5 میباشد که با توجه به سطح معناداری (02/0)، در سطح (05/0≥P) معنادار میباشد. بنابراین فرض برابری واریانسها رد می‌شود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانسهای نابرابر استفاده کنیم.
میزان t در محاسبهی تفاوت میانگینهای سابقه شغلی در دو گروه پرستاران و معلمان درحالت واریانسهای نامساوی، برابر با (61/4-) میباشد که با توجه به درجهی آزادی (140/92)، در سطح (001/0≥P)، معنادار میباشد. با مقایسهی میانگین سابقه شغلی در دو گروه (گروه پرستاران برابر با 08/11، گروه معلمان برابر با 46/17)، ملاحظه میگردد که بین میزان سابقه شغلی گروه پرستاران نسبت به گروه معلمان به طور معنادار تفاوت وجود دارد.

2ـ4 تحلیل یافتههای تأییدی و استنباطی
در این بخش به منظور تحلیل اطلاعات از یک مدل آنالیز واریانس چند متغیره با بهره گرفتن از متغیرهای کمکی کوواریانس استفاده شده است. در این طرح تحلیلی، متـــغیرهای سرشت و منش (نوجویی، آسیبپرهیزیی، پاداش وابستگی، پشتکار، خودراهبری، همکاری و خودفراروی) به عنوان متغیر وابسته و گروه های پرستاران و معلمان و جنسیت (زنان و مردان) به عنوان متغیر مستقل وارد محاسبه شدند. همچنین از سن، سالهای تحصیلات رسمی و سابقه شغلی به عنوان متغیر کمکی و کوواریانس بهره گرفته شد. این مدل بهطور یکجا همه،ی ویژگی‌ها را توضیح میدهد، که نتایج آنها به ترتیبی که در پی میآید ارائه شده است.
ابتدا در جدول 7ـ4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات ویژگیهای سرشت و منش در دو گروه پرستاران و معلمان ارائه شده است، سپس در جدول 8ـ4 میانگین و انحراف استاندارد در گروه ها (پرستاران و معلمان) به تفکیک جنسیت (زنان و مردان) ارائه شده است. همچنین نتایج این تحلیل آماری در جدول 8ـ4 تحلیل واریانس نشان داده شده است.

جدول 7ـ4. میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای سرشت و منش
در گروه پرستاران و معلمان
خودفراروی
M (SD) همکاری
M (SD) خودراهبری
M (SD) پشتکار
M (SD) پاداش‌وابستگی
M (SD) آسیب‌پرهیزی
M (SD) نوجویی
M (SD)
تعداد متغیر
گروه

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(68/2) 32/9 (21/3) 14/17 (89/4) 80/14 (12/1) 34/3 (14/2) 02/9 (80/3) 52/9 (42/3) 44/8 50=n پرستاران
(56/2) 50/10 (39/4) 24/17 (97/4) 94/15 (50/1) 76/3 (10/2) 16/9 (71/3) 52/8 (91/2) 16/8 50=n معلمان
M = میانگین =SD انحرافاستاندارد

جدول 8ـ4. میانگین و انحراف استاندارد پرستاران و معلمان به تفکیک جنسیت
در ویژگیهای سرشت و منش
خودفراروی
M (SD) همکاری
M (SD) خودراهبری
M (SD) پشتکار
M (SD) پاداش‌وابستگی
M (SD) آسیب‌پرهیزی
M (SD) نوجویی
M (SD)
تعداد متغیر
گروه
(26/3) 44/9
(2) 20/9 (66/2) 36/18

(30/3) 92/15 (91/4) 76/16
(08/4) 84/12 (12/1) 56/3
(09/1) 12/3 (17/2) 60/9
(98/1) 44/8 (76/3) 44/8
(61/3) 60/10 (06/4 60/7
(44/2) 28/9 مرد 25=n
زن 25=n پرستاران
(80/2) 24/10
(31/2) 76/10 (62/4) 04/16
(88/3) 44/18 (85/5) 24/14
(21/3) 64/17 (59/1) 76/2
(45/1) 76/2 (38/2) 92/8
(80/1) 40/9 (38/2) 92/8
(80/1) 40/9 (65/2) 92/8
(11/3) 40/7 مرد 25=n
زن 25=n معلمان
M = میانگین =SD انحرافاستاندارد

جدول 9ـ4. جدول نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
تأثیر F قطعی درجه آزادی مفروضی درجه آزادی خطا سطح معناداری
تلاقی 73/7 7 87 001/0
سن به سال 87/1 7 87 08/0 NS
سالهای تحصیلی 84/0 7 87 56/0 NS
سابقه شغلی 80/0 7 87 59/0 NS
گروه ها 86/1 7 87 09/0 NS
جنسیت 44/0 7 87 88/0 NS
تعامل میزان گروه و جنسیت 09/3 7 87 006/0
NS=Not Significant

چنانچه در جدول 9ـ4 ملاحظه میگردد، سن، سالهای تحصیلی و سابقه شغلی (که به عنوان متغیر کمکی و کوواریانس در نظر گرفته شده) تأثیری بر ویژگیهای سرشت و منش نداشت. از سوی دیگر، بین گروه‌های پرستاران و معلمان، و دو گروه زنان و مردان در ویژگیهای سرشت و منش تفاوت معناداری وجود نداشت.

جدول 10ـ4. نتایج تحلیل واریانس و سطح معناداری بررسی متغیرهای مورد مطالعه
در گروه های پرستاران و معلمان
متغیر برآورد F سطح معناداری
نوجویی 31/0 78/0 NS
آسیبپرهیزی 47/1 23/0 NS
پاداشوابستگی 03/0 85/0 NS
پشتکار 50/3 07/0 NS
خودراهبری 16/3 08/0 NS
همکاری 03/0 86/0 NS
خودفراروی 31/1 25/0 NS
NS=Not Significant

1ـ2ـ4 فرضیه اول پژوهش: «بین گروه های شغلی پرستاران و معلمان از نظر سرشت تفاوت معناداری وجود دارد.»
با توجه به اطلاعات بدست آمده از جداول 1ـ4 تا 10ـ4 میتوان بیان کرد از نظر سرشت بین گروه های شغلی پرستاران و معلمان از لحاظ آماری تفاوت معنادار نمیباشد.

2ـ3ـ4 فرضیه دوم پژوهش: «بین گروه های شغلی پرستاران و معلمان از نظر منش تفاوت معناداری وجود دارد.»
با توجه به اطلاعات بدست آمده از جداول 1ـ4 تا 10ـ4 میتوان بیان کرد از نظر منش بین گروه های شغلی پرستاران و معلمان از لحاظ آماری تفاوت معنادار نمیباشد.

یافتههای جانبی
بررسی همبستگی بین متغیرها: در این قسمت، همبستگی بین متـــغیرهای ویژگیهای سرشت (نوجویی، آسیبپذیری، وابستگی به پاداش، پشتکار)، ویژگیهای منش (همکاری، خودراهبری و خودفراوری)، و داده های جمعیت شناختی در کل گروه نمونه در جدول 11ـ4، 12ـ4 و 13ـ4 آمده است.
جدول 11ـ4. همبستگی بین متغیرهای ویژگیهای سرشت و داده های جمعیت شناختی
در کل گروه نمونه
پشتکار وابستگی به پاداش آسیبپرهیزی نوجویی سابقه شغلی سن تحصیلات متغیر شناختی

تحصیلات

(**)271/0- سن

(**)895/0 (**)344/0- سابقه شغلی

050/0- 107/0- 098/0 نوجویی

021/0 118/0- 162/0- 061/0 آسیبپرهیزی

030/0 047/0 100/0 044/0 (**)273/0- وابستگی به پاداش
108/0 – 137/0 001/0 107/0- 109/0- – 010/0 پشتکار
(**)P<0>بر اساس نتایج مندرج در جدول 11ـ4، در مورد کل گروه نمونه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: همبستگی منفی معنادار بین سن با تحصیلات؛ همبستگی منفی معنادار بین سابقهشغلی با تحصیلات و همبستگی مثبت معنادار با سن؛ همبستگی منفی معنادار بین وابستگی به پاداش با تحصیلات.

جدول12ـ4. همبستگی بین متـــغیرهای ویژگیهای منش و داده های جمعیت شناختی
در کل گروه نمونه
خودفراروی همکاری خودراهبری سابقهشغلی سن تحصیلات متغیر شناختی

تحصیلات

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید