری توصیفی
این بخش به توصیف وضعیت موجود در نمونه تحقیق اختصاص دارد. در جدول 1-4 شاخصهای آمار توصیفی نمرات حاصل از خرده مقیاسهای محیط خانواده آورده شده است:

جدول 1-4: شاخصهای آمار توصیفی پرسشنامه محیط خانواده

خرده مقیاس ها حداقل حداکثر میانه میانگین انحراف معیار واریانس خطای استاندارد
به هم پیوستگی 2.00 8.00 6.00 6.17 1.25 1.56 0.16
بیان 2.00 8.00 5.00 5.23 1.21 1.47 0.16
درگیری 0.00 9.00 2.00 2.37 1.97 3.90 0.25
استقلال 2.00 7.00 4.00 4.12 1.12 1.26 0.14
جهت یابی پیشرفت 2.00 8.00 5.00 4.95 1.42 2.01 0.18
جهت یابی فکری- فرهنگی 1.00 9.00 5.00 5.02 1.85 3.44 0.24
جهتیابی فعالیتهای تفریحی 1.00 9.00 6.00 5.67 1.88 3.55 0.24
تاکیدات اخلاقی- مذهبی 1.00 8.00 6.00 5.68 1.67 2.80 0.22
سازمان 1.00 9.00 7.50 7.07 1.79 3.22 0.23
کنترل 1.00 8.00 4.00 4.00 1.37 1.86 0.18
مقیاس محیط خانواده 38.00 61.00 51.00 50.27 5.56 30.94 0.72

همانطور که ملاحظه میشود میانگین و انحراف استاندارد نمره کل حاصل از مقیاس محیط خانواده به ترتیب برابر 27/50 و 56/5 میباشد. به همین ترتیب شاخصهای آماری خرده مقیاسهای محیط خانواده در جدول بالا گزارش شده است.
نمودار زیر نیز به خوبی وضعیت میانگینهای هر یک از ده خرده مقیاس محیط خانواده را نشان میدهد:

نمودار 1-4: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های محیط خانواده

همانطور که در نمودار 1-4 نشان داده شده است، خرده مقیاس سازمان دارای بالاترین میانگین و خرده مقیاس درگیری دارای کوچکترین میانگین می باشد.
جدول 2-4 در زیر شاخصهای آماری توصیفی نمره کل سلامت عمومی (GHQ) و خرده مقیاسهای آن را نشان میدهد:

جدول 2-4: شاخصهای آمار توصیفی خرده مقیاسها و نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

خرده مقیاس ها تعداد حداقل حداکثر میانه میانگین واریانس انحراف
معیار خطای
استاندارد
علائم جسمانی 60 0.00 16.00 5.00 5.75 14.16 3.76 0.49
اضطراب و اختلال خواب 60 0.00 18.00 7.00 7.15 14.77 3.84 0.50
کارکرد اجتماعی 60 1.00 20.00 8.00 8.10 11.28 3.36 0.43
افسردگی 60 0.00 14.00 1.00 2.35 12.37 3.52 0.45
سلامت عمومی 60 8.00 63.00 20.50 23.35 153.66 12.40 1.60

بر اساس اطلاعات گزارش شده در جدول بالا، میانگین و انحراف استاندارد نمره کل حاصل از پرسشنامه سلامت عمومی به ترتیب برابر 35/23 و 40/12 میباشد. به همین ترتیب شاخصهای آماری خرده مقیاسهای سلامت عمومی در جدول بالا گزارش شده است.

نمودار زیر نیز به خوبی وضعیت میانگین های چهار خرده مقیاس پرسشنامه سلامت عمومی را نشان میدهد:

نمودار 2-4: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های سلامت عمومی

همانطور که در نمودار 2-4 نشان داده شده است، خرده مقیاس کارکرد اجتماعی دارای بالاترین میانگین و خرده مقیاس افسردگی دارای کمترین میانگین می باشد.

روش های آماری استنباطی
در این بخش به تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری می پردازیم. به عبارت دیگر در این قسمت به آزمون فرضیه های تحقیق می پردازیم. در زیر ابتدا فرضیه های تحقیق آورده شده است و سپس نتایج آزمون فرضیه ها به طور یکجا در جدول 3-4 ارائه شده است:
فرضیه اصلی:
بین مؤلفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی در زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:
1- بین به هم پیوستگی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.
2- بین بیان خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.
3- بین درگیری خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.
4- بین استقلال خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.
5- بین جهت‌یابی پیشرفت خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.
6- بین جهت‌یابی فکری- فرهنگی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.
7- بین جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.
8- بین تأکیدات اخلاقی- مذهبی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.
9- بین سازمان خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.
10- بین کنترل خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.
در جدول زیر ابتدا ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق محاسبه شده و سپس معنیداری ضرایب همبستگی محاسبه شده در جامعه آماری مورد آزمون قرار گرفته است. بدین ترتیب به منظور بررسی فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی پژوهش ابتدا ضریب همبستگی تک متغیری محاسبه شده و سپس معنی داری آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بنابراین همبستگی پیرسون تک متغیری بین نمره کل سلامت عمومی با تمامی متغیرها و خرده مقیاسهای محیط خانواده محاسبه گردیده و سپس معنی داری آن مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن در جدول صفحه بعد گزارش شده است:
جدول 3-4: همبستگی بین نمره کل سلامت عمومی با خرده مقیاسهای محیط خانواده

خرده مقیاس های
محیط خانواده میانگین انحراف معیار تعداد (r)ضریب
همبستگی (r²)ضریب
تبیین t سطح معناداری عرض از مبدأ شیب (y)
به هم پیوستگی 6.17

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید