در کاهش شدت مدیریت سود” با هدف اینکه «آیا هنگامی که انگیزه برای دستکاری به جهت افزایش سود وجود دارد، اعضای غیر موظف هیات مدیره و سرمایه گذاران نهادی عمده، موجب کاهش رفتار متهورانه در مدیریت سود می شوند؟» انجام دادند که دریافتند فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیرموظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می دهند.
نمازی و ابراهیمی (1392) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» و با هدف بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که پس از کنترل سایر عوامل تأثیرگذار بر کارایی، بین مالکیت نهادی با کارایی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد اما بین تمرکز مالکیت و ترکیب هیأت مدیره با کارایی فنی رابطه مثبت بی معنی وجود دارد.

بای (2009) پژوهشی تحت عنوان”اثرات پیش بینی عواید توسط مدیریت بر رفتار تحلیل گر” با هدف ارزیابی افشاگری اطلاعات توسط بورس اوراق بهادار “شنزن” با درستی و دقت پیش بینی های سالانه مدیریت انجام داده است که نتیجه آن به رابطه مثبت چشمگیری بین اطلاعات افشا شده با درستی و دقت پیش بینی های سالانه مدیریت ختم گردید.بنابراین”بای” نتیجه می گیرد که کیفیت پیش بینی توسط مدیریت، جایگزین خوبی برای کیفیت افشاگری اطلاعات توسط شرکت های فهرست شده می باشد.
گارسیاسانچز (2010) به بررسی تأثیر اثربخشی ساختار هیأت مدیره بر کارایی فنی 92 شرکت بزرگ پذیرفته شد، در بورس اوراق بهادار اسپانیا در دوره زمانی 2006-2004 پرداخت. نتایج مطالعات وی نشان دهنده ی این بود که بین کارایی فنی با ناهمگنی هیأت مدیره، محدود نبودن تعداد اعضای مشهور و با کیفیت و افزایش تعداد کمیته های تخصصی رابطه مثبتی وجود دارد.
جنسن (1993) در پژوهشی تحت عنوان «انقلاب صنعتی، خروج و شکست سیستم کنترلی داخلی» با هدف تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد شرکت که بیان می کند اگر مدیران مالکیت قابل توجهی از سهام را دارا باشند، کنترل های داخلی مؤثرتر خواهد بود و همان طور که مالکیت مدیران افزایش می یابد، آن ها منافع سهامداران دیگر را در نظر نمی گیرند بنابراین، مالکیت بالای هیئت مدیره عملکرد شرکت را کاهش می دهد.
کو (2003) در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود در شرکت های استرالیایی» به این نتیجه رسید که رابطه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود به طور غیرخطی و مقعر است. از میان متغیرهای کنترلی، کیفیت حسابرس (حسابرسی توسط یکی از 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی) با افزایش اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوس دارد.
لیائو و همکاران (2010) به پژوهشی تحت عنوان”بررسی رابطه بین کارایی، بهره وری و ساختار مالکیت در شرکت های کارگزاری تایوانی” پرداختند.نتایج آن ها حاکی از این بود که بین اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره و درصد مالکیت مدیریت با کارایی، همبستگی وجود ندارد اما بین سهامداران عمده ی برون سازمانی با کارایی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
لوئو و سانگ (2012) پژوهشی تحت عنوان”آیا پیش بینی هایی که توسط مدیریت در چین صورت می گیرند معتبر هستند؟” با هدف اینکه بازار در مقابل پیش بینی های نادرست مدیریت چه واکنشی نشان می دهند،انجام دادند که به این نتیجه رسیدند شرکت هایی که دارای پیش بینی های نادرستی توسط مدیریت در سال های قبل بوده اند، بازار واکنش کمتری را نسبت به پیش بینی های فعلی شان نشان می دهند.همچنین آن ها نتیجه گیری کردند که پیش بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکت های فهرست شده آسیب می رساند و بدین وسیله اعتبار پیش بینی های بعدی را کاهش می دهند، همانطور که توسط ویلیامز (1996) در پژوهشی تحت عنوان”ارتباط درآمد قبل از پیش بینی های مدیریت و پاسخ تحلیل گر به پیش بینی های فعلی مدیریت” هم نتیجه گیری شد.
نانکابروس (2006) در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر سهامداران بزرگ و ساختار هیئت مدیره در بهره وری» تأثیر سهامداران عمده و ساختار هیأت مدیره بر کارایی هفت صنعت تولیدی در شانزده کشور را در دوره زمانی 2005-2003 بررسی نمود. یافته های وی حاکی از آن بود که سهامداران عمده ای برون سازمانی، می وانند به افزایش کارایی شرکت کمک کنند. همچنین، بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره با کارایی رابطه ی منفی وجود دارد.
سانگ و جی (2012) پژوهشی تحت عنوان “اقدامات اجرایی و اثرات این اقدامات در تنظیم اوراق بهادار:شواهد تجربی از پیش بینی عواید توسط مدیریت” و با هدف اینکه در چه صورتی باید پیش بینی مدیریت انجام شود،انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اگر درآمد سالانه ی شرکت های فهرست شده، پیش بینی شود که از میزان اولیه ی مشخص آن فراتر رود، شرکت ها باید پیش بینی مدیریت انجام دهند.

جدول 2-1- خلاصه پژوهش های پیشین در داخل کشور
ردیف
موضوع پژوهش
پژوهشگر
سال
نتایج
1
نوع مدیریت سود و تأثیر اندازهی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن
احمد پور و منتظری
1390

نتایج بدست آمده حکایت از بکارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سوء، تأثیرگذارند و همچنین در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهامداران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه ی معناداری مشاهده نگردید.
2
بررسی واکنش بازار نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران.
جهانخانی و صفاریان
1382
سود برآوردی انتشار یافته هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.
3
بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکت و عملکرد شرکت
حساس یگانه و همکاران
1388
هیچ گونه رابطه ی معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
4
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان.
صادقی و رحیمی
1391
تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارند، اما عملکرد شرکتها تاثیری معنی داری بر ساختار مالکیت دارد.
5
تأثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود.
لطفی و حاجی پور
1389
نتایج بدست آمده حکایت از این دارد که در شرکت هایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، خطای مدیریت در پیش بینی سود کمتر است.
6
بررسی پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن.
مشایخ و شاهرخی
1386
بین اشتباه مدیران و اشتباه پیش بینی بر اساس گام تصادفی تفاوت معنا داری وجود دارد به علاوه مقایسه اختلاف میانگین های دو مدل بیانگر دقت بالاتر پیش بینی مدیران نسبت به پیش بینی بر اساس گام تصادفی است.
7
بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود مدیریت با بازده غیرعادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
مشکی و عاصی ربانی
1390
نتایج پژوهش از وجود یک رابطه مثبت خطی معنادار بین دو عامل خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام و نبود رابطه خطی بین خطای پیش بینی سود و ریسک سیستماتیک حکایت دارد.
8
بررسی تأثیر برخی ویژگی های نظام راهبری شرکت بر تصمیم های ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقدم و مومنی یاسری
1391
نتایج پژوهش حاکی از آن است که در شرکت هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می یابد.
9
بررسی تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش شدت مدیریت سود.
مهرانی و همکاران

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1390
فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر از سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیر موظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می دهند.
10
بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نمازی و ابراهیمی
1392
نتایج پژوهش بیانگر آن است که پس از کنترل سایر عوامل تأثیرگذار بر کارایی، بین مالکیت نهادی با کارایی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد اما بین تمرکز مالکیت و ترکیب هیأت مدیره با کارایی فنی رابطه مثبت بی معنی وجود دارد.
جدول 2-2- خلاصه پژوهش های پیشین در خارج از کشور
ردیف
موضوع پژوهش
پژوهشگر
سال
نتایج
1
اثرات پیش بینی عواید توسط مدیریت بر رفتار تحلیل گر.
بای
2009
رابطه مثبت چشمگیری بین اطلاعات افشا شده با درستی و دقت پیش بینی های سالانه مدیریت وجود دارد.
2
تأثیر اثربخشی ساختار هیئت مدیره بر کارایی فنی
گارسیانچز
2010
بین کارایی فنی با ناهمگنی هیئت مدیره، محدود نبودن تعداد اعضای مشهور و با کیفیت و افزایش تعداد کمیته های تخصصی رابطه مثبتی وجود دارد.
3
انقلاب صنعتی، خروج و شکست سیستم کنترل داخلی
جنسن
1993
اگر مدیران مالکیت قابل توجهی از سهام را دارا باشند، کنترل های داخلی مؤثرتر خواهد بود و همان طور که مالکیت مدیران افزایش می یابد، آن ها منافع سهامداران دیگر را در نظر نمی گیرند بنابراین، مالکیت بالای هیئت مدیره، عملکرد شرکت را کاهش می دهد.
4
رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود در شرکت های استرالیایی
کو
2003
رابطه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود به طور غیرخطی و مقعر است.
5
بررسی رابطه بین کارایی، بهره وری و ساختار مالکیت در شرکتهای کارگزاری تایوانی.
لیائو و همکاران
2010
بین اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره و درصد مالکیت مدیریت با کارایی همبستگی وجود ندارد اما بین سهامداران عمده ی برون سازمانی با کارایی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
6
آیا پیش بینی هایی که توسط مدیریت در چین صورت می گیرند معتبر هستند؟
لوئو و سانگ
2012
شرکتهایی که دارای پیش بینی های نادرستی توسط مدیریت در سالهای قبل بوده اند، بازار واکنش کمتری را نسبت به پیش بینی های فعلی شان نشان می دهند همچنین پیش بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکتهایی فهرست شده آسیب می رساند و بدین وسیله اعتبار پیش بینی های بعدی را کاهش می دهند.
7
تأثیر سهامداران بزرگ و ساختار هیئت مدیره در بهره وری
نانکابروس
2006
سهامداران عمده ی برون سازمانی، می توانند به افزایش کارایی شرکت کمک کنند. همچنین، بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره با کارایی رابطه ی منفی وجود دارد.
8
بررسی تاثیر توازن مالکیت بر کارایی نظارتی مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی های عواید توسط مدیریت.
سانگ و همکاران
2013
در شرکتهای با توازن کمتر مالکیت، مدیران مستقل درستی پیشبینی های عواید را توسط مدیریت را بهبود می بخشد در شرکت های با توازن بیشتر مالکیت، مدیران مستقل می توانند تاثیرات منفی بر کیفیت پیش بینی های عواید توسط مدیریت داشته باشند و هیچ گونه تاثیر مهم و چشمگیری بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت ندارند.
9
اقدامات اجرایی و اثرات این اقدامات در تنظیم اوراق بهادار: شواهد تجربی از پیش بینی عواید توسط مدیریت.
سانگ و جی
2012
اگردرآمد سالانه ی شرکتهای فهرست شده، پیش بینی شود که از میزان اولیه مشخص آن فراتر رود، شرکتها باید پیش بینی مدیریت انجام دهند.
10
ارتباط درآمد قبل از پیش بینی های مدیریت و پاسخ تحلیل گر به پیش بینی های فعلی مدیریت.
ویلیامز
1996
پیش بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکتهای فهرست شده آسیب می رساند.

فصل سوم:
روش اجرای تحقیق

3 – 1– مقدمه
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاء، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (امیری خوریه،1392).
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق، ویژگی‌های تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع‌آوری داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
3 – 2- روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف،‌ از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در این زمینه خاص است. هم‌چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها مورد نظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته ودر پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده‌های تاریخی می‌باشد. بنابراین می‌توان آنرا از نوع پس رویدادی طبقه‌بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می‌پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این تحقیق می‌باشد.
3–3- قلمرو تحقیق
قلمرو هر پژوهش در 3 زمینه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده‏ها را در چارچوب این قلمروها جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل نمود که به این شرح می‏باشد:
3-3-1- قلمرو موضوعی
این پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعی و علمی در حوزه تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت و تاثیر توازن مالکیت بر رابطه های مذکور در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
3-3-2- قلمرو مکانی
موضوع پژوهش از لحاظ قلمرو مکانی در محدوده شرکت‏های غیر مالی (تولیدی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد.
3-3-3- قلمرو زمانی
این تحقیق محدود به دوره زمانی از ابتدای سال 1389الی انتهای سال 1391 می‏باشد.
3 –4 – جامعه و نمونه آماری
با بهره گرفتن از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری این تحقیق شامل شرکتهای خودروسازی و سیمان (49 شرکت) می‌باشد که دارای شرایط زیر بوده‌اند:
1) پایان سال مالی آن‌ها 29/12 باشند.
2) حداقل 100 روز کاری معامله داشته‌اند.
3) تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند.
3 – 5- روش گردآوری داده‌ها
جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق مورد نیاز از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در این روش، ابتدا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای که شامل کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها، مقالات و اینترنت، مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می‌گیرد.
3 –6- ابزار گردآوری داده‌ها
با بهره گرفتن از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.
3 –7- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1 :بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید