پاسخنامه هایی که سؤالات بدون جواب آنها زیاد بود و یک نمونه 353 نفری باقی ماند که طبق پیشنهاد جدول مورگان که حداقل نمونه را 310 پیشنهاد کرده بود، 353 نفر در نمونه گیری نهایی انتخاب گردید.

ابزار گردآوری اطلاعات
مقیاس مقدماتی انگیزه پیشرفت تحصیلی
آماده کردن و اجرای پرسشنامه مقدماتی
ساخت مقیاس بخش عمده این پژوهش را تشکیل می دهد. در مرحله اول، ماده های لازم نوشته شد که در برگیرنده عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی بود. برای تهیه ماده های این پرسشنامه سه اقدام به موازات یکدیگر انجام شد:
1- بررسی متون تحقیقی مربوط به عوامل انگیزه پیشرفت تحصیلی 2- نظرسنجی از دانشجویان 3- نظر صاحب نظران
برای جمع آوری نظر دانشجویان در مورد عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی یک فرم تهیه و در آن از دانشجویان درخواست شد که سن، جنس و حداقل 10 معیار مشخص خود که عامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی است را ذکر کنند. این فرم توسط 20 دانشجوی دختر و پسر تکمیل شد و بر اساس اطلاعات حاصل از نظر سنجی و همچنین استفاده از متون مختلف و استخراج کلمات کلیدی آنها، گویه هایی بر اساس کاهش انگیزه پیشرفت نوشته شد. ماده های اولیه پس از چند مرحله ویراستاری و اصلاح و حذف ماده های تکراری به 35 مورد رسید. این ماده ها بصورت مقیاس درجه بندی لیکرتی تنظیم شدند. در نهایت فرم آزمایشی این پرسشنامه با 35 ماده در یک تحقیق مقدماتی در اختیار یک نمونه 100 نفری از دانشجویان دختر و پسر قرار گرفت و سپس سعی شد تعداد 2 ماده که به نوعی قابل درک نبودند از مقیاس حذف شوند. بنابراین، مقیاس نهایی شامل 33 ماده شد.
با توجه به این اطلاعات و داده های پژوهش های دیگر که قبلاً صورت گرفته بود و با توجه به اینکه ماده ها بایستی عاری از هر گونه ابهام و کاملا روشن و عینی باشند، محقق عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را که بدین ترتیب بدست آمده بود به منظور عینی بودن و کلی نبودن دسته بندی کرد تا بتواند ماده های مبهم را حذف و ماده هایی را که می تواند آن دسته و طبقه را به خوبی ارزیابی کند اضافه نماید. در این زمینه می توان مواردی مانند وضعیت اقتصادی اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های خانوادگی و عوامل محیطی را نام برد.
به دلیل پیچیده بودن این دسته از پژوهش ها در تعیین محتوای مواد و تعداد آنها و نیز قابل درک بودن آنها برای نمونه پژوهش سعی شد تا از تجربیات و متون نگارش شده توسط محققان قبلی به ویژه بهروزی (1389) استفاده شود. بنابراین، مراحلی که در زیر دنبال شده با توجه به این تجربیات، برای روشن کردن هر چه بیشتر حیطه های مورد نظر و جای دادن مواد در این حیطه ها سعی شد تا زیر مجموعههایی که میتوان در هر یک از حیطه ها قرارگیرد با بررسی متون و استفاده از نظر صاحب نظران ماده هایی تهیه شود.
پس از تنظیم ماده های مختلف پرسشنامه از این طریق، پرسشنامه مقدماتی 35 سوالی جهت تعیین اعتبار صوری در اختیار تعدادی از اساتید گروه روانشناسی و مشاوره قرار داده شد و براساس پیشنهادهای اصلاحی آنها دو مورد حذف شد (همان دو موردی که توسط دانشجویان برای حذف پیشنهاد شده بود و سرانجام پرسشنامه ای با 33 ماده (با توجه به قابل درک نبودن بعضی از ماده ها و نظر (استاد راهنما) تدوین و آماده اجرا گردید، که پرسشنامه مقدماتی عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی نام گرفت و در یک نمونه 400 نفری از دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر اجرا گردید.
پرسشنامه عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی
پس از انتخاب تصادفی کلاسهای مورد نظر با اساتید مربوطه هماهنگی لازم به عمل می آمد و سپس محققان به کلاسهای مذکور مراجعه نموده و پس از دادن توضیحات لازم در مورد پژوهش پرسشنامه ها را بین حاضرین در کلاس توضیع نمودند و از آنها خواسته شد که با توجه به دستورالعملی که در بالای پرسشنامه نوشته شده است به سوالات پاسخ دهند.
روش اجرا
پس از انتخاب تصادفی کلاسهای مورد نظر با اساتید مربوطه هماهنگی لازم به عمل می آمد و سپس محققان به کلاسهای مذکور مراجعه می نمودند و پس از دادن توضیحات لازم در مورد پژوهش به حاضرین کلاس پرسشنامه داده می شد و از آنها خواسته شد که با توجه به دستورالعملی که در بالای پرسشنامه نوشته شده است به سوالات پاسخ دهند.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری زیر استفاده شد:
1- روش تحلیل عوامل
2- روش آماری توصیفی مانند محاسبه میانگین و انحراف معیار
3- ضریب همبستگی پیرسون
4- تحلیل واریانس چند متغیره (بمنظور مقایسه عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر)
ضمنا در این پژوهش سطح معنی داری حداقل 05/0 در نظرگرفته شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافتههای این پژوهش در سه بخش توصیفی و آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات گزارش می شوند.
تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهش
یافته ها
تحلیل عوامل مقیاس مقدماتی انگیزه پیشرفت تحصیلی
پس از اجرای مقیاس مقدماتی و وارد کردن داده ها، نمره های آزمودنی ها در مقیاس مقدماتی محاسبه گردید. نمره گذاری گزینه های مقیاس مقدماتی به صورت زیر انجام گرفت
پرسشنامه به گونه ای طراحی شد که آزمودنی ها بایستی به یکی از چهار گزینه، کاملاً موافقم (5)، موافقم (4)، نظری ندارم (3)، مخالفم (2) و کاملاً مخالفم(1) پاسخ می دادند.
برای تحلیل عوامل داده ها از نرم افزارکامپیوتری spss نسخه 16 استفاده شد. در ابتدا بر اساس نمودار اسکری که تعداد تقریبی عاملهای قابل استخراج از میان داده ها را پیشنهاد می نماید، مشخص شد که با توجه به ارزشهای ویژه عاملی (مجموع مجذورات ضرایب عاملی ماده های موجود در هر عامل)، حداکثر 8 عامل قابل استخراج بود که با توجه به پیشینه و نظریه ها، 5 عامل در نظر گرفته شد. برای بررسی 33 ماده بدست آمده جهت تحلیل عوامل، آزمون (KMO)انجام شد که ضریب بدست آمده بسیار رضایت بخش بود (834/0 =KMO) آزمون بارتلت مناسب بودن داده ها را برای تحلیل عوامل نشان داد، مقدار بارتلت به دست آمده برابر 2/226 بود.
نمودار1-4. نمودار اسکری تعداد سؤالات پرسشنامه
تحلیل عوامل داده ها با روش مؤلفه های اصلی پس از 9 چرخش آزمایشی spss/pc به بهترین ساختار عاملی خود دست یافت. تحلیل عوامل داده ها با روش چرخش متعامد از نوع واریماکس منجر به استخراج 5 عامل مورد نظرشد. همان طور که گفته شد از چند آزمون مقدماتی برای بررسی مناسب بودن داده ها استفاده شد، نتایج آزمون (834/0 =KMO) و آزمون بارتلت برای بررسی کرویت داده ها 2/ 226، در سطح 0001/0 معنی دار و رضایت بخش بودند. در تحلیل عوامل از بارهای عاملی 6/0 استفاده شد و همچنین عوامل استخراج یک مقیاس 33 ماده ایی موسوم به انگیزه پیشرفت تحصیلی با 5 عامل بدست آمد که 12ماده در عامل اول (روانی- انگیزشی)، 8 ماده در عامل دوم (رفاهی- آموزشی)، 5 ماده در عامل سوم (آینده حرفهایی)، 5 ماده در عامل چهارم (فضای کلاسی) و 3 ماده در عامل پنجم (مشوق محیطی) قرار گرفت.
جدول1-4 توزیع فراوانی پاسخهای آزمودنی ها به گزینه های 33 ماده مقیاس را نشان می دهد که برای تعیین واجد شرایط بودن ماده های مقدماتی جهت اجرای تحلیل عوامل محاسبه گردید تا مادههایی که فاقد واریانس (یا به عبارتی حساسیت کافی) برای ارزیابی تفاوتهای فردی آزمودنیها هستند حذف شوند.
جدول 1-4. فراوانی و درصد پاسخها به ماده های مقیاس انگیزه پیشرفت تحصیلی
سوالات
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
Q1
45
7/12
34
6/9
34
6/9
110
2/32
130
8/36
Q2
67
19
77
8/21
58
4/16
96
2/27
50
2/14
Q3
39
11
74
21
52
7/14
119
7/33
64
1/18
Q4
11
1/3
17
8/4
28
9/7
121
3/34
170
2/48
Q5
30
5/8
55
6/15
45
7/12
134
38
75
2/21
Q6
144
8/40
78
1/22
59
7/16
38
8/10
27
6/7
Q7
111
4/31
141
9/39
38
8/10
40
3/11
11
1/3
Q8
38
5/23
110
2/31
83
5/23
47
3/13
23
5/6
Q9
87
6/24
135
2/38
60
17
56
9/15
13
7/3
Q10
65
4/18
128
3/36
97
5/27
45
7/12
12
4/3
Q11
65
4/18
117
1/33
70
8/19
66
7/18
25
1/7
Q12
52
7/14
70
8/19
62
6/17
96
2/27
67
19
Q13
56
9/15
88
9/24
66
7/18
101
6/28
36
2/10
Q14
66
7/18
80
7/22
62
6/17
88
9/24
55
6/15
Q15
104
5/29

100
3/28
71
1/20
56
9/15
21
9/5
Q16
73
7/20
75
2/21
76
5/21
92
1/26
35
9/9
Q17
166
47
101
6/28
38
8/10
27
6/7
17
8/4
Q18
79
4/22
86
4/24
75
2/21
75
2/21
34
6/9
Q19
68
3/19
93
3/26
66
7/18
94
6/26
20
7/5
Q20
71
1/20
75
2/21
64
1/18
93
3/26
42
9/11
Q21
80
7/22
80
7/22
106
30
55
6/15
24
8/6

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Q22
77
8/21
98
8/27
57
1/16
84
8/23
28
9/7
Q23
57
1/16
80
7/22
65
4/18
97
5/27
46
13
Q24
43
2/12
73
7/20
85
1/24
91
8/25
45
7/12
Q25
44
5/12
65
4/18
49
9/13
108
6/30
78
1/22
Q26
55
6/15
78
1/22
52
7/14
101

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید