ه با مدیریت یا جایگزینی مدیریت موجب بهبود کیفیت پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت شوند (اشلیفر و ویشنی، 1986).

فرضیه کسب منفعت- طبق این فرضیه، اغلب سهام‌داران عمده از اختیار و انگیزه لازم جهت کسب منافع شخصی (برای نمونه، حقوق یا مزایای زیاد برای سهام‌دار عمده یا به کارگیری دارایی‌های شرکت در جهت منافع سایر شرکت‌های تحت تملک سهام‌داران عمده) از حق کنترل خود بر شرکت برخوردارند(گوگلر و یورتوگلو، 2003). در واقع، سهام‌داران عمده به دلیل تضاد با سهام‌داران اقلیت، کاهش ابتکارهای مدیریتی ناشی از نظارت و افزایش ریسک غیرقابل توزیع، موجب افزایش هزینه‌های نمایندگی شده و تأثیر منفی بر عملکرد شرکت دارند(نانکا بروس، 2006).
2 – 2 – 2 – کارایی نظارتی مدیران مستقل
مطالعات بسیاری در مورد ارتباط بین مدیران مستقل (غیرموظف) و عملکرد شرکت وجود دارد، که عموماً بر این موضوع توافق دارند نظارت، مهم‌ترین مسئولیت مدیران مستقل می‌باشد. از دیرباز هیأت مدیره‌ی شرکت‌ها از اختیار قانونی و حمایت سهام‌داران جهت نظارت فعال بر تصمیم‌گیری‌های مدیرعامل برخوردار بوده‌اند. هیأت مدیره‌های دارای دانش، مهارت و توانایی‌های مربوط به گونه‌ی بالقوه توانایی ارائه مزایای استراتژیک و تاکتیکی بی‌نظیر بر شرکت‌ها را نیز دارا هستند. هیأت‌مدیره به واسطه سه نقش عمده می‌توانند به موفقیت آتی شرکت کمک کنند: 1- نقش منابع- هیأت مدیره می‌تواند دسترسی به منابع برون‌سازمانی حیاتی را ارتقا دهد، 2- نقش خدماتی- هیأت مدیره می‌تواند پیشنهادهای مهمی را به مدیر اجرایی ارائه نماید و 3- نقش کنترلی- هیأت مدیره نظارت‌های حاکمیتی را ارائه می کند و انگیزه‌هایی را برای عملکرد مدیر اجرایی تعیین می‌کند(وان- نس و همکاران، 2009). بررسی متون بیانگر طیف بسیار گسترده‌ای از تئوری‌های پیرامون نقش هیأت مدیره است که سه مورد از آن‌ها بسیار رایج می‌باشد.
تئوری مباشرت- این تئوری ریشه در روانشناسی و علوم اجتماعی دارد. در تئوری مباشرت، الگوی مدیر بر مبنای مباشری است که رفتارش به گونه‌ای سازماندهی می‌شود که رفتارهای جمعی و سازمانی در مقایسه با رفتارهای فردی و نفع شخصی از مطلوبیت بیشتری برخوردارند. به بیان دیگر، مباشر در صدد دستیابی به اهداف سازمان (برای نمونه، رشد فروش یا سودآوری) است و از طریق ارتقای عملکرد شرکت از ثروت سهام‌داران حفاظت کرده و آن را حداکثر می کند(دیویس و همکاران، 1997). طبق این تئوری، مدیران، مجریان قابل اعتماد و شایسته‌ای در قبال منابع شرکت هستند و به بهترین نحو ممکن منافع سهامداران را حداکثر می‌نمایند؛ زیرا آن ها با پیچیدگی‌های نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای شرکت بیشتر از سایرین آشنا هستند(وان- نس و همکاران، 2009).

تئوری نمایندگی- این تئوری بیانگر وجود رابطه‌ی متضاد بین هیأت مدیره و مدیرعامل است. وظیفه‌ی هیأت مدیره نظارت بر رفتار منفعت‌طلبانه‌ی مدیر عامل (مدیریت) است تا از تأمین منافع سهامداران (مالکان) اطمینان حاصل شود. در اصل، تئوری نمایندگی بیانگر این است که منافع اعضای هیأت مدیره با منافع سهامداران همراستا است و آن‌ها در امور نظارتی هوشیارتر هستند. این امر از طریق فراهم کردن انگیزه‌هایی برای اعضای هیأت مدیره (برای نمونه، مالکیت سهام) و دور نگهداشتن اعضای هیأت مدیره از مدیریت (برای نمونه، محدود کردن تعداد اعضای درون سازمانی) میسر می‌شود؛ زیرا اعضای درون‌سازمانی وابستگی قابل توجهی به مدیریت سازمان دارند.
تئوری وابستگی منابع- تئوری وابستگی منابع بیانگر این است که هیأت مدیره با برقراری رابطه با منابع ضروری برای نمونه، ارائه مشروعیت، پیشنهاد و مشاوره، ارتباط با سایر سازمان‌ها و کمک به دستیابی به منابع در واقع به عنوان منبعی برای سازمان‌ها به شمار می‌رود. هیأت مدیره‌هایی که در فعالیت‌های مرتبط با منابع نظیر مداخله در امر تأمین وجوه و ارائه کمک‌های مالی شخصی مشارکت می‌کنند، موجب بهبود عملکرد سازمان می‌شوند(برون، 2005).
استقلال هیأت مدیره به معنای توانایی هیأت مدیره جهت اتخاذ تصمیم‌ها به گونه‌ی مستقل از مدیر اجرایی شرکت است. استقلال هیأت مدیره از طریق نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره به کل اعضای هیأت مدیره اندازه‌گیری می‌شود. تئوری مباشرت طرفدار وجود تعداد زیادی اعضای موظف در درون شرکت است. برعکس، تئوری نمایندگی به شدت ترجیح می‌دهد که تعداد زیادی از اعضای هیأت مدیره مستقل و غیرموظف باشند. به نظر می‌رسد که تئوری وابستگی منابع نیز با تئوری نمایندگی سازگار باشد، چرا که تعداد بیشتر عضو مستقل ممکن است دستیابی به دانش، سرمایه و انعقاد قراردادهای با ارزش با شرکا را افزایش دهد. بنابراین، تئوری مباشرت بیانگر وجود رابطه‌ی منفی بین استقلال با کارایی است، اما بر اساس تئوری نمایندگی و تئوری وابستگی منابع انتظار می‌رود که این رابطه مثبت باشد(نمازی و ابراهیمی،1392).
2 – 2 – 3 – پیش داوری و درستی پیش‌بینی سود هر سهم
واژه «پیش داوری» از واژه لاتینی Praejudicium گرفته شده است که به معنای پذیرش اولیه یا پیش فرض است و به نحو تنگاتنگی مرتبط با واژه Prejudge به معنای از پیش قضاوت کردن است. در ادبیات عمومی، واژه پیش داوری مرتبط با مفاهیمی نظیر قضاوت منفی و پیش داوری به نفع برخی افراد یا برخی چیزها است. پیش داوری می تواند به عنوان مجموعه ای از واکنش های مؤثری باشد که ما درباره افرادی به واسطه عضویت آن ها در طبقه بندی خاص داریم(اشنایدر، 2004).
پیش داوری، حکم مقدم بر تجربه است، واکنشی است که شخص نسبت به فردی یا چیزی پیش از هر گونه تجربه واقعی دارد و مبتنی بر تجربه نیست. پیش داوری به طور متعارف به عنوان نگرش غیرمنصفانه منفی در رابطه با یک گروه اجتماعی یا فردی است که به عنوان عضو آن گروه تلقی می شود(دوویدیو، 2001).
در بیانیه ی مفاهیم شماره ی یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارش گری مالی، تهیه ی اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزارهای ارائه ی اطلاعات مفید توسط مدیران، برای استفاده کنندگان که نمی توانند مستقیماً بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است. به عبارتی دیگر برای این اشخاص، اطلاعات حسابداری منتشر شده، چیزی جز جانشین برای پدیده های واقعی نیست. هم چنین در تحقیقات بسیاری، نقش صورت های مالی حسابداری به عنوان یکی از ابزارهای مهمی که تأثیر زیادی بر تصمیمات استفاده کنندگان دارد، به اثبات رسیده است. یکی از اجزای صورت های مالی، سود حسابداری است که مهم ترین معیار از عملکرد شرکت ها و مبنایی است برای تصمیمات سرمایه گذاری، اعتبار دهی و سنجش عملکرد مدیران و در سطح کلان معیاری از عملکرد بخش اقتصادی جامعه است که بر سیاست گذاری های خرد و کلان دولت ها تأثیر زیادی می گذارد و در نهایت می تواند موجب هدایت منابع محدود اقتصادی به سرمایه گذاریهای سودآور و با ارزش افزوده ی بالا گردد و یا این منابع با ارزش را تباه سازد (احمدپور و منتظری، 1390).
پیش‌بینی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش مهمی را ایفا می‌کند. در سطح یک بنگاه اقتصادی، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی به پیش‌بینی‌های خود یا دیگران اتکا می‌نمایند. از آنجا که بیشتر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی مستقیم به اطلاعات مالی دسترسی ندارند به ناچار به پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط مدیریت اتکا می‌کنند. در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار کشور شرکت‌های بورسی را ملزم نمود تا پیش‌بینی آتی سود را به صورت پیش‌بینی سود هر سهم ارائه دهند (مشکی و عاصی ربانی،1390).
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی است که توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند.
اطلاعات صورت های مالی که در اقلام صورت های مالی منعکس می‌گردند به صورت گسترده‌ای بر پایه‌‌ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار می‌رود که به دلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکت ها، اطلاعات افشا شده از طریق صورت های مالی و خارج از آن دربردارنده خطاهای مشترکی باشند. یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورت های مالی سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است(لطفی و حاجی پور، 1389).
سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیل‌گران، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده می‌کنند(مشایخ و شاهرخی، 1386).
اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است اما سرمایه‌گذاران، به اطلاعاتی راجع به آینده شرکت نیاز دارند. یکی از دیدگاه‌های موجود در این مورد، ارائه صرفاً اطلاعات تاریخی و جاری توسط واحد تجاری است البته به نحوی که سرمایه‌گذاران بتوانند خود پیش‌بینی‌های مربوط به آینده را انجام دهند. دیدگاه دیگر این است که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش‌بینی‌های مربوط به آینده را انجام دهند. دیدگاه دیگر این است که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش‌بینی‌های قابل اعتماد بپردازند و با انتشار عمومی این پیش‌بینی‌ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش دهند(شباهنگ،1382).
اهمیت سود پیش‌بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی از دقت بیشتری برخوردار است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هر سهم، ارزش قابل ملاحظه‌ای قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می‌دهد (ریس و سیوارم کریشنن، 2007).

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زمانی که سود هر سهم فراتر از انتظارات باشد، بازار نسبت به آن دید خوش‌بینانه‌ای دارد و آن را خبر خوب تلقی می‌کند. زمانی که سود هر سهم پایین‌تر از پیش‌بینی آن باشد، اعتبار شرکت در برآوردن انتظارات کاهش می‌یابد (پین، 2008).
در ایران شرکت‌ها موظف هستند که پیش‌بینی درآمد متعلق به هر سهم خود رابه صورت سه ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکت‌های سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند. ضمناً در صورت وقوع موارد خاص یا رویدادهای با اهمیتی که دارای آثار قابل توجه در وضعیت مالی، خصوصاً تأثیرگذار بر درآمد هر سهم، از قبیل تغییرات ناشی از قیمت محصولات، نرخ مواد اولیه، تولی محصولات جدید و سایر موارد مربوطه باید در اسرع وقت اطلاعات لازم به بورس ارائه گردد (جهانخانی و صفاریان، 1382).
2 –3- پیشینه‌ی پژوهش
به جز تحقیقی که توسط سانگ و همکاران (2013) تحت عنوان تاثیر “توازن مالکیت و کارایی نظارتی مدیران مستقل بر کیفیت پیش بینی های مدیریت” صورت پذیرفت که نتیجه آن به تاثیرات مثبت مدیران مستقل در شرکت هایی با توازن کمتر مالکیت بر درستی پیش بینی های مدیریت ، تاثیرات منفی مدیران مستقل در شرکت هایی با توازن بیشتر مالکیت بر درستی پیش بینی های مدیریت و همچنین عدم تاثیر مهم و چشمگیری مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت ختم شد هیچگونه تحقیقی نه در ایران و نه در خارج در مورد توازن مالکیت و نقش نظارتی مدیران مستقل بر کیفیت پیش بینی های عواید توسط مدیریت صورت نگرفته است.
از دیرباز پژوهش‌های زیادی در مورد پیش‌بینی سود در سایر کشورها و ایران انجام شده است. این پژوهش‌ها از جنبه‌های مختلف به بررسی پیش‌بینی سود پرداخته‌اند. در این پژوهش، فقط به پژوهش‌هایی اشاره می‌شود که تا حدود زیادی به این موضوع مرتبط هستند.
احمدپور و منتظری (1390) به پژوهشی تحت عنوان “نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن” پرداختند. نتایج بدست آمده حکایت از بکارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سوء، تأثیرگذارند و همچنین در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهامداران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه ی معناداری مشاهده نگردید.
جهانخانی و صفاریان (1382) به پژوهشی تحت عنوان” بررسی واکنش بازار نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند و دریافتند که سود برآوردی انتشار یافته هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.
حساس یگانه و همکاران (1388)، به بررسی رابطه ی بین کیفیت حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت می باشد. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه ی نظام راهبری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه ی شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیأت مدیره و ساختار مالکیت است. نتایج حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه ی معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
صادقی و رحیمی (1391) پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین ساختار مالکیت وعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس با استفاده ازسیستم معادلات همزمان” و با هدف اینکه آیا تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند، انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارند، اما عملکرد شرکتها تاثیری معنی داری بر ساختار مالکیت دارد.
لطفی و حاجی پور (1389) پژوهشی تحت عنوان «تأثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود» پرداختند. نتایج بدست آمده حکایت از این دارد که در شرکت هایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، خطای مدیریت در پیش بینی سود کمتر است.
مشایخ و شاهرخی (1386) به پژوهشی تحت عنوان” بررسی پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن” پرداختند. برای این منظور پیش‌بینی‌های 279 شرکت طی دوره 1381-1384 شامل 639 مشاهده با بهره گرفتن از روش تفاوت میانگین‌ها بررسی شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، بین اشتباه مدیران و اشتباه پیش‌بینی بر اساس گام تصادفی تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه مقایسه اختلاف میانگین‌های دو مدل بیانگر دقت بالاتر پیش‌بینی مدیران نسبت به پیش‌بینی بر اساس گام تصادفی است. همچنین، نتایج آزمون سایر فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد، پیش‌بینی‌های مدیران، انحراف خوش‌بینانه دارد و دقت پیش‌بینی با توجه به اندازه شرکت، سودده یا زیان‌ده بودن شرکت و نوع صنعت متفاوت است.
مشکی و عاصی ربانی (1390) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود مدیریت با بازده غیرعادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران» و با هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی سود مدیریت است که نتایج پژوهش از وجود یک رابطه مثبت خطی معنادار بین دو عامل خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام و نبود رابطه خطی بین خطای پیش بینی سود و ریسک سیستماتیک حکایت دارد.
مقدم و مومنی یاسری (1391) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر برخی ویژگی های نظام راهبری شرکت بر تصمیم های ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» و با هدف اصلی بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها که نتایج پژوهش حاکی از آن است که در شرکت هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می یابد.
مهرانی و همکاران (1390) پژوهشی تحت عنوان”بررسی تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید