R آزمایش

T1 – T2 R گواه
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دبیرستان شهید بهشتی شهر شیراز می باشد که جمعا 112 نفرهستند.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
شیوه نمونه گیری به کار برده در پژوهش حاضر، نمونه گیری در دسترس می باشد به طوری که از تمامی دانش آموزان مدرسه شهید بهشتی آزمون مقیاس خشم اسپیلبرگر گرفته می شود تا دانش آموزانی که نمره خشم آنها در رتبه درصدی 52 و بالاتر قرار دارند، مشخص شوند سپس از میان آنها به صورت تصادفی18 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و بالاخره آنها به صورت تصادفی در دوگروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند (هر گروه9نفر).
ابزارها و مقیاس های پژوهش
پرسشنامه بیان حالت-صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2).
پرسشنامه 57 ماده ای STAXI-2 شامل سه بخش و 57 عبارت، است که بخش نخست، حالت خشم؛ بخش دوم، صفت خشم و بخش سوم، شیوه های بیان و کنترل خشم را می سنجد. هر یک از عبارات این پرسشنامه با بهره گرفتن از یک مقیاس لیکرت چهاربخشی، درجه بندی میشود؛ تکمیل پرسشنامه به حدود 12 تا 15 دقیقه وقت نیازمند است. مقیاس ها وخرده مقیاسهای این پرسشنامه به اختصار معرفی می شوند.
مقیاس حالت خشم: این مقیاس دارای پانزده عبارت است و شدت خشم و میزان تمایل فرد را به بیان کلامی یا جسمی خشم می سنجد (برای نمونه، همین الان احساس می کنم که عصبانی هستم). این مقیاس از سه خرده مقیاس که هر یک دارای پنج عبارت اند، تشکیل شده است: احساس خشم (برای نمونه، همین الان احساس می کنم که کلافه هستم)، تمایل به بیان کلامی خشم (رای نمونه، همین الان احساس می کنم که دوست دارم سر کسی فریاد بزنم) و تمایل به بیان جسمی خشم (برای نمونه، همین الان احساس می کنم که دوست دارم چیزی بشکنم).
مقیاس صفت خشم: این مقیا س دارای 10 عبارت است و تفاوت های فردی در گرایش (تمایل) به تجربه خشم را در طی زمان می سنجد (برای نمونه، اغلب احساس می کنم که سریع بدخلق می شوم). این مقیاس از دو خرده مقیاس که هر یک دارای چهار عبارتند، تشکیل شده است: خوی خشمناک ( برای نمونه، اغلب احساس می کنم که تندخو هستم) و واکنش خشمناک ( برای نمونه، اغلب احساس می کنم که وقتی جلوی دیگران از من انتقاد می شود، عصبانی می شوم). دو عبارت از عبارات مقیاس صفت خشم به هنگام محاسبه خرده مقیاس های آن، نمره گزاری نمی شوند.
مقیاس بیان خشم به طرف بیرون: این مقیاس دارای هشت عبارت است و فراوانی احساس خشمی را که به شکل کلامی یا رفتار پرخاشگرایانه جسمی به طرف سایر افراد یا اشیاء در محیط جهت می یابد می سنجد (برای نمونه، اغلب، وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، عصبانیتم را بروز می دهم).
مقیاس بیان خشم به طرف درون: این مقیاس با هشت عبارت فراوانی احساس خشمی را که به تجربه در می آید اما بیان نمی شود (سرکوب می شود)، می سنجد (برای نمونه، اغلب وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، مسائل را در دلم نگاه می دارم).
مقیاس کنترل خشم به طرف بیرون: این مقیاس، دارای هشت عبارت است و فراوانی مواردی را که شخص بیان خشم خود را به طرف بیرون کنترل می کند، می سنجد (برای نمونه، اغلب، وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، با دیگران مدارا می کنم).
مقیاس کنترل خشم به طرف درون: این مقیاس با هشت عبارت، فراوانی مواردی را که فرد می کوشد تا خشم خود را با آرام شدن یا سرد شدن کنترل کند، اندازه گیری می کند (برای نمونه، اغلب وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، سعی می کنم آرام شوم).
در این ابزار، شاخص بیان خشم نیز محاسبه می شود؛ این شاخص بر اساس پاسخ فرد به عبارات بیان خشم به طرف بیرون و درون و کنترل خشم به طرف بیرون و درون، استوار است.
پایایی
اطلاعات خلاصه شده در راهنمای عملی آزمون نشان می دهد که ضرایب آلفا برای مقیاس ها و خرده مقیاس های ناظر بر حالت خشم (S.Ang) و صفت خشم (T.Ang)، برابر با84/. یا بالاتر (به طور متوسط(r = ./88) و برای مقیاس های ناظر بر بیان خشم (AX-I, AX-O )،کنترل خشم (AC.I, AC.O) و شاخص کلی بیان خشم (AX Index)، برابر 73/. یا بالاتر (به طور متوسط (r = ./82)، بوده است. بنابراین، ضرایب آلفای کرانباخ به عنوان اندازه های هماهنگی درونی، عموما، برای مؤلفه های مختلفSTAXI-2 رضایت بخش بوده و جنس و بیماری آزمودنی ها، تأثیر معناداری در ضرایب آلفا ندارد. این نتیجه گیری در مورد بزرگسالان عادی، بیماران روانپزشکی و نیز زنان و مردان صادق است.
نویدی (1385)، پرسشنامه STAXI-2 را بر روی 170نفر دانش آموز پسر دوره متوسطه اجرا و داده های جمع آوری شده را ورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج مطالعه وی نشان داد ضرایب آلفای کرانباخ برای مقیاس های حالت خشم(S.Ang) و صفت خشم (T.Ang)، به ترتیب 88/. و 85/.؛ برای خرده مقیاس های مربوط به دو مقیلس یاد شده به طور متوسط برابر76/.؛ برای مقیاس های بیان خشم ((AX-I, AX-O و کنترل خشم (AC.I, AC.O) و شاخص کلی بیان خشم (AX Index)،به طور متوسط برابر 71/. بود. همه این ضرایب از لحاظ آماری معنادار بوده و نشان می دهد که هماهنگی درونی مقیاس ها و خرده مقیاس ای STAX-2 رضایت بخش است. علاوه بر محاسبه ضرایب آلفا، در این پژوهش از روش بازآزمایی برای بررسی پایایی مقیاس های ابزار بحث، استفاده شد و برای داده های حاصل از دوبار اجرای پرسشنامه بر روی 27 دانش آموز، ضرایب همبستگی محاسبه شد که متوسط این ضرایب برابر 76/. بودند. با توجه به مجموعه شواهد فراهم شده می توان نتیجه گرفت که مقیاس ها و خرده مقیاس های پرسشنامه یاد شده از پایایی کافی برخوردار است.
روایی
مجموعه شواهد فراهم شده به وسیله مطالعات مختلف که در راهنمای عملی STAXI-2 به آن استناد شده است، نشان می دهد که این پرسشنامه از روایی رضایت بخش برخوردار است. نویدی (1385)، پرسشنامه STAXI-2 را به همراه پرسشنامه سازگاری و سلامت عمومی (GHQ) بر روی 170نفر دانش آموز پسر دوره متوسطه اجرا و داده های جمع آوری شده را ورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج مطالعه وی نشان داد که همبستگی اندازه های مقیاس های حالت، صفت و بیان خشم ( S.Ang، T.Ang، AX-O، AX-Iو(AX Index پرسشنامه STAXI-2 با اندازه های مربوط به ناسازگاری و نیز اندازه های مربوط به نشانه های اختلال در سلامت عمومی، مثبت و معنادار است.
روایی همزمان مقیاس “صفت خشم” پرسشنامه STAXI-2 با انجام یک مطالعه بر روی 280 نفر دانشجوی دوره کارشناسی و 270 نفر سرباز نیروی دریایی بررسی و تأیید شد (اسپیلبرگر، 1988 و 1996). افراد مورد مطالعه به پرسشنامه STAXI، پرسشنامه خصومت، BDHI (بوس و دورکی، 1957) و مقیاس های خصومت و خصومت آشکار پرسشنامه MMPI پاسخ دادند. سپس ضرایب همبستگی مقیاس صفت خشم (( T.Ang با سه اندازه مربوط به خصومت محاسبه شد که این ضرایب برای دانشجویان مرد از 32/. تا 71/. و برای سربازان از 31/. تا 66/. متغیر بوده و همه ضرایب به دست آمده از لحاظ آماری معنادار بودند. این همبستگی ها از ضرایب همزمان مقیاس T.Ang به عنوان اندازه خشم و خصومت حکایت می کند( به نقل اسپیلبرگر، 1999).
مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر((MSI.
این مقیاس را میلر و لفکورت برای ارزیابی صمیمیت دریافتی از روابط مختلف، طراحی نمودند. پرسش های مقیاس یاد شده به وسیله مصاحبه های سازمان یافته که در آن شرکت کنندگان به بحث درباره نقش صمیمیت در تمامی روابط خود که شامل ارتباط با دوستان، آشنایان و اعضای خانواده می پرداختند، تدوین شد. این مقیاس دربردارنده دو گروه پرسش می باشد که 6 پرسش برای توصیف روانی صمیمیت و 11 پرسش دیگر به شدت صمیمیت تجربه شده در زمان کنونی اختصاص داده شده اند. تمام سوالات مورد نظر بر روی یک مقیاس ده درجه ای لیکرت پاسخ داده می شوند. سوالات 2 و 14 به طور معکوس و بقیه سوالات بر اساس مقیاس 10 در جه ای(1-خیلی به ندرت کم تا 10-تقریبا همیشه یا زیاد) امتیاز تعلق می گیرد.میلر و لفکورت (1982)، ضریب آلفای کرونباخ را در اجراهای گوناگون86/. تا 91./ گزارش کرده اند.ضریب آلفای کرونباخ در یک بررسی مقدماتی که بر روی یک نمونه 330 نفری شامل 166پسر و 164 دختر انجام شد،76/. به دست آمد.
برای آماده سازی پرسشنامه صمیمیت اجتماعی با توجه به این که در زمینه سنجش و اندازه گیری صمیمیت، پژوهشی که در ایران انجام شده باشد، در دست نبود، نخست به فارسی ترجمه و سپس از دو متخصص زبان انگلیسی درخواست گردید که آن را به انگلیسی برگردانند. تفاوت موجود بین نسخه های انگلیسی ارزیابی شد و از طریق یک « فرایند مرور مکرر» این تفاوت ها به کمترین میزان کاهش یافت. از این رو، نزدیک بودن معنایی دو نسخه فارسی و انگلیسی بررسی گردید. به دنبال آن چند نفر از اعضای هیئت علمی روایی محتوا و تطابق فرهنگی این پرسشنامه را تأیید کردند (دانشورپور و همکاران، 1386)
پایایی
میلر و لفکورت ضریب پایایی را به روش آزمون مجدد به فاصله زمانی بیش از دو ماه 84/. و با فاصله زمانی بیش از یک ماه96/. گزارش کرده اند. پایایی بازآزمایی r = ./84 ( p ./001،n = 20) با فاصله زمانی بیش از یک ماه و p./..1) r = ./96 ،n = 25) با فاصله زمانی بیش از دو ماه، حاکی از آن است که پایایی صمیمیت تجربه شده در سطح بالا و در بیشتر زمان ها وجود دارد.
روایی
در رابطه با این مقیاس، علاوه بر پایایی چندین نوع روایی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی ها، روایی افتراقی p./..2, r = ./48 ،n = 45؛ روایی سازه t = 18.9 p./..1, ،n = 25؛ روایی همگرا p./..1, r = ./71 ،n = 45 به دست آمد.
پرسشنامه تفکر قطعی نگر یونسی و میرافضل
این پرسشنامه یک پرسشنامه محقق ساخته است که بر پایه مبانی نظری مربوط به نظریه های شناختی (یونسی، 1383) و نیز تجربه های بالینی، توسعه داده شده است (یونسی، عسگری و بهرامی، 1387). این مقیاس دارای 36 سوال است که با روش 4 امتیازی لیکرت (1 برای گزینه کاملا موافقم تا 4 برای گزینه کاملا مخالفم)، نمره گزاری می شود. بدین ترتیب، هر چه نمره فرد در مقیاس بالاتر باشد، میزان قطعی نگری وی بیشتر است.
پایایی
یونسی و بهرامی (1387)، در یک گروه 100 نفری از نمونه پژوهش خود پایایی این مقیاس را به دست آوردند که اعتبار کل این مقیاس از طریق ضریب همسانی درونی برابر با 821/ . و از طریق بازآزمایی (با فاصله یک هفته) برابر با 78/ . بود.
روایی
برای رواسازی این پرسشنامه، در دو مرحله مقدماتی و نهایی پژوهش اصلی، از تحلیل عامل اکتشافی، تأییدی و همگرا استفاده شده است. نتایج تحلیل مؤلفه های اصلی نشان می دهد که پرسشنامه از پنج عامل: 1) قطعی نگری کلی، 2) قطعی نگری در تعامل با دیگران، 3) مطلق نگری فلسفی، 4) قطعی نگری در پیش بینی آینده و 5) قطعی نگری در حوادث منفی تشکیل شده است که در مجموع حدود 38 درصد واریانس را تبیین می کنند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز درستی استخراج داده ها را تأیید می کند.نتایج این دو تحلیل در جدول شماره 8 آمده است.یونسی و بهرامی(1387)، روایی همگرای پرسشنامه تفکر قطعی نگر را نیز بر پایه ضریب همبستگی آن با نمره افسردگی بک مشخص کردند. این مقدار را با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در یک گروه 100 نفری از نمونه پژوهش خود به دست آوردند، برابر با r = ./33 و از لحاظ آماری در سطح کمتر از 1./. معنادار بود.
مشخصه های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی پرسشنامه تفکر قطعی نگر
اکتشافی تأییدی
عامل ارزش ویژه درصد واریانس t R
یکم 4/68 01/13 71/. 37/. 68/4 14/.
دوم 43/3 51/9 61/. 24/.- 34/3 10/.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوم 76/1 98/4 70/. 52/.- 71/5 38/.
چهارم 55/1 31/4 59/. 52/. 68/4 38/.
پنجم 49/1 16/4 64/. 48/. 68/4 23/.
فرایند اجرای تحقیق
ابتدا 20 دانش آموز از طریق نمونه گیری در دسترس از دانش آموزان دبیرستان شهید بهشتی شهر شیراز انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پس از مشخص شدن گروه های آزمایش و کنترل، برنامه آموزش مدیریت خشم به عنوان عامل آزمایشی، در 12 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت هفتگی بر گروه آزمایش اعمال گردید. در اواخر دوره یکی از اعضای گروه آزمایش به دلیل بیماری و عدم توانایی شرکت در سایر جلسات از گروه کنار رفت، بنابراین از گروه کنترل هم یک نفر به صورت تصادفی کنار گذاشته شد و تعداد اعضا در هر گروه به 9 نفر رسید. و بالاخره در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش، از روش‎های آمار توصیفی و روش‎های آمار استنباطی استفاده شد. روش‎های آمار توصیفی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از: فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار و خطای انحراف استاندارد. روش‎ آمار استنباطی که مورد استفاده قرار گرفته شد، تحلیل کواریانس بود که برای فرض اصلی پژوهش به کار گرفته شد. بعد از جمع آوری پرسش‎نامه های مورد نظر تمام اطلاعات از طریق نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شدند.
جلسه های آموزشی
بسته آموزشی به کار رفته در این پژوهش شامل 12 جلسه آموزشی است که آزمایشگر به صورت گروهی اجرا کرد. آموزش گروهی مدیریت خشم به روش شناختی-رفتاری و در جلسات 90 دقیقه ای هفتگی انجام شد. پکیج آموزشی حاضر توسط پاتریک ریلی و مایکل شاپ شاپر تهیه شده است که جزئیات هر جلسه در جدول زیر آمده است.
جدول1: رئوس مطالب عنوان شده طی 12 جلسه آموزش گروهی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری
جلسه ها هدف و فعالیت های هر جلسه
اول قوانین گروه، پیامد ها و نتایج، باور های غلط درباره خشم، راهبردهایی برای کنترل خشم، معرفی شرکت
کنندگان و اندازه گیری خشم.

دوم وقایع آغازگر خشم، نشانه های خشم و ارزیابی
سوم برنامه کنترل خشم، آرمیدگی از طریق تنفس و تکلیف منزل
چهارم آموزش چرخه پرخاشگری، آرمیدگی پیشرونده عضلانی و تکلیف منزل
پنجم مدل A-B-C-D، توقف فکر و تکلیف منزل
ششم مرور مفاهیم آموخته شده و تکلیف منزل
هفتم آموزش جرأت ورزی، مدل حل تعارض و تکلیف منزل(1)
هشتم آموزش جرأت ورزی، مدل حل تعارض و تکلیف منزل(2)
نهم خشم و خانواده و تکلیف منزل(1)
دهم خشم و خانواده و تکلیف منزل(2)
یازدهم مرور مفاهیم آموخته شده، ایفای نقش و تکلیف منزل
دوازدهم مرور مفاهیم آموخته شده، ایفای نقش و جمع بندی.
فصل چهارم
یافتههای پژوهش
فصل چهارم
یافتههای پژوهش

مقدمه:
پردازش داده‌ها در پژوهش‌ها معمولاً در دو سطح انجام می گیرد این دو سطح عبارتند از:1-توصیف داده ها 2-تجزیه و تبیین داده‌ها. در مرحله توصیف داده‌ها جامعه مورد مطالعه با توجه به متغیرهای مورد نظر توصیف شده و تصویری از وضعیت موجود ارائه می‌گردد. در بخش آمار تبیینی برخلاف آمار توصیفی محقق فرضیه‌های خود را مورد آزمون قرار می‌دهد.
در این فصل از تحقیق بعد از پرداختن به توصیف متغیرها ( اشاره به میانگین متغیرها با توجه به گروه آنها ) به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته‌ایم. با توجه به اینکه طرح این تحقیق طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است، برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده می کنیم. تحلیل کواریانس به ما کمک می کند تا از شر اثرات مربوط به متغیر های مزاحم خلاص شویم، خطای واریانس را به حداقل برسانیم و در نتیجه مقدار F افزایش دهیم.
یافته های توصیفی و تحلیلی:
جدول شماره 1: مربوط به مقایسه میانگین

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید