کاهش مشکلات ارتباطی، صمیمیت را در بین زوجین افزایش می دهد. آموزش فنون مشاوره ای خود نظم بخشی، صمیمیت را در زنان بیش از مردان افزایش می دهد.

فصل سوم

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش تحقیق

3-1- روش
این پژوهش در چارچوب یک طرح از نوع علی- مقایسه ای انجام شده است. در این پژوهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی مورد بررسی قرار گرفته است.
3-2- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش عبارت از کلیه زوج های طلاق گرفته یا در حال طلاق شهر بندرعباس در سال 1391 بودند.
3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه آماری پژوهش متشکل از 45 زوج طلاق گرفته یا در حال طلاق به صورت توافقی و 45 زوج طلاق گرفته یا در حال طلاق به صورت غیر توافقی بودند. این نمونه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
3-4- ابراز سنجش
– پرسشنامه تعارض زناشویی (فرم تجدید نظر شده)

پرسشنامه تعارضات زناشویی یک ابزار 42 سوالی است که برای سنجیدن تعارضات زن و شوهری و بر مبنای تجربیات بالینی ثنایی (1379) ساخته شده است. این پرسشنامه هشت بعد از تعارضات را می سنجد که عبارت اند از : کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش های هیجانی،افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابط ه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امور مالی از یکدیگر و کاهش ارتباط مؤثر. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه 270 نفری به دست آمد و 8 خرده مقیاس آن از 270 نفری برابر با 960؛ کاهش رابطه جنسی، این قرار است: کاهش همکاری، 81درصدی افزایش جلب 61/0 ؛ افزایش واکنش های هیجانی، 70 درصد افزایش رابطه فردی با خویشاوندان ؛ حمایت فرزندان، 33 درصد؛ کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و خِود، 86درصد و 89 درصد ؛ جدا کردن امور مالی از یکدیگر 71 دوستان، 89 درصد و همچنین این پرسشنامه از روایی؛ کاهش ارتباط مؤثر، 69 درصد خوبی برخوردار است. در مرحله تحلیل محتوای آزمون، پس از اجرای مقدماتی و محاسبه همبستگی هر سؤال با کل پرسشنامه و مقیا سهای آن، به دلیل همبستگی مناسبِ سؤالات هیچ سؤالی حذف نشد ثنایی ،( 1379) دو نمونه از سوالات هنگام دعوا با همسرم، رابطه من با خانواده پدر: «این پرسشنامه من و همسرم حساب های مالی» و «و مادر او قطع میشود در این پژوهش همسانی درونی (به روش .« جداگانه داریم آلفای کرونباخ) برای کل مقیاس های این پرسشنامه برابرا با90/0 به دست آمد و برای 8 خرده مقیاس به صورت زیر بوده افزایش ؛ کاهش رابطه جنسی، 69/0 است: کاهش همکاری، 79 درصد ؛ افزایش جلب حمایت فرزندان، 56 درصد واکنش های هیجانی، 72 درصد ؛ کاهش رابطه افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، 80 درصد جدا کردن امورمالی ؛ خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، 80 درصد کاهش موثر ارتباط موثر .
3-5- روش تحلیل آماری
به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری پژوهش از روش های توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار و روش های استنباطی همچون آنکوا استفاده شد.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1- اطلاعات توصیفی
در جدول زیر اطلاعات توصیفی مربوط به شاخص های مورد بررسی ارائه شده است.
جدول شماره 1-4 : میانگین و انحراف معیار زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی
تعارضات نوع طلاق میانگین انحراف معیار
کاهش همکاری توافقی 11.75 3.314

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید