دریافت که سبک هویت اطلاعاتی بیشترین رابطه را با انگیزه پیشرفت دارد بطوریکه سبک هویت اطلاعاتی موجب افزایش انگیزه پیشرفت می شود. از آنجایی که اکثر جوانان دارای هویت هنجاری هستند و اگرچه در ظاهر هویت آنها شکل گرفته است اما در صورت ایجاد تغییر در شرایط، دچار بحران های هویتی و حتی تغییر وضعیت هویتی نیز می گردند و برای گروهی که تحت فشارهای بیرونی، هویتشان شکل بگیرد، احساس تعهدی نخواهند داشت بنابراین طبیعی است که این افراد انگیزه پیشرفت خوبی نداشته باشند.
به علاوه نبوی و صفوی (1390) به بررسی علل غیبیت از کلاس و عدم توجه به درس در بین دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه پرداختند. یافته های پژوهش آنها نشان داد که به ترتیب عملکرد اساتید، مشکلات برنامه ریزی آموزشی بیشترین دلیل غیبت دانشجویان بودند. از دیدگاه دانشجویان روش تدریس استاد و اهمیت حضور در کلاس جهت تفهیم مطالب و نیز وضوح مطالب و حتی اندازه کلاس نیز از عوامل حواس پرتی و غیبت از کلاس است. زیرا کسانی که در کلاس حاضر می شوند معتقدند که کلاس درس اطلاعات آنها را افزایش می دهد و اندیشه آنها را ارتقا می بخشد و تغییر در نگرش آنها ایجاد می کند و چناچه اساتید علاوه بر جزوه درسی و کتاب، بتوانند از مطالب کاربردی زندگی واقعی و مثالها و داستانهای روزمره استفاده کنند علاقه دانشجویان نسبت به کلاس بیشتر خواهد شد.
تحقیقات خارجی
کاسورکار، کیت، وس، وسترز و کرویست(2013) به بررسی چگونگی اثرگذاری انگیزه بر عملکرد تحصیلی پرداختند و یافتههای آنها نشان داد انگیزه رابطه مثبت و نیرومندی با راهبردهای کارآمد مطالعه دارد و ساعتهای بیشتری را صرف مطالعه بدون کمک از مدرس میکند. محققان معتقدند که انگیزه تحصیلی با معدل دانش آموزان رابطه غیرمستقیم دارد که میانجی این رابطه راهبردهای کارآمد مطالعه هستند.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین آکاریا و جوشی (2011) با بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و حمایت والدین دریافتند رابطه مثبت و معنیداری بین انگیزه پیشرفت و حمایت والدین وجود دارد که در این میان دختران بیشتر از پسران به حمایت والدین حساس هستند. این همبستگی منجر به موفقیت در زندگی، رضایت از زندگی و افزایش کیفیت زندگی می شود. بنابراین کسانی که تعلیم دهندگان و الگوهای آموزشی هستند چنانچه مؤلفه حمایت رانیز در نظر داشته باشند، پیشرفت تحصیلی را نیز هدایت خواهند کرد.

به علاوه سیدیکویی و پروین در سال (2014) با بررسی انگیزه پیشرفت در رابطه با مفهوم خود و وضعیت اقتصادی اجتماعی بین نوجوانان مسلمان و غیر مسلمان دریافتند که وضعیت اجتماعی اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر سطح انگیزه پیشرفت نوجوانان ندارد اما در همین وضعیت اجتماعی اقتصادی تفاوت معناداری بر انگیزه پیشرفت دختران و پسران دارد. همچنین خودپنداره تأثیر مستقیم و واضحی با توجه به جنسیت بر انگیزه پیشرفت میگذارد. یافته دیگر پژوهش این بود که تفاوتهای نگرشی در بین نوجوانان مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد بطوریکه نوجوانان غیر مسلمان انگیزه پیشرفت بیشتری دارند و ممکن است به دلیل نوسانهای پیشرفت و پسرفتهای اقتصادی، اجتماعی مسلمانان باشد که بر نگرشهای آنها تاثیر گذاشته است. محققان این پژوهش دریافتند که بین انگیزه پیشرفت دختران و پسران مسلمان تفاوت وجود دارد، آنها این یافته را چنین تبیین می کنند که امکانات و سرمایه گذاری بیشتر برای پسران مسلمان بوده و دختران برای استفاده از این امکانات و گذر از موانع فرهنگی نیاز دارند انگیزه پیشرفت بیشتری را نشان دهند اما پسران مسلمان این امکانات را در اختیار دارند بنابراین نیازی نیست انگیزه پیشرفت بیشتری را نشان دهند. مارور، آلن، گاچ، شانکار و استورگز(2012) به بررسی انگیزه پیشرفت دانشجویان پرداختند. یافتههای آنها نشان داد که با وجود سطوح بالای انگیزه بیرونی، دیگر انگیزه درونی با رفتارهای تحصیلی دانشجویان رابطه ایی ندارند. یافتههای آنها نشان داد که انگیزه درونی بر عادتهای معمول مطالعه دانشجویان اثرگذار است، بطوریکه سطوح بالای انگیزه درونی، اداراک کلاسی فرد را افزایش می دهد. بطور کلی انگیزه درونی فرد، عامل تعیین کننده ایی در موفقیت تحصیلی دانشجویان است ولی گاهی انگیزههای بیرونی در این امر اختلال ایجاد می کنند.
علاوه بر این مولا (2010) به مطالعه رابطه بین انگیزه پیشرفت تحصیلی و محیط خانه پرداخت که رابطه معناداری بین انگیزه پیشرفت تحصیلی نوجوانان و شش عامل محیط خانه (شغل پدر، شغل مادر، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، اندازه خانواده، تسهیلات یادگیری در خانه) یافت. انگیزاننده های محیط خانه دقیقاً به محیط مدرسه منتقل می شوند بطوریکه تحصیلات والدین با وضعیت شغلی بالای انها رابطه دارد و والدین می توانند تسهیلات ضروری یادگیری را برای فرزندان مهیا کنند و حتی به فرزندان در انجام تکالیف کمک کنند. اینکه فقط تعداد افراد خانواده کم باشد به تنهایی بر انگیزه پیشرفت فرزندان مؤثر نیست، آگاهی و تشویق ها، نگرش مثبت، محرکها و حمایت والدین می توانند بر انگیزه پیشرفت آنها اثر گذار باشد. از طرفی والدینی که فشار زیادی به فرزندان خود جهت پیشرفت اعمال می کنند موجب اضطراب و ترس از شکست بجای فراهم شدن انگیزه کارآمدی در پیشرفتهای تحصیلی می شوند.
همچنین ویلکزمان، فیشر و ویرجیلیتو(2012) انگیزه تحصیلی دانشجویان آلمانی را مورد مطالعه قرار دارند و یافته های آنها نشان داد که انگیزه تحصیلی شامل جنبه های درونی و بیرونی است که در تعارض با یکدیگر نیستند. حتی اگر دانشجویان انگیزه درونی داشته باشند، مشوقهای انتخابی، انگیزه درونی را تخریب نمی کند، بلکه دلایلی را برای ادامه تحصیل دانشگاهی دانشجویان فراهم میکنند. یافته دیگر این پژوهش نشان داد که انتظارات دانشجویان، عامل تفکیک و اثرگذاری بر جنبه های درونی و بیرونی انگیزه پیشرفت است مثلا دانشجویانی که انتظار دارند برای یک حرفه آموزش ببینند یعنی بدنبال کسب امتیازاتی هستند دارای انگیزه بیرونی قویتر میباشند اما دانشجویانی که برای عشق به علم به دانشگاه میروند، انتظار پاداشهای مالی از آموختن دانش خود نیستند، انگیزه درونی قوی تری دارند، این انتظارات دانشجویان است که آنها را در انگیزههای درونی و بیرونی از تحصیلات دانشگاهی، متفاوت می کند.
کاردوسو، فریرا، آبرانتز، سیبرا و کاستا(2011) در پژوهشی به بررسی عوامل تربیتی و شخصی بعنوان تعیین کننده های پیشرفت تحصیلی پرداختند.یافته های پژوهش نشان داد ایجاد فرصت یادگیری با همکلاسی ها و نیز تعامل با همسالان عامل مهمی در یادگیری است. از سوی دیگر تشویق دانشجویان به بیان عقیده باعث دریافت ایده و دیدگاه های جدید می شود و همچنین اعطای فرصت برای طرح پرسشهای مختلف باعث ایجاد یک محرک بحث کلاسی می شود. همچنین محققان این پژوهش معتقدند که روابط عاطفی، فرایند یادگیری را تسهیل و تسریع می کند و مسؤلین چنین سازمانهایی (آموزشگاه، دانشگاه، مدرسه) باید به عملکرد یادگیری آنها ارزش دهند زیرا عامل مستقیمی برای پیشرفت تحصیلی آنها است بطوریکه مدرسان تسهیل کننده های یادگیری و مشوق تعامل و مشارکت دانشجویان در ساخت دانش کلاسی باشند. چنانچه مدرسان فضای یادگیری همدلانه را فراهم کنند تعامل بین دانشجویان و عملکرد یادگیری آنها افزایش خواهد یافت. در این خصوص بهتر است مدرسان به عوامل شخصی مثل عزت نفس اجتماعی پایین، تعامل تربیتی ضعیف و تاثیرات منفی آن در عملکرد یادگیری توجه داشته باشند.
آدنیک و اویسوجی(2010) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین پیش بینی کننده های فرد، خانواده، دانشگاه، جامعه، دولت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال دوم در نیجریه، دریافتند که بین فرد، خانه، دانشگاه، جامعه و دولت با متغیرهای وابسته پیشرفت تحصیلی بالا رابطه معناداری وجود دارد. این یافته حاکی از نقش مهم محیط بر کسب دانش یادگیرنده است بدین معنی که عوامل محیطی باید مشوق یادگیرنده باشند و بطوریکه یادگیرنده بتواند انتظارات محیطی را درونی کرده و برآورده سازد. تبعیضات اجتماعی، ارزشهای ضدهوشی و عقلانی، توزیع ناکافی منابع، نزاع های اخلاقی بعنوان عواملی هستند که می توانند مانع بازدارنده یادگیرندگان در جامعه بوده همچنین باعث بی ثباتی در نظام آموزشی، مدیریتی و از دست دادن یا عدم دستیابی به شغل باشند.
یازیکی، سییز، آلتون(2011) با بررسی هوش هیجانی و باورهای خودکارآمدی بعنوان انگیزه های پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال دوم دریافتند که آگاهی از هیجان و تداوم رفتار پیش بینی کنند ه ای قوی برای پیشرفت تحصیلی هستند و تداوم رفتار از باورهای خودکارآمدی نشأت می گیرد که همین باورهای خودکارآمدی رابطه مستقیم و مثبتی با پیشرفت تحصیلی دارد. در مورد آگاهی از هیجان، محققان این پژوهش معتقدند که هوش هیجانی و هوش عقلانی نه تنها متضاد هم نیستند بلکه مکمل هم می باشند، بهمین خاطر هوش هیجان و آگاهی از هیجانها می تواند موفقیتهای تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهد.
مورای (1983) معتقد است که افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا یک سری ویژگی دارند از جمله اینکه از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و موقعیت هایی را ترجیح می دهند که به جای دوستان غیرمتخصص خود، از متخصصان و صاحبنظران استفاده کنند.
به علاوه نیلسن در سال (2009) به بررسی اثربخشی رفتار تحصیلی بر انگیزه و بهبود یادگیری پراختند و دریافت که انگیزه، خودکارآمدی و ارزش انتظار، عواملی هستند که بر عملکرد تحصیلی تاثیرگذارند بر همین اساس ، فعالیتهایی که برای دانش آموزان و دانشجویان تدارک دیده بودیم مثل یادگیری در حین انجام فعالیتی، آگاهی از ارزش محتوا در رئوس مطالب، شوخ طبعی وسرگرمی ها در سخنرانی مورد تحسین قرار گرفت. اینچنین فعالیتهایی منجر به افزایش مثبت و ضمنی برای انگیزه، خودکارآمدی و ارزش انتظار شد و بنظر می رسد که عملکرد تحصیلی کسانی که بطور کامل درگیر این فعالیتها شدند، بطور چشمگیری افزایش یافت.
مک کارتی، پرتی و کاتانو (1980) در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که راهکارهای یادگیری همیشه منجر به عملکرد تحصیلی بهتر نمی گردد. وی اذعان داشت که احساس کارآیی شخصی در افزایش انگیزه پیشرفت،نقش مهمی ایفا می کند.
علاوه بر این هیون(1989)، در پژوهش خود گزارش نمود انگیزش پیشرفت به طور مثبت با برونگرایی وبه طور منفی با تکانشگری و روان پریشی در دانش آموزان دبیرستانی در ارتباط است.
کاسیدی (2000) در پژوهشی تحت عنوان” پیشینه اجتماعی، انگیزش پیشرفت، خوش بینی و سلامت” به این نتیجه رسید که زمینه خانوادگی مانند وضعیت اجتماعی اقتصادی، اندازه خانواده و استخدام والدین پیش بینی کنند سلامت روانی، انگیزش پیشرفت و خوش بینی می باشد. انگیزه پیشرفت دارای نقش میانجی گر بین زمینه خانوادگی و سلامت روانی باشد.
فونتاین، سارازین و فاموس(2001) در پژوهش خود تحت عنوان ” فرهنگ و انگیزش پیشرفت در ورزش، مطالعه کیفی بر روی دانش آموزان مغربی و فرانسوی” به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان مغربی بیشتر مدرسه رابه خاطر موقعیت های اجتماعی پیشرفت انتخاب می کنند، درحالی که دانش آموزان اروپایی مدرسه را به دلیل امکان انجام ورزش و فعالیت های هنری انتخاب می نمایند. همچنین پسران درمقایسه با دختران کمتر اهداف مهارتی را نشان می دهند و بیشتر درپی موقعیت های اجتماعی پیشرفت می باشند. این موضوع بیشتر در بین دانش آموزان مغربی صادق بود. دراین پژوهش تحلیل اطلاعات نشان داد که موقعیت های اجتماعی پیشرفت باعث انگیزش درونی و بیرونی در دانش آموزان می شود.
آکاریا و جوشی در سال 2011 به بررسی انگیزه پیشرفت و حمایت والدین پرداختند و دریافتند حمایت تحصیلی ادراک شده و در کل حمایتهای دیگر مثل حمایت هیجانی رابطه مثبت و معناداری با انگیزه پیشرفت دارند بطوریکه چنانچه نوجوانان حمایت های والدین خود را داشته باشند انگیزه پیشرفت بیشتری دارند که به نسبت ادراک آنها از برخوداری چنین حمایتی نقش مؤثرتری دارد زیرا آنها در طی پیشرفتها در جستجوی حمایتهای هیجانی و نقطه نظرهای والدینشان هستند و والدین حمایت گر نیز نسبت به تغییر رفتار و صرف وقت مفید با نوجوانان خود حساس هستند همچنین این والدین به فرزندان خود اجازه کنجکاوی و کاوش در شرایط ایمن را می دهند.آدسول و کامبل (2008) با بررسی انگیزه پیشرفت بعنوان یک کارکرد جنسی و زمینه اقتصادی و تفاوت های طبقاتی در دانشجویان، دریافتند که انگیزه پیشرفت در پسرها بیشتر از دختران است. همچنین یافته های آنها نشان داد اگر چه برخورداری از طبقه اقتصادی بالا انگیزه پیشرفت بیشتری نسبت به طبقات اقتصادی دیگر دارند اما این تفاوت معنادار نبود و نیز دریافتند که افراد متعلق به طبقات اجتماعی بالاتر انگیزه پیشرفت بیشتری دارند. محققان چنین استدلال میکنند که وضعیت اقتصادی اجتماعی میتواند بر رشد شناختی و تواناییهای فرد تاثیرگذار باشد زیرا شغل و درآمد والدین میتواند حامی انگیزه پیشرفت باشد بطوریکه مثلا دارای یک کتابخانه خانگی بوده و کتابخوانی در خانه انجام شود. محققان این پژوهش استدلالهای بیشتری برای یافتههای خود ارائه ندادهاند.
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
فصل حاضر، به بررسی روش پژوهش میپردازد. در ابتدای این فصل جامعه، نمونه و روش نمونهگیری توصیف میشود، شیوه گردآوری داده ها و در پایان روش اجرای پژوهش و شیوه استفاده شده در تجزیه و تحلیل داده ها و ابزار اندازه گیری محقق ساخته و روایی و پایایی ابزار بر اساس تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ انجام شده و ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه ذکر خواهد شد.
طرح پژوهش
روش تحقیق از نوع جمعیت شناختی (پیمایشی) است و چون سعی شده پس از تحلیل عوامل مقایسه هایی نیز صورت گیرد، می توان این طرح را علی- مقاسیه ای نیز تلقی کرد. این تحقیق در دو بخش صورت گرفت: 1- ساخت آزمون 2- بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی (انگیزه پیشرفت تحصیلی)، متغیرهای سن و جنسیت.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری متشکل از کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در سال تحصیلی 1394-1393می باشد که حداقل حدود 310 نفر (192 پسر و 118 دختر) می باشند. از این تعداد 38% دختر و 62% پسر هستند.

نمونه پژوهش
نمونه این پژوهش شامل نمونه ساخت و اعتباریابی مقیاس و نمونه ای که جهت مقایسه دو جنس از لحاظ عوامل به دست آمده می باشد. هر دو نمونه به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند، به این صورت که نمونه اعتباریابی، با بهره گرفتن از جدول کرجسی- مورگان تعداد نمونه را 310 نفر در نظر گرفته ولی هم به دلیل احتمال افت و هم شیوه تحلیل آماری تعداد نمونه 400 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. به طوری که پس از نمونه گیری، پرسشنامه هایی که گزینه های مخدوش یا پاسخ داده نشده داشتند را از نمونه خارج کردیم. با مشخص کردن تعداد یکی از کلاسهای عمومی (فهرست کلیه کلاسهای درس اخلاق) و سپس انتخاب تصادفی10 کلاس از بین آن تعداد که مجموع دانشجویان آن 400 نفر بود، پرسشنامه ها توزیع شد.
1- نمونه ساخت آزمون
به دلیل عمومی بودن درس اخلاق و شرکت دانشجویان از تمام رشته ها و تمام سال های ورودی در آن، ابتدا فهرستی از کلیه کلاس های درس اخلاق نیمسال اول 94-93 دانشگاه تهیه شد و از بین آنها 10 کلاس به شیوه تصادفی انتخاب شدند. محقق با مراجعه به کلاسهای مذکور بین حداقل نیمی از دانشجویان حاضر در کلاس که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، پرسش نامه توزیع نمودند. پس از تکمیل پرسشنامه ها، از آنجا که مقیاس مقدماتی 33 مادهای بود، برای انجام بهینه تحلیل عوامل داده های حاصل، طبق توصیه متون مربوط و نیز با در نظر گرفتن تعداد پیشنهادی جدول کرجسی- مورگان، از نسبت یک به ده استفاده شد. یعنی به ازای هر ماده آزمون، 10 آزمودنی در نظر گرفته شد. اما برای کنترل افت آزمودنی ها به دلایل معمول (مانند کامل نکردن مقایس توسط آزمودنی ها) حدود 400 نفر مورد آزمون قرار گرفته و پس از حذف

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید