میزان خشم افراد در دو گروه کنترل/ آزمایش
Between-Subjects Factors
Value Label
N
گروه
1
کنترل
9
2
آزمایش
9
Dependent Variable: خشم
گروه
Mean
Std. Deviation
N
کنترل
65.00
6.021
9
آزمایش
63.22
9.444
9
Total
64.11
7.738
18
Tests of Between-Subjects Effects
Source
Type III Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
Corrected Model
14.222(a)
1
14.222
.227
.640
Intercept
73984.222
1
73984.222
1179.554
.000
G
14.222
1
14.222
.227
.640
Error
1003.556
16
62.722
Total
75002.000
18
Corrected Total
1017.778
17
a R Squared = .014 (Adjusted R Squared = -.048)
در جداول بالا نتایج آزمون آماری covariance برای مقایسه میزان خشم افراد در دو گروه آورده شده است. گروه اول کنترل و گروه دوم را افراد گروه آزمایش تشکیل دادهاند.
بر طبق مقدار آزمون F (0/227) و با توجه به درجه آزادی 1=d.f ، با قبول خطای بیش از 05/0 (Sig=0/640) و درجه اطمینان کمتر از 95/0 میتوان نتیجه گرفت بین این دو گروه از نظر میزان خشم تفاوت معناداری وجود ندارد. یعنی فرضیه خنثی (0H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمیتوانیم رد کنیم.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول شماره 2: مربوط به مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی افراد در دو مرحله پیش آزمون/ پس آزمون
Between-Subjects Factors
Value Label
N
مرحله آزمون
1
پیش آزمون
18
2
پس آزمون
18
Dependent Variable: میزان صمیمیت
مرحله آزمون
Mean
Std. Deviation
N
پیش آزمون
133.50
13.540
18
پس آزمون
135.28
14.458
18
Total
134.39
13.834
36
Tests of Between-Subjects Effects
Source
Type III Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
Corrected Model
28.444(a)
1
28.444
.145
.706
Intercept
650173.444
1
650173.444
3314.172
.000
AZMOON
28.444
1
28.444
.145
.706
Error
6670.111
34
196.180
Total
656872.000
36
Corrected Total
6698.556
35
a R Squared = .004 (Adjusted R Squared = -.025)
در جداول بالا نتایج آزمون آماری covariance برای مقایسه میزان صمیمیت اجتماعی افراد در دو مرحله آورده شده است. مرحله اول پیشآزمون و مرحله دوم را افراد گروه پسآزمون تشکیل دادهاند.
بر طبق مقدار آزمون F (0/145) و با توجه به درجه آزادی 1=d.f ، با قبول خطای بیش از 05/0 (Sig=0/706) و درجه اطمینان کمتر از 95/0 میتوان نتیجه گرفت بین میزان صمیمیت اجتماعی افراد در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری وجود ندارد. یعنی فرضیه خنثی (0H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمیتوانیم رد کنیم.
جدول شماره 3: مربوط به مقایسه میانگین میزان تفکر قطعینگر افراد در دو مرحله پیشآزمون/ پس آزمون
Between-Subjects Factors
Value Label
N
مرحله آزمون
1
پیش آزمون
18
2
پس آزمون
18
Dependent Variable: تفکر قطعی نگر
مرحله آزمون
Mean
Std. Deviation
N
پیش آزمون
49.83
6.519
18
پس آزمون
45.61
11.917
18
Total
47.72
9.706
36
Tests of Between-Subjects Effects
Source
Type III Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Corrected Model
160.444(a)
1
160.444
1.739
.196
Intercept
81986.778
1
81986.778
888.667
.000
AZMOON
160.444
1
160.444
1.739
.196
Error
3136.778
34
92.258
Total
85284.000
36
Corrected Total
3297.222
35
a R Squared = .049 (Adjusted R Squared = .021)
در جداول بالا نتایج آزمون آماری covariance برای مقایسه میزان تفکر قطعینگر افراد در دو مرحله آورده شده است. مرحله اول پیشآزمون و مرحله دوم را افراد گروه پسآزمون تشکیل دادهاند.
بر طبق مقدار آزمون F (1/739) و با توجه به درجه آزادی 1=d.f ، با قبول خطای بیش از 05/0 (Sig=0/196) و درجه اطمینان کمتر از 95/0 میتوان نتیجه گرفت بین میزان تفکر قطعینگر افراد در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری وجود ندارد. یعنی فرضیه خنثی (0H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمیتوانیم رد کنیم.
جدول شماره 4: مربوط به مقایسه میانگین میزان صمیمیت افراد در دو گروه کنترل/ آزمایش (مرحله پیشآزمون)
Between-Subjects Factors
Value Label
N
گروه
1
کنترل
9
2
آزمایش
9
Dependent Variable: میزان صمیمیت
گروه
Mean
Std. Deviation
N
کنترل
134.11
11.667
9
آزمایش
132.89
15.894
9
Total
133.50
13.540
18
Tests of Between-Subjects Effects
Source
Type III Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Corrected Model
6.722(a)
1
6.722
.035
.855
Intercept
320800.500
1
320800.500
1650.539
.000
G
6.722
1
6.722
.035
.855
Error
3109.778
16
194.361
Total
323917.000
18
Corrected Total
3116.500
17
a R Squared = .002 (Adjusted R Squared = -.060)
در جداول بالا نتایج آزمون آماری covariance برای مقایسه میزان صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه آورده شده است. گروه اول کنترل و گروه دوم را افراد گروه آزمایش تشکیل دادهاند.
بر طبق مقدار آزمون F (0/035) و با توجه به درجه آزادی 1=d.f ، با قبول خطای بیش از 05/0 (Sig=0/855) و درجه اطمینان کمتر از 95/0 می توان نتیجه گرفت بین این دو گروه (در مرحله پیشآزمون) از نظر صمیمیت اجتماعی به دست آمده تفاوت معناداری وجود ندارد. یعنی فرضیه خنثی (0H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمیتوانیم رد کنیم.
جدول شماره 5: مربوط به مقایسه میانگین میزان تفکر قطعینگر در دو گروه کنترل/ آزمایش (مرحله پیشآزمون)
Between-Subjects Factors
Value Label
N
گروه
1
کنترل
9
2
آزمایش
9
Dependent Variable: تفکر قطعی نگر
گروه
Mean
Std. Deviation
N
کنترل
50.44
6.023
9
آزمایش
49.22
7.293
9
Total
49.83
6.519
18
Tests of Between-Subjects Effects
Source
Type III Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
Corrected Model
6.722(a)
1
6.722
.150
.703
Intercept
44700.500
1
44700.500
999.204
.000
G
6.722
1
6.722
.150
.703
Error
715.778
16
44.736
Total
45423.000
18
Corrected Total

722.500
17
a R Squared = .009 (Adjusted R Squared = -.053)
در جداول بالا نتایج آزمون آماری covariance برای مقایسه میزان تفکر قطعینگر افراد در دو گروه آورده شده است. گروه اول کنترل و گروه دوم را افراد گروه آزمایش تشکیل دادهاند.
بر طبق مقدار آزمون F (0/150) و با توجه به درجه آزادی 1=d.f ، با قبول خطای بیش از 05/0 (Sig=0/703) و درجه اطمینان کمتر از 95/0 می توان نتیجه گرفت بین این دو گروه (در مرحله پیشآزمون) از نظر تفکر قطعینگر به دست آمده تفاوت معناداری وجود ندارد. یعنی فرضیه خنثی (0H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمیتوانیم رد کنیم.
جدول شماره 6: مربوط به مقایسه میانگین میزان صمیمیت افراد در دو گروه کنترل/ آزمایش (مرحله پسآزمون)
Between-Subjects Factors
Value Label
N
گروه
1
کنترل
9
2
آزمایش
9
Dependent Variable: میزان صمیمیت
گروه
Mean
Std. Deviation
N
کنترل
137.11
8.852
9
آزمایش
133.44
18.928
9
Total
135.28
14.458
18
Tests of Between-Subjects Effects
Source
Type III Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Corrected Model
60.500(a)
1
60.500
.277
.606
Intercept
329401.389
1
329401.389
1508.805
.000
G
60.500
1
60.500
.277
.606
Error
3493.111
16
218.319
Total
332955.000
18
Corrected Total
3553.611
17
a R Squared = .017 (Adjusted R Squared = -.044)
در جداول بالا نتایج آزمون آماری covariance برای مقایسه میزان صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه آورده شده است. گروه اول کنترل و گروه دوم را افراد گروه آزمایش تشکیل دادهاند.
بر طبق مقدار آزمون F (0/277) و با توجه به درجه آزادی 1=d.f ، با قبول خطای بیش از 05/0 (Sig=0/606) و درجه اطمینان کمتر از 95/0 می توان نتیجه گرفت بین این دو گروه (مرحله پسآزمون) از نظر صمیمیت اجتماعی به دست آمده تفاوت معناداری وجود ندارد. یعنی فرضیه خنثی (0H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمیتوانیم رد کنیم.
جدول شماره 7: مربوط به مقایسه میانگین میزان تفکر قطعینگر در دو گروه کنترل/ آزمایش (مرحله پسآزمون)
Between-Subjects Factors
Value Label
N
گروه
1
کنترل
9
2
آزمایش
9
Dependent Variable: تفکر قطعی نگر
گروه
Mean
Std. Deviation
N
کنترل
52.00
10.536
9
آزمایش
39.22
9.947
9
Total
45.61
11.917
18
Tests of Between-Subjects Effects
Source
Type III Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Corrected Model
734.722(a)
1
734.722
6.999
.018
Intercept
37446.722
1
37446.722
356.730
.000
G
734.722
1
734.722
6.999
.018
Error
1679.556
16
104.972
Total
39861.000
18
Corrected Total
2414.278
17
a R Squared = .304 (Adjusted R Squared = .261)
در جداول بالا نتایج آزمون آماری covariance برای مقایسه میزان تفکر قطعینگر افراد در دو گروه آورده شده است. گروه اول کنترل و گروه دوم را افراد گروه آزمایش تشکیل دادهاند.
بر طبق مقدار آزمون F (6/999) و با توجه به درجه آزادی 1=d.f، با قبول خطای کمتر از 05/0 (Sig=0/018) و درجه اطمینان بیش از 95/0 میتوان نتیجه گرفت بین این دو گروه (مرحله پسآزمون) از نظر میزان میانگین تفکر قطعینگر تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی فرضیه خنثی (0H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی توانیم بپذیریم و رد می‌کنیم.
بر اساس نتایج مندرج در جدول، میانگین تفکر قطعینگر گروه کنترل 52 و میانگین تفکر قطعینگر گروه آزمایش 39/22 است. بنابراین میانگین تفکر قطعینگر گروه آزمایش به میزان 12/78 نمره کمتر از میانگین گروه کنترل بود.
جدول شماره 8: مربوط به مقایسه میانگین میزان صمیمیت در دو گروه کنترل (مرحله پیشآزمون)/ آزمایش (مرحله پسآزمون)
Between-Subjects Factors
Value Label
N
گروه
1
کنترل (مرحله پیشآزمون)
9
2
آزمایش (مرحله پسآزمون)
9
Dependent Variable: میزان صمیمیت
گروه
Mean
Std. Deviation
N
کنترل (مرحله پیشآزمون)
134.11
11.667
9
آزمایش (مرحله پسآزمون)
133.44
18.928
9
Total
133.78
15.257
18
Tests of Between-Subjects Effects
Source
Type III Sum of Squares
df
Mean Square
F

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید