در پژوهشی با عنوان رابطه‌ی رضایت شغلی و کارکرد خانواده تضاد بین کار و فشارهای ناشی از آن بر زندگی خانوادگی را، یک رابطه معنادار ارزیابی کرد.
بروک و آلن (2003) در پژوهشی با عنوان رابطه بین صفات پنج عاملی شخصیت، عاطفه منفی و رفتار تیپ A و تعارض شغل با خانواده دریافتند که جنبه‌های مختلف تعارض شغل ـ خانواده با شاخص‌های متفاوت شخصیتی در ارتباط است. هیجان‌پذیری منفی بیشترین ارتباط را با انواع گوناگون تعارضات داشت به علاوه توافق با تعارض وابسته به زمان و وجدانی بودن با تعارض(تداخل خانواده با شغل) ارتباط دارد.
سیبرت و کریمر (2001) در مدل پنج عاملی شخصیت و موفقیت شغلی نشان دادند که برون‌گرایی با سطوح دستمزد، ارتقاء و رضایت شغلی رابطه مثبت دارد و بی‌ثباتی هیجانی با رضایت شغلی رابطه منفی دارد. توافق با رضایت شغلی رابطه منفی دارد و باز بودن با سطوح دستمزد رابطه منفی دارد. بررسی متغیرهای تعدیل کننده نیز آشکار ساخت که رابطه منفی معنی داری بین توافق و حقوق در میان افرادی که مشاغل انسان محور دارند وجود دارد.
سال گادو (1997) در مدل پنج عاملی شخصیت و عملکرد شغلی در جامعه اروپایی به بررسی رابطه بین پنج عامل مهم شخصیت و ملاک شغلی پرداخت، نتایج نشان داد که ویژگی وجدانی بودن و ثبات هیجانی پیش‌بین‌های معتبری برای تمام ملاک‌های شغلی و گروه‌های کاری هستند و بازبودن و توافق پیش‌بین‌های معتبری برای مهارت‌های آموزشی بودند.
آریی و تان (1992) نمونه‌ای از سوابق و نتایج تعهد حرفه‌ای را مورد بررسی قرار دادند که اطلاعات آنها از نمونه‌ای شامل 510 معلم و پرستار در سنگاپور گرفته شده بود. نتایج نشان داد که تعهد حرفه‌ای به صورت منفی با قصد کناره‌گیری شغلی ارتباط دارد. یعنی هرچه تعهد حرفه‌ای معلمان و پرستاران بالاتر بود، کناره‌گیری آنها از حرفه‌شان نیز کمتر بود. همچنین آنها در پژوهش خود نشان دادند که بین رضایت شغلی و تعهد شغلی رابطه وجود دارد که نشان می‌دهد اگر به افراد اجازه داده شود تا به اهداف خود دست یابند از نقش و وظیفه‌ی خود رضایت بیشتری خواهند داشت. . دیوید و سیلورمن (1989) در پژوهشی با عنوان رابطه شخصیت و عملکرد شغلی در میان 43 حسابرس به این نتیجه رسیدند که حتی با در نظر گرفتن اثرات توانایی شناختی، سه مقیاس شخصیتی به طور معناداری با جنبه‌های مهم عملکرد شغلی ارتباط دارد.

بر اساس بررسی‌های پژوهشگر، در میان مقالات به چاپ رسیده‌ی داخل کشور پژوهشی که مستقیماً به مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت ومنش در گروه شاغل پرداخته باشد یافت نشد، بنابراین در این پژوهش به این مقوله پرداخته شد.

فصل سوم
روش تحقیق
در این فصل روش تحقیق، جامعه، نمونه آماری و شیوه نمونه گیری، ابزار تحقیق، روش اجرا و شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ارائه شده است.

1ـ3 روش تحقیق
این پژوهش از نوع پژوهش‌های علی ـ مقایسه‌ای و پس رویدادی می‌باشد.
در تحقیق علی ـ مقایسه ای محقق یا پژوهش‌گر کنترل مستقیم بر متغیر مستقل ندارد زیرا یا این متغیرها ماهیتاً قابل دستکاری نیستند و یا اینکه قبل از شروع تحقیق اتفاق افتاده‌اند.

2ـ3 جامعه و نمونه آماری
جامعه مورد نظر در این پژوهش شامل گروهی از معلمان و پرستاران شهر اهواز بود.
حجم نمونه 100 نفر شامل 50 معلم (25 مرد ، 25 زن) و 50 پرستار (25 مرد، 25 زن) در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری در دسترس در این پژوهش شرکت نمودند.

3ـ3 شیوه نمونه گیری
از روش نمونه گیری در دسترس در این پژوهش استفاده گردید.

4ـ3 ابزار گردآوری
پرسشنامه سرشت و منش :

پرسشنامه سرشت و منش « TCI » توسط کلونینجر و همکاران(1994) برای اندازه‌گیری سرشت زیست ژنتیکی و منش اکتسابی ساخته شده است. این پرسشنامه 125 سئوال دارد و هر آزمودنی به این سئوالات بصورت صحیح و غلط پاسخ می‌دهد. در این پرسشنامه سرشت 4 بعد(نوجویی، آسیب‌پرهیزی، وابستگی به پاداش و پشتکار) و منش3 بعد(خودراهبری، همکاری و خودفراروی) اندازه‌گیری می‌شود.

5ـ3 روش نمره گذاری
نحوه‌ی نمره گذاری آزمون پرسشنامه سرشت و منش به این صورت است که هر یک از زیر مقیاس‌ها دارای 5 سئوال است که به هر کدام یک نمره تعلق می‌گیرد و نمره‌ی هر یک از ابعاد از مجموع نمرات زیر مقیاس‌های آن بعد بدست می‎‌آید. معمولاً این نوع آزمون‌ها طراحی به گونه‌ای است که هم ارائه‌ی پاسخ صحیح و هم ارائه‌ی پاسخ غلط موجب افزایش نمره در یکی از مقیاس‌ها می‌گردد. هدف از این طراحی، کاهش تأثیر پاسخ‌دهی ردیفی در نتایج است. در هر صورت لازم نیست که چنین موازنه‌ای به صورت قرینه و دقیق صورت گیرد. همچنین مقیاس‌ها دارای تعداد سئولات یکسان نمی‌باشند. هرچند نمره‌گذاری دستی آزمون ساده است و در صورتیکه پاسخنامه برای آن در نظر گرفته شود از طریق کلیدهای نمره‌گذاری صورت می‌گیرد اما می‌توان از طریق برنامه‌ی ساده کامپیوتری (برای مثال با برنامه‌ی spss) این امر را با سهولت، دقت و سرعت بیشتری انجام داد. پس از محاسبه‌ی نمرات خام، نمرات تراز شده‌ی T بدست می‌آیند و یا اینکه نمرات خام به پروفایل‌هایی که نمرات خام را به نمرات T تبدیل می‌نمایند و دامنه طبیعی و نابهنجار زیر و بالای حد طبیعی را نشان می‌دهند، منتقل می‌گردند. پروفایل و هنجار زن و مرد بایستی تفکیک شده باشند. بدین ترتیب پس از انتقال نمرات، پروفایل آماده تفسیر می‌باشد(حق شناس، 1388).

6ـ3 پایایی و روایی
در پژوهش آلون سو و همکاران(2008) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بالای 68/0 گزارش شده است. کاویانی و حق شناس(1386) ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را در مقیاس‌های 7 گانه از 61/0 تا 96/0 بدست آوردند. بین مقیاس‌های 4 گانه سرشت با هم و مقیاس‌های منش همبستگی معناداری بدست نیامد، این بدان معنی است که مقیاس‌ها از یکدیگر مستقل هستند. ضریب همبستگی فرم کوتاه این پرسشنامه با فرم بلند 62/0 بدست آمده است.
بر اساس یک مطالعه مقدماتی در جمعیت دانشجویی توسط کاویانی و حق شناس(1382) بر روی فرم 125 سئوالی پرسشنامه سرشت و منش در شهرهای تهران و شیراز انجام شده است که نتایج آن به شرح زیر می‌باشد: عامل سن بین دو جنس (مرد و زن) در هر یک از نمونه های دو شهر مورد مطالعه و نیز در نمونه کل، به طور معناداری متفاوت بود. برای عامل شهر یک اثر اصلی به دست آمد(001/0P و 15/15=227 و7 )F. تحلیل‌های واریانس تک عاملی نشان داد که نمرات مقیاس‌های نوجویی، همکاری، خودراهبری و خودفراروی بین دو شهر از نظر آماری تفاوت معنادار دارد. نمونه تهرانی نسبت به نمونه شیرازی از نمرات بیشتری در ابعاد آسیب پرهیزی، همکاری و خودراهبری برخوردار بود، درحالی که نمونه شیراز نسبت به نمونه تهرانی نمرات بیشتری در نوجویی و خودفراروی داشت. در سایر ابعاد، دو نمونه میانگین نمرات تقریباً مشابهی را نشان دادند. ضریب پایایی پرسشنامه بین نمرات به دست آمده از آزمون و نمرات باز آزمون 20 نفر از آزمودنی ها به این شرح بود: نوجویی 96/0 ؛ آسیب پرهیزی 91/0 ؛ پاداش وابستگی 61/0 ؛ پشتکار76/0 ؛ همکاری 95/0 ؛ خودراهبری 85/0 و خودفراروی 88/0 .
براساس مطالعات کاویانی و پورناصح(1384) با عنوان اعتباریابی و هنجار‌سنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در جمعیت ایرانی نتایج همبستگی بین نمرات مقیاس‌ها در مرحله آزمون و بازـ آزمون نشان می‌دهد که مقیاس‌های هفت گانه TCI دارای پایایی قوی هستند، به این معنی که این مقیاس‌ها در شرایط مختلف نتایج یکسانی را به دست می‌دهند. به جهت هماهنگی« ثبات » درونی، عبارات هر مقیاس دارای همبستگی خوبی است. نتایج همبستگی بین مقیاس‌ها نشانگر آن است که همبستگی معنی‌دار بالاتر از 40/0 بین نوجویی، پشتکار، آسیب پرهیزی و پاداش وابستگی وجود ندارد که نشان دهنده این است که این چهار بعد سرشتی از یکدیگر مستقل هستند. بین ابعاد منش و سرشت همبستگی‌های ضعیف تا متوسط کمتر از (40/0 ) وجود دارد، به غیر از همبستگی خودراهبری و آسیب پرهیزی که بیش از 40/0 است تنها همبستگی بالاتر از 40/0 بین ابعاد سه گانه منش نیز مربوط به همکاری و خودراهبری است. ضمناً، سن با نوجویی و آسیب پرهیزی همبستگی منفی و با همکاری و پشتکار همبستگی مثبت ضعیف دارد.

7ـ3 روش اجرا
ابتدا پس از هماهنگی با آموزش و پرورش و مدیران مدارس و نیز مدیریت بیمارستان‌ها جهت اجرای پژوهش پس از ارائه توضیحاتی در خصوص طرح پژوهشی و توضیحات مختصری از پرسشنامه به افراد شرکت کننده در پژوهش در خصوص محرمانه بودن اطلاعات و در اختیار قرار ندادن اطلاعات بدست آمده به مسئولین و مدیران هر دو گروه شغلی اطمینان داده شد و از آنها خواسته شد با صداقت کامل به پاسخگویی بپردازند سپس به صورت انفرادی این کار به اجرا در آمد و پرسشنامه‌ها توسط پژوهشگر تحویل گرفته شد.

8ـ3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش از آنالیز واریانس چند متغیره کوواریانس که اصطلاحاً به آن MANCOVA هم می‌گویند استفاده گردید. در این روش علاوه بر گروه‌های شغلی (معلمان و پرستاران) جنسیت نیز مورد بررسی قرار گرفت تا تفاوت بین زنان و مردان نیز مشخص گردد.
همچنین نمره مقیاس‌های 7 گانه سرشت و منش به عنوان متغییر وابسته وارد گردید. از سال‌های عمر و سال‌های اشتغال به حرفه مورد نظر نیز به عنوان متغیر کمکی یا کوواریانس و از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، درصد) هم برای نشان دادن مشخصات نمونه استفاده شد و از آزمون آماری مربع خی برای مقایسه درصد‌ها و آزمون t برای گروه‌های مستقل، برای مقایسه‌ی مقیاس‌های رتبه‌ای همچون سن، سال‌های تحصیل و نشان دادن همتا‌‌سازی گروه‌ها استفاده گردید.

فصل چهارم
یافته‌های پژوهش

در این فصل یافتههای پژوهش در سه بخش آمار توصیفی و جمعیت شناختی، پاسخ به فرضیه های پژوهش و یافته‌های جانبی ارائه میگردد. در بخش توصیفی به ارائهی نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، اعم از میانگین، انحراف استاندارد، حدأقل و حدأکثر نمرات، پرداخته می‌شود. در بخـش دوم از طریق آزمون تحلیل واریانس چند متغیره به بررسی تأیید فرضیه های پژوهش می‌پردازیم. و در بخش سوم، در قسمت یافته‌های جانبی همبستگی بین ویژگیهای سرشت (نوجویی، آسیبپذیری، وابستگی به پاداش، پشتکار)، ویژگیهای منش (همکاری، خودراهبری و خودفراوری)، و متغیرهای جمعیتشناختی (سن و تحصیلات) در کل گروه نمونه، همچنین نمودارهای مربوط به نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در بین دو گروه پرستاران و معلمان به تفکیک جنسیت ارائه مـیگردد.

1ـ4 توصیف داده‌ها
در این بخش، یافتههای توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و حدأقل و حدأکثر نمره های متغیرهای مورد مطالعهی پژوهش حاضر بررسی و به ترتیبی که در پی میآید، ارائه میگردد:

1ـ1ـ4 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
همانگونه که داده های مربوط به توزیع جنسیت در جدول1ـ4، نشان میدهند نسبت مردان به زنان در گروه پرستاران (25 به 25) و در گروه معلمان نیز (25 به 25) میباشد. بررسی معناداری تفاوتهای میانگینهای متغیر سن در بین دو گروه با بهره گرفتن از آزمونt مستقل در جدول2ـ4 قابل مشاهده میباشد.

جدول1ـ4. فراوانی (میانگین، انحرافمعیار، حدأقل، و حدأکثر) سن در دو گروه پرستاران و معلمان

گروه جنسیت میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر تعداد

پرستاران مردان 92/35 57/7 23 53 25
زنان 34 18/5 25 44 25

معلمان مردان 08/39 49/8 25 58 25
زنان 72/40 90/6 26 55 25

جدول2ـ4. نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سن
در دو گروه پرستاران و معلمان

متغیر گروه میانگین انحراف معیار بررسی برابری واریانس‌ها بررسی برابری
میانگینها

برآورد f معناداری f t درجه آزادی سطح معناداری

سن پرستاران 96/34 49/6 61/1 21/0 46/3- 98 001/0

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معلمان 90/39 70/7

در محاسبه تفاوت سن، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانسهای دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با 61/1 میباشد که با توجه به سطح معناداری (21/0)، تا سطح (05/0≥P) معنادار نمیباشد. بنابراین فرض برابری واریانسها تأیید میشود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانسهای برابر استفاده کنیم.
میزان t در محاسبهی تفاوت میانگینهای سن در دو گروه پرستاران و معلمان درحالت واریانسهای مساوی، برابر با (46/3-) میباشد که با توجه به درجهی آزادی (98)، در سطح (001/0≥P)، معنادار میباشد. با مقایسهی میانگین سن در دو گروه (گروه پرستاران برابر با 96/34، گروه معلمان برابر با 90/39)، ملاحظه میگردد میانگین سن معلمان بالاتر از میانگین سن پرستاران می‌باشد.
داده های مربوط به توزیع میزان تحصیلات در دو گروه پرستاران و معلمان در جدول3ـ4، نشان داده شده است. بررسی معناداری تفاوتهای میانگینهای متغیر تحصیلات در بین دو گروه با بهره گرفتن از آزمونt مستقل در جدول 4-4 قابل مشاهده میباشد.

جدول3ـ4. فراوانی (میانگین، انحرافمعیار، حدأقل، و حدأکثر) تحصیلات در دو گروه پرستاران و معلمان
گروه جنسیت میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر تعداد

پرستاران مردان 28/15 98/1 12 18 25
زنان 68/15 11/1 12 16 25

معلمان مردان 04/15 83/1 12 18 25
زنان 80/14 1 14 16 25

جدول 4-4. نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان تحصیلات
در دو گروه پرستاران و معلمان
متغیر گروه میانگین انحراف معیار بررسی برابری واریانسها بررسی برابری میانگینها

برآورد f معناداری f t درجه آزادی سطح معناداری

تحصیلات پرستاران 48/15 60/1 45/0 51/0 82/1 98 07/0
معلمان 92/14 46/1

در محاسبه تفاوت تحصیلات، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانسهای دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با 45/0 میباشد که با توجه به سطح معناداری (51/0)، تا سطح (05/0≥P) معنادار نمیباشد. بنابراین فرض برابری واریانسها تأیید میشود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانسهای برابر استفاده کنیم.
میزان t در محاسبهی تفاوت میانگینهای تحصیلات در دو گروه پرستاران و معلمان درحالت واریانسهای مساوی، برابر با (82/1) میباشد که با توجه به درجهی آزادی (98)، تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمیباشد. با مقایسهی میانگین تحصیلات در دو گروه (گروه پرستاران برابر با 48/15، گروه معلمان برابر با 92/14)، ملاحظه میگردد که بین میزان تحصیلات گروه پرستاران نسبت به گروه معلمان به طور معنادار تفاوت وجود ندارد.
جدول5ـ4 یافتههای توصیفی متغیر سابقه شغلی را در بین دو گروه پرستاران و معلمان به تفکیک جنسیت نشان میدهد. با توجه به جدول مشخص است که میانگین نمرهی گروه مردان در گروه معلمان نسبت به مردان در گروه پرستاران و میانگین زنان در گروه معلمان نسبت به زنان در گروه پرستاران بالاتر است. بررسی معناداری تفاوتهای میانگینهای متغیر سابقه شغلی در دو گروه پرستاران و معلمان با بهره گرفتن از آزمونt مستقل در جدول6ـ4 قابل مشاهده میباشد.

جدول 5ـ4. فراوانی (میانگین، انحرافمعیار، حدأقل، و حدأکثر) سابقه شغلی
در دو گروه پرستاران و معلمان
گروه جنسیت میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر تعداد

پرستاران مردان 28/12 77/6 1 30 25
زنان 88/9 91/4 2 22 25

معلمان مردان 68/16 27/8 3 30 25
زنان 24/18 25/7 2 30 25

جدول 6ـ4. نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سابقه شغلی
در دو گروه پرستاران و معلمان
متغیر گروه میانگین انحراف معیار بررسی برابری واریانسها بررسی برابری میانگینها

برآورد f معناداری f T درجه آزادی سطح معناداری

سابقه شغلی پرستاران 08/11 98/5 88/5 02/0 61/4- 140/92 001/0
معلمان 46/17 74/7

در محاسبه تفاوت سابقه شغلی، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانس‌های دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با 88/5

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید