نشود در بزرگسالی تبدیل به شخصیت ضد اجتماعی و سایر اختلالات حاد روانپزشکی می شود(دلخاموش ،1994).در اغلب موارد وجود این اختلال در فرد، نه تنها از میزان سازگاری فردی و اجتماعی وی می کاهد، بلکه امنیت و بهداشت روانی خانواده و سایر گروه های اجتماعی را نیز دچار مشکل می کند. در برخی موارد نیز، نوع و شدت مشکل به حدی می رسد که موجبات آزار و تهدید حقوقی اعضای دیگر اجتماع را فراهم می آورد نتیجه آن، درگیری فرد بیمار با قانون و مراجع کیفری موجب می شود. به عبارت دیگر فرد بیمار به سبب داشتن اختلال روانی و پیامد آن یعنی ارتکاب جرم،تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. یافته های تحقیقات مختلف نشان می دهد که بین 10 تا 15 درصد زندانیان، مبتلا به اختلالات روانی هستند (لمپ و وینبرگر، 1998).
با توجه به اینکه خشم و پرخاشگری،سازه های پیچیده ای هستند که با اختلالات روان پزشکی و روان شناختی گوناگون درارتباطند و لزوم توجه هر چه بیشتر به آنها، کنترل خشم به عنوان یک ضرورت برای بهبود رفاه و آسایش بشر تبدیل شده است(نویدی، 1385) و در این راستا تفکر قطعی نگر به عنوان یک سازه ی شناختی تحریف شده موجبات بروز پرخاشگری را فراهم می کند و پرخاشگری به نوبه خود محبت، پذیرش و احترام متقابل که همان صمیمیت اجتماعی هست را با کاستی مواجه می سازد و روابط بین فردی را مختل می سازد، لذا آموزش مدیریت خشم در مدرسه به عنوان مهمترین کانون اجتماعی شدن و پذیرش نقش در جامعه مهم و ضروری به نظر می رسد. بنابراین کار با گروهی از نوجوانان، دسترسی مشاوران به تعداد جوانان بیشتری را در آن واحد فراهم می کند، و همزمان احساس جدایی و تنهایی نوجوانان را در ارتباط با مسئله خشم کاهش می دهد.

تعاریف مفاهیم:
تعاریف نظری:
خشم:به حالتی عاطفی یا هیجانی اطلاق می شود که از تهییج ملایم تا خشم وحشیانه یا عصبانیت گسترده است و اغلب هنگامی متجلی میشود که راه نیل به اهداف یا براوردن نیازهای افراد، سد می شود (شعاری نژاد، 1371).مدیریت خشم به پذیرش و انجام رفتار و کردار مناسب و موافق محیط و تغییرات محیطی اشاره دارد (وفایی، 1388).
بازسازی شناختی: فن مورد استفاده آلبرت الیس و سایر درمانگران شناختی (CBT) که در آن مراجع از رابطه بین افکار غیر واقعی و رفتارهای غیرانطباقی حاصل از آن آگاه می شود تا راه های منطقی تری در بررسی رفتارهایش پیدا کند (ساراسون و سال سون، 1378).
صمیمیت اجتماعی:ظرفیتی برای باز بودن دوسویه، مشارکت در روابط با دیگران و اعتماد متقابل است(راسکین، 2001).
تفکر قطعی نگر: تفکر قطعی نگر ، نوعی خاصی از تحریفات شناختی (شیوه های غلط تفکر) است که به وقایع پیرامون و انسان های اطراف با دید همه یا هیچ نگاه می کند(لی هی،1390).در واقع در این تحریف شناختی حادثه ای و یا امری به طور قطع مساوی چیز دیگری فرض می شود و به عنوان تفکر سیاه و سفید و تساوی گونه نیزمطرح می شود.
تعاریف عملیاتی:
خشم:بر اساس میزان نمره ای که آزمودنی در نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه 57 ماده ای 1999 اسپیلبرگر (STAXI-2 ) دریافت می کند، سطح خشم فرد مشخص می شود.
بازسازی شناختی: در این پژوهش سعی می شود که در طی 12 جلسه، اصول مشاوره گروهی شناختی- رفتاری براساس پکیج درمانی پاتریک ریلی و مایکل شاپ شاپر اجرا گردد، که این مدل درمانی مورد استفاده در این پکیج ترکیبی از مداخلات شناختی، آرمیدگی و مهارت های ارتباطی است.
صمیمیت اجتماعی:میزان نمره ای است که ازمقیاس صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت به دست می آید.
تفکر قطعی نگر: میزان نمره ای است که از آزمون تفکر قطعی نگر یونسی و میرافضل حاصل می شود.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
فصل دوم
پیشینه تحقیق

مقدمه
این فصل به بررسی پیشینه مطالعاتی شامل پژوهش های مرتبط انجام گرفته در داخل و خارج کشور می پردازد.
بررسی پیشینه مطالعاتی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در داخل کشور پژوهشهایی در خصوص تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم انجام شده است. از جمله شکوهی یکتا و همکاران(1387)، پژوهشی در حیطه تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز را انجام دادند. در این پژوهش شبه تجربی، 46 مادر به روش نمونه گیری در دسترس از دو مدرسه ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز در تهران انتخاب و از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی همگن شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. داده ها با بهره گرفتن از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد که آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشم و افزایش استفاده از راهبردهای کنترل خشم تاثیر مثبت دارد. همینطور ابوالقاسمی و همکاران (2013)، تحقیقی با موضوع اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی و تکانشگری مادران دانش آموزان بابل انجام دادند، در این پژوهش شبه تجربی، 30 مادر انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش به صورت تصادفی قرار گرفتند، نتایج تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق نشان داد که آموزش مدیریت خشم موجب افزایش مهارت های خودنظم دهی مادران و کاهش تکانشگری آنان می شود.
شکوهی یکتا، پرند و زمانی(1387)، در پژوهشی با عنوان« راهنمای آموزش مدیریت خشم برای مادران: رویکرد شناختی رفتاری» که تعداد 22 مادر داوطلبانه در آن شرکت کردند. برنامه آموزش مدیریت خشم را طی هفت جلسه دو ساعته اجرا نمودند. یافته ها نشان داد که آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری موجب کاهش خشم مادران در موقعیت های تعارض آفرین می شود.
در مورد اثربخشی آموزش کنترل خشم به شیوه شناختی- رفتاری، آذریان (1386)، تأثیر این روش را بر میزان خشونت زناشویی بررسی کرد. نمونه تحقیق این پژوهشگر 30 زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان شهرکرد طی سال 1386 بودند. متغیر وابسته این پژوهش خشونت زناشویی بود که توسط آزمون محقق ساخته خشونت ارزیابی شد. متیر مستقل پژوهش فوق، کنترل خشم به شیوه شناختی- رفتاری بود. نتایج این پژوهش نشانگر تأثیر آموزش کنترل خشم به شیوه فوق بر خشونت زناشویی و ابعاد آن (جنسی، عاطفی و کلامی) و در نتیجه کاهش علائم ناشی از این خشونت ها بود(1./.. (pآقا محمدیان(1378)، در طی پژوهش خود به این نتیجه رسید که مشاور گروهی شناختی بر افزایش سازگاری نوجوانان مؤثر است.
در ارتباط با تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر صمیمیت اجتماعی تحقیقی چه در داخل و چه در خارج کشور یافت نشد، اما معدود پژوهش هایی که در آن صمیمیت اجتماعی آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفته است، عبارتنداز: کاظمی و همکاران (1391)، در مطالعه ای نشان دادند که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری مؤثر است. هالفورد بر این موضوع تأکید کرده است که افزایش خودافشاسازی صمیمیت را افزایش می دهد(ترکان، 1385). خدایاری فرد و همکاران(1390)، در پژوهشی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی را بر صمیمیت اجتماعی مطالعه کردند که این تحقیق نشان داد که توانایی شناخت احساسات دیگران و تعادل عاطفی رابطه زیادی با برقراری رابطه گرم و دوستانه با دیگران دارد. دانشورپور و همکاران(1386) در تحقیقی رابطه بین جنسیت و صمیمیت اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی گر سبک های هویت در دانش آموزان دبیرستانی انجام دادند که 2099 دانش آموز(1008پسر و 1091دختر) از میان دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر تهران انتخاب شدند. نتایج نشان داد که در دانش آموزان دختر و پسر، بین نمرات صمیمیت اجتماعی و سبک های اطلاعاتی، هنجاری و تعهد رابطه مثبت و معنی دار و بین سبک سردرگم و صمیمیت اجتماعی در دختران رابطه منفی و غیرمعنی دار و در پسران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای جنسیت، پایه تحصیلی و سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد هویتی به طور معناداری صمیمیت اجتماعی را پیش بینی می کند.نتیجه گیری آن که با وجود رابطه معنی دار سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری با صمیمیت اجتماعی در بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی جنس و سن با صمیمیت اجتماعی، توجه به نقش میانجی گر سبک های هویت از اهمییت چندانی برخوردار نیست.
شکیبایی و همکاران(1383)، به بررسی میزان اثر گروه درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مدیریت خشم در نوجوانان مؤسسه ای پرداختند. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی با گروه شاهد انجام شد و جمعیت مورد مطالعه آن نوجوانان بی سرپرست بودند که در مؤسسات تحت پوشش سازمان بهزیستی نگهداری می شدند. از تعداد 40 نوجوان 16 نفر به گروه مورد و 24 نفر به گروه شاهد وارد شدند. نتایج نشان داد، در گروه مورد، گروه درمانی مدیریت خشم با کاهش مقیاس خشم واکنشی به میزان مرزی معنی دار و کاهش غیرمعنی دار آماری در مقیاس نمره کلی خشم و خشم ابزاری همراه بود. ابویی مهریزی و همکاران(1389)، تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی خشم و تعارضات والد- نوجوان در دختران دوره راهنمایی شهر تهران مورد مطالع قرار دادند. در این موقعیت پژوهشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. 30 دانش آموز از طریق نمونه گیری در دسترس از دو مدرسه غیر دولتی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند و برنامه مدیریت خشم به عنوان عامل آزمایشی در 10 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفتگی بر گروه آزمایش اعمال گردید. یافته های این تحقیق نشان داد که آموزش مدیریت خشم مهارتهای خودنظم دهی خشم را افزایش داده و موجب کاهش تعارض والد- نوجوان می شود. نویدی(1387)، تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های سازگاری پسران دوره متوسطه شهر تهران را بررسی کرده است. برای انجام این بررسی، پرسش نامه ابراز حالت-صفت خشم به عنوان یک ابزار سرندبر روی 170 دانش اموز پایه های دوم و سوم دبیرستان اجرا شد. یافته ها نشان داد نسبت F مشاهده شده از نظر آماری معنی دار بود، در نتیجه اجرای برنامه آموزشی مدیریت خشم می تواند، مهارت های آزمودنی ها را در زمینه سازگاری گسترش دهد و از شدت ناسازگاری بکاهد.
یونسی و بهرامی (1387)، در تحقیقی نشان دادند که تفکر قطعی نگر پیش بینی کننده رضایت زناشویی در زوجین می باشد. نوابی نژاد و ملک (1389)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که، آموزش مقابله با تفکر قطعی نگر، بربهبود روابط زناشویی مؤثر است و موجب ارتقای روابط زناشویی آزمودنی ها می شود. مطالعات بالینی در زوج درمانی نیز مبین آن است که کاهش تفکر قطعی نگر زوج ها، همواره با سایر فنون شناختی، با افزایش رضایتمندی و کاهش تعارض زناشویی همراه است (یونسی، 1381؛ زارعی و محمودآبادی، 1385).
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
دکتر جان هانز یک جراح معروف انگلیسی در قرن هجدهم بود که می گفت:«زندگی من در دست هر آدم بی شرفی است که بخواهد مرا عصبانی کند». درباره نقش خشم در تولید بیماری های قلبی- عروقی، ادراک شهودی خیلی بیش از دیدگاه های کارشناسانه طبی و پژوهش شاخص بارفوت و همکاران (1982) درباره رابطه اندازه های خصومت دانشجویان پزشکی با مرگ آنان در 25 سال بعد از آن، بود. اما با این مطالعه مرگ پزشکان به اخبار پزشکی تبدیل شد (تایلر و نواکو، 2005). در سال های اخیر، پژوهشگران سازه های خشم و خصومت را متمایز کرده اند و از نظر آنها خشم به عنوان یکی از عوامل خطرساز روان شناختی برای ابتلا به انسداد عروق کرونری محسوب می شود. این واقعیت به وسیله داده های مربوط به مرگ و میر مردان که از یک نمونه بزرگ در یک مطالعه آینده نگر که توسط ایکر، سالیوان، کلی هایس، دی آگستینو و بنیامین (2004) جمع آوری شد و نیز به وسیله تحقیق جالبی که به وسیله روزنبرگ و همکاران (2001) درباره رابطه بیان چهره ای با کم خونی موضعی انجام شد، تأیید شده است (به نقل از تایلر و نواکو، 2005). پور جوزی (1373) هم به این نتیجه رسید که تعداد و شدت انسداد عروق کرونری قلب با میزان خشم و خصومت رابطه نیرومندی دارد.
فریدن (2005) برای کاهش خشونت نوجوانان در مدرسه، یک برنامه مداخله بالینی را که شامل هدف گذاری، مدیریت خشم، همدلی، و مهارت های آموزشی در محیط اجتماعی بود، اجرا کرد. آزمودنی های مطالعه وی را 72 نفر دانش آموز پسر که سابقه خشونت در مدرسه داشتند، تشکیل می دادند. برنامه مداخله آموزشی به مدت هشت جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج نشان داد که مداخله بالینی می تواند حضور فعال دانش آموزان را در مدرسه بهبود ببخشد و مسائل انضباطی آنها را کاهش دهد. اشمیتز (2005) در یک مطاله شبه تجربی، تعداد 30 نفر از مراجعان بزرگسال مرکز بهداشت روانی حومه مینه سوتا را انتخاب کرد و برنامه آموزش مدیریت خشم را به مدت 10 هفته و در 10 جلسه، روی آنان اجرا کرد. اندازه های قبل و بعد از مداخله به وسیله پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه خشم اسپیلبرگر جمع آوری شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که شرکت در برنامه آموزش مدیریت خشم نمره های افراد را در مقیاس کنترل درون ریزی خشمAEI) ) نسبت به خط پایه، به طور معناداری افزایش می دهد
کاب، سمپل، آلون و جونز (2006)، برای مطالعه و بررسی ارتباط بین مداخلات شناختی- رفتاری و میزان پرخاشگری بدنی یا فیزیکی نوجوانان دارای یکی از اختلال های رفتاری یا بیش فعالی و یا ناتوانی در خواندن، به بازبینی 16 مطالعه که بر روی 791 نوجوان انجام شده بود پرداخت، نتایج این مطالعه به طور قوی از تأثیر کاربرد مداخلات شناختی- رفتاری در کاهش پرخاشگری این آزمودنی ها حمایت کرده است.مطالعه دیگری، تأثیر CBT و درمان حمایتی در مردانی که سابقه تهاجم به همسرانشان را داشتند، بررسی کرد. نتایج این پژوهش نشان داد، درمان جویان پس از طی درمان، کاهش قابل توجهی در خشونت بدنی و ایراد جراحت نسبت به همسر خود نشان دادند و همچنین ، کاهش بیشتر رفتارهای پرخاشگرانه و خشن را ناشی از تکنیک های شناختی- رفتاری نسبت به گروه درمان حمایتی نشان داد( مورل، الیوت و مورفی، 2003). اکتن و دیورینگ(2000)، در پژوهشی برنامه مدیریت پرخاشگری را طی 13 جلسه به صورت گروهی به 29 والد آموزش دادند. آموزش مدیریت پرخاشگری، متمرکز بر مدیریت خشم، مهارت های ارتباطی، مهارت های حل مساله و افزایش حس همدردی بود.
از سوی دیگر میترانی(2010)، تحقیقی با عنوان«بررسی نتایج برنامه آموزش مدیریت خشم در دانشجویان دوره کارشناسی» انجام داد، در این تحقیق دانشجویان دور کارشناسی در یک دوره شش هفته ای مورد آموزش قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان دهنده تفاوت معنی دار بین نمرات پس آزمون و پیش آزمون گروه آزمایش بود، ولی در گره کنترل تفاوت معنی داری یافت نشد. نیکولت(2004)، شکل خلاصه شده برنامه«گام دوم پیشگیری از خشونت» را بر روی گروه کوچکی از دانش آموزان کلاس سوم اجرا کرد و دریافت که نمی تواند به کمک روش فشرده برنامه« گام دوم پیشگیری از خشونت» مهارت های اجتماعی مورد انتظار را ایجاد کرده و مدیریت خشم را بهبود بخشد.
فصل سوم
روش پژوهش
فصل سوم
روش پژوهش

مقدمه
در فصل سوم به روش پژوهش پرداخته می شود. در ابتدا جامعه مورد مطالعه به اختصار معرفی می گردد، سپس نمونه مورد مطالعه و خصوصیات آن بیان می شود و روش نمونه گیری مطرح می شود. در ادامه این فصل به ابزارهای مورد استفاده، پایایی، روایی و نحوه نمره گزاری آنها به تفصیل پرداخته می شود. در خاتمه فصل نیز روش اجرای پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
طرح پژوهش
در این پژوهش از روش نیمه تجربی استفاده می شود که در آن یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل یا گواه وجود دارد.

نمودار طرح به شکل زیر می باشد:
پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون انتخاب تصادفی گروه ها
T1 X T2

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید