توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود سپس تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه مذکور مورد آزمون قرار می گیرد جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون از طریق روش پنل دیتا استفاده میشود و در نهایت برای بررسی تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه بین ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت فرضیه های تحقیق در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت آزمون و نتایج مدل با بهره گرفتن از آزمون z کرامر مقایسه می گردد. در ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد نظر می‌شود و سپس فرضیه های تحقیق آزمون می‌شود.
جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرها
عنوان
BIAS
COMPEN
CPA
FE
MONTH
OUT
REPUT
ROA
SIZE
UE
میانگین
05- E63/7-
3288/0
8151/0
000347/0
1438/1
6205/0
9966/0
671/11
9892/5
05-E98/1-
میانه
06- E95/5-
0
1
05E16/7
1
6/0
9/0
73/8
6
05-E91/1-
ماکزیمم
003848/0
1
1
004842/0
3
83/0
5/1
76/51
12/7
00503/0
مینیمم
004842/0-
0
0
07E00/1
1
0
0
49/22-
07/5
00216/0-
انحراف معیار
000798/0
4714/0
3896/0
000722/0
4547/0
1981/0
3469/0
014/13
4031/0
000759/0
آمار توصیفی در جدول شماره 4-1 ارائه گردیده است. به طور کلی، آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به عنوان نمونه، آمار توصفی مربوط اندازه شرکت نشان میدهد که حداکثر و حداقل اندازه شرکت به ترتیب برابر 12/7 و 07/5، انحراف معیار آن نیز برابر با 31/40 است. در خصوص سایر متغیرها چنین ویژگی وجود دارد که حاکی از تنوع شرکت‌های انتخابی و در نتیجه قابلیت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق می باشد.
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی اول: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
این فرضیه در خصوص بررسی وجود تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت مطرح شده و با بهره گرفتن از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد :
در این پژوهش با توجه به نوع مدل اثرات ثابت مقطعی و زمانی آزمون میشود.جداول 4-2 و 4-3 نتایج آزمون F برای تعیین مناسبت رگرسیون در رابطه با فرضیه را نشان میدهد.
در داده های ترکیبی اثرات زمانی و مقطعی داده ها و همچنین اثرات همزمان آنها آزمون می شود.طبق مدل اثرات ثابت– زمانی برای هر یک از سال‌های یک عرض از مبدا و طبق مدل اثرات ثابت–مقطعی برای هر یک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدا ارائه می‌شود.حال برای تعیین اینکه این عرض از مبدا‌ها از لحاظ آماری با هم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار گرفته شده است.
بنابراین فرضیه و به صورت زیر مطرح می شود:
عرض از مبداها با هم تفاوت دارند↔ مدل اثرات ثابت زمانی یا مقطعی یا هر دو که مقادیر ثابت مدل (عرض از مبدا) در هریک از حالت های فوق به شرح زیر می باشد:
Pooled↔
panelازنوع اثرات ثابت زمانی↔
panelازنوع اثرات ثابت مقطعی↔
panelازنوع اثرات ثابت زمانی ومقطعی↔
:H1 تمام عرض از مبداها با هم برابرند↔Pooled
با توجه به آماره آزمون چاو اگر احتمال مدل بزرگ تر از 05/0 باشد فرضیه مبنی بر تفاوت عرض از مبداها رد شده و مدل اثرات ثابت(H1) ارجح است.
جدول 4-2- نتایج اثرات ثابت مقطعی
Redundand Fixed Effects Tesls
Test cross-section fixed effects
Prob.
d.f.
Statistic
Effects Test
146/0
(489/49)
705/7
Cross-section F
294/0
49
132/42
Cross-section chi-square
جدول 4-3- نتایج اثرات ثابت زمانی
Redundand Fixed Effects Tesls
Test cross-section fixed effects
Prob.
d.f.
Statistic
Effects Test
0543/0

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(135/2)
1924/1
Period F
1039/0
2
1703/9
Period Chi-square
با توجه به آماره آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگتر از 05/0 میباشد بنابراین فرضیه مبنی بر تفاوت عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی رد شده و مدل Pool(H1) ارجح است. نتایج مربوط به آزمون فرضیه اصلی اول در جدول 4-4 ارائه شده است.

جدول4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول
دوره برآورد: 1391-1389
ضریب تعیین تعدیل شده
651938/0
آماره F
94907/34
احتمال (Prob)
0
آماره دوربین- واتسون
854106/1
متغیر توضیحی
ضریب
انحراف معیار
آماره t
احتمال
سطح اطمینان
CPA
05- E45/5
05- E21/5
046592/1
2971/0
بدون معنی
COMPEN
05- E16/5
05- E04/2
525813/2
0127/0
%95
MONTH
06- E10/2
05- E00/4
052504/0
9582/0
بدون معنی
OUT
00078/0-
000168/0
61378/4-
0
%99
UE
48006/0-
046888/0
2384/10-
0
%99
SIZE
05- E46/5-
05- E61/1
39806/3-
0009/0
%99
ROA
06- E21/3-
07- E55/5
78037/5-
0
%99
REPUT
000526/0
05- E24/9
691916/5
0
%99
C
000225/0
000136/0
65809/1
0996/0
بدون معنی
با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 99% معادله رگرسیون معنی‌دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده‌ها دارد.ضریب تعیین تعدیل شده مدل بیان کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت) می‌باشد. مطابق با جدول 4-4 ضریب تعیین تعدیل شده مدل 65/0 می‌باشد. بنابراین به طور متوسط 65 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می‌شود. با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیرهای پاداش اعضای هیات مدیره (COMPEN) ، درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره (OUT) و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره (REPUT) به ترتیب دارای احتمال کمتر از 05/0 و کمتر از 01/0 می باشد بنابراین این متغیرها به ترتیب در سطح اطمینان 95 و 99 درصد در مدل معنی دار می باشد ولی متغیر تخصص مالی (CPA) دارای احتمال بیشتر از 05/0 می باشد بنابراین این متغیر در سطح اطمینان 95 درصد در مدل معنی دار نمی باشد از بین متغیرهای کمکی عواید غیر منتظره( (UE، اندازه شرکت (SIZE)و بازده دارایی ها( ROA) دارای احتمال کمتر از 01/0 می باشد بنابراین این متغیرها در سطح اطمینان 99 درصد در مدل معنی دار می باشد ولی متغیرزمان بندی پیش بینی های مدیریت(MONTH) دارای احتمال بیشتر از 05/0 می باشد بنابراین این متغیر در سطح اطمینان 95 درصد در مدل معنی دار نمی باشد لذا از بین ویژگی های مدیران مستقل باتوجه به معناداری متغیرها، پاداش اعضای هیات مدیره(COMPEN) ، درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره (OUT) و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره (REPUT) با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معناداری وجود دارد ولی بین متغیر تخصص مالی (CPA) با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معناداری وجود ندارد.
حال جهت بررسی تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه بین ویژگی های مدیران مستقل و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت شرکت ها بر اساس توازن مالکیت به دو گروه شرکت ها باتوازن بیشتر و شرکت ها با توازن کمتر تفکیک و مدل مذکور به صورت جداگانه آزمون و نتایج با هم مقایسه می شوند.
4-2-1-1- تجزیه و تحلیل فرضیه های فرعی اول و دوم
فرضیه فرعی اول: در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
آزمون مدل در گروه شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت
نتایج مربوط به آزمون چاو در جداول 4-5 و 4-6 ارائه شده است:
جدول 4-5- نتایج اثرات ثابت مقطعی
Redundand Fixed Effects Tesls
Test cross-section fixed effects

Prob.
d.f.
Statistic
Effects Test
217/0
(57/33)
254/7
Cross-section F
435/0
33
149/43
Cross-section chi-square

جدول 4-6- نتایج اثرات ثابت زمانی
Redundand Fixed Effects Tesls
Test cross-section fixed effects
Prob.
d.f.
Statistic
Effects Test
058/0
(135/2)
854/1
Period F
123/0
2
943/9
Period Chi-square
با توجه به آماره آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگتر از 05/0 میباشد بنابراین فرضیه H0 مبنی بر تفاوت عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی رد شده و مدل ( H1 ) Pool ارجح است.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی در شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت درجدول 4-7 ارائه شده است.
جدول4-7- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول (شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت)
دوره برآورد: 1391-1389
ضریب تعیین تعدیل شده
48795/0
آماره F
55433/12
احتمال (Prob)
0
آماره دوربین- واتسون
054626/2
متغیر توضیحی
ضریب
انحراف معیار
آماره t
احتمال
سطح اطمینان
CPA
05- E67/6
05- E48/4
489014/1
14/0
بدون معنی
COMPEN
05-E43/4
05-E67/1
64996/2
0095/0
%99
MONTH
06- E24/4
05- E14/1
725955/3
0003/0
%99
OUT
00024/0-
000247/0
97792/0-
3308/0
بدون معنی
UE
3273/0-
044274/0
39248/7-
0
%99
SIZE
05-E32/1
05-E37/2
556246/0
5794/0

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید