امین‌یزدی و عالی (1387)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر سبک‌های مدیریت کلاس بر رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان” نشان دادند دانش‌آموزان معلمین تعامل‌گرا در مقایسه با دانش‌آموزان معلمین مداخله‌گر از مهارت‌های فراشناختی بالاتری برخوردارند.
رجایی‌پور، کاظمی و آقاحسینی (1387)، در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مدیریت کلاس درس و جو یادگیری در مدارس راهنمایی شهر اصفهان” دریافتند که مدیریت کلاس درس با جو یادگیری همبستگی مثبت و معناداری دارد.
صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی (1387)، در پژوهشی با عنوان “تبیین جو یادگیری اثربخش بر اساس مؤلفه‌های مدیریت کلاس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه” دریافتند که، هر کدام از کارکردهای مدیریت کلاس به طور جداگانه با یکدیگر و با جو یادگیری همبستگی مثبت و معنی‌داری دارند.
شریفیان، نصر و عابدی (1386)، در پژوهشی با عنوان ” تعیین شاخص‌های مدیریت مؤثر کلاس در دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی” نشان دادند که اعضای هیأت علمی به شاخص‌ها و نشانگرهای مدیریت کلاس توجه داشته‌اند. و بین عملکرد اعضای هیأت علمی در خصوص توجه به نشانگرها بر حسب دانشکده و مرتبه علمی تفاوت معناداری نداشته، اما عملکرد آنان بر حسب سابقه تدریس تفاوت معنی‌دار بوده است.
2-12-2- پژوهش‌های خارجی
کورت (2014)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر دوره‌های مدیریت کلاس درس بر ادراک خودکارآمدی دانشجو معلمان” نشان داد مدیریت کلاس درس تأثیر مثبت بر باورهای خودکارآمدی دانشجویان دارد.

هیک (2012)، در پژوهشی با عنوان “رابطه بین خودکارآمدی و مدیریت کلاس درس” نشان داد که رابطه معنی‌داری بین خودکارآمدی و مدیریت کلاس درس وجود دارد.
ژنگ، هانگ و چن (2012)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر خود ارزشیابی بر پیشرفت دانش‌آموزان” به این نتایج دست یافتند که خود ارزیابی دانش‌آموزان تأثیر مثبتی بر توانایی یادگیری آن‌ها داشته و باعث شده است که اعتماد به نفس آن‌ها به طور قابل ملاحظه‌ایی افزایش یابد.
آدیمو (2012)، در پژهشی با عنوان “رابطه بین مهارت مدیریت کلاس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان” دریافت که بین مهارت‌های مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس فیزیک رابطه معنی‌داری وجود دارد.
عبدالله، شالینی، نوری‌نا و جاسمینا (2011)، در پژوهشی با عنوان “درک دانشجویان دندان‌پزشکی از ارزش مهارت خود ارزشیابی” نشان دادند که بسیاری از دانشجویان از اهمیت خود ارزشیابی در زندگی‌شان آگاه بودند. و نگرش مثبتی نسبت به خود ارزشیابی داشتند. و بیش از 80 درصد دانشجویان خود ارزشیابی را در آموزش بالینی خود مؤثر می‌دانستند.
دجگیک و ستوجیلکویک (2011)، در پژوهشی با عنوان “سبک‌های مدیریت کلاس درس، جو کلاس درس و موفقیت مدرسه” دریافتند که معلمان و دانش‌آموزان از جو کلاس درس تعاملی بیشترین رضایت را دارند، دستاوردهای دانش‌آموزان زمانی که معلمان از سبک تعاملی استفاده می‌کردند در بالاترین سطح بود، و زمانی که معلم از سبک مداخله‌ای استفاده می‌کرد دستاورد دانش‌آموزان در پایین‌‌ترین سطح خود بود.
کایکی (2009)، در پژوهشی با عنوان “نقش مهارت‌های مدیریت کلاس درس بر کاهش رفتارهای نامطلوب و نظم و انضباط دانش‌آموزان”، نشان دادند که رابطه معنی‌داری بین مهارت‌های مدیریت کلاس درس و رفتار انضباطی دانش‌آموزان وجود دارد و مهارت‌های مدیریت کلاس درس تآثیر مثبتی در افزایش رفتارهای مطلوب دانش‌آموزان دارد.
اوریم، گوکی و انیسا (2009)، در پژوهشی با عنوان “رابطه بین اعتقادات معلمان و مهارت‌های مدیریت کلاس و تدریس واقعی اعتقادات” دریافتند که بین سبک مدیریت کلاس معلمان و تدریس واقعی اعتقادت رابطه معنی‌داری وجود دارد.
مور (2008)، در پژوهشی با عنوان “تجزیه و تحلیل روابط مدیریت کلاس، نمرات دانش‌آموزان و نگرش و اعتقادات معلمان” دریافت که مهارت‌های مدیریت کلاس درس بر پیشرفت نمرات دانش‌آموزان تأثیر مثبت دارد. و اعتقادت معلمان بر رشد و پرورش دانش‌آموزان تأثیر دارد.
کلبرلا (2006)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر خود ارزشیابی بر یادگیری دانش‌آموزان” دریافت که خود ارزشیابی به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا برای آزمون‌ها آماده‌تر باشند. و نشان داد که خود ارزشیابی بر یادگیری دانش‌آموزان تأثیر مثبت داشته است.

2-13- نتیجه‌گیری
تأملی بر مطالب بیان شد بیانگر این است که با وجود تغییرات فزاینده‌ای که در جوامع در حال رخ دادن است، توجه به آموزش و به تبع آن عملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از عوامل مهمی است که جوامع به آن توجه خاصی دارند. یکی از این عواملی که می‌تواند بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار باشد مدیریت و نحوه اداره کلاس درس توسط معلمان است، که مدیریت کلاس درس نیز با توجه به شرایط مختلف می‌تواند سبک‌های مختلفی داشته باشد که مهمترین آن‌ها سبک غیرمداخله‌ای، مداخله‌ای و مشارکتی است. که معلمان برای اداره کلاس درس و افزایش سطح یادگیری دانشجویان و به طبع بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان از آن‌ها استفاده می کنند. پژوهش های مختلفی نیز در داخل و خارج ایران نیز بیانگر این بوده‌اند که مدیریت مطلوب کلاس درس بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار بوده‌اند، که از ان جمله می‌توان به پژوهش‌های (آریان‌پوران و همکاران، 1392؛ عرب‌زاده و همکاران، 1390؛ رجایی‌پور و همکاران، 1387؛ امین‌یزدی وعالی، 1387؛ آدیمو، 2012؛ دجگیک و ستوجیلکویک، 2011) اشاره کرد.
همچنین بررسی مبانی نظری نشان داد که ارزشیابی آموخته‌های دانشجویان با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود که یکی از آن‌ها خود ارزشیابی است. در خود ارزشیابی دانشجویان به ارزشیابی خود می‌پردازد و سطح معلومات خود را ارزشیابی می‌کند و با توجه به اطلاعات به دست‌ آمده به تقویت نقاط مثبت و رفع نواقص موجود در کارهای خود می‌پردازد. این نکته در پژوهش‌های‌ (دلارام و همکاران، 1392؛ امین‌خندقی و همکاران، 1392؛ زارعی و همکاران، 1391؛ ژنگ، هانگ و چن، 2012) مورد تأیید و تأکید قرار گرفت.

فصل سوم:
روش تحقیق

مقدمه
روش تحقیق از مهمترین فصل یک پایاننامه است؛ چون محقق با توجه به موضوع خود و اهداف تحقیق مشخص مینماید که چه روش و شیوه‌ای اتخاذ کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخهای تحقیقی مورد نظر کمک کند (سرمد و همکاران، 1386). با توجه به موارد مطرح شده، در این فصل روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها، و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

3-1) روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است.

3-2) جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی می‌باشند که در سال 93-1392 مشغول به تحصیل هستند. بر اساس آمار ارائه شده توسط اداره آموزش دانشگاه بوعلی سینا، تعداد دانشجویان 2189 نفر می‌باشد. در جدول 3-1، حجم جامعه آماری بر حسب رشته تحصیلی ارائه شده است.

جدول 3-1: ترکیب افراد جامعه آماری بر حسب رشته تحصیلی
رشته تعداد درصد
زبان و ادبیات فارسی 328 98/14
علوم تربیتی 460 01/21

زبان و ادبیات عرب 266 15/12
الهیات 274 51/12
حقوق 462 10/21
زبان‌ و ادبیات انگلیسی 227 37/10
زبان و ادبیات فرانسه 172 85/7
مجموع 2189 100
3-3) حجم نمونه و روش نمونهگیری
روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی است. با بهره گرفتن از این روش و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، حجم نمونه‌ آماری 327 نفر است. پس از توزیع پرسشنامه‌ها، تعداد 309 پرسشنامه توسط نمونه تکمیل گردید و تعداد 18 پرسشنامه پس از پی‌گیری‌های مکرر بازگردانده نشد. بنابراین حجم واقعی نمونه 309 است. حجم نمونه‌ آماری به تفکیک رشته‌ها در جدول 3-2 گزارش شده است.

جدول 3-2: ترکیب افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی
رشته تعداد درصد
زبان و ادبیات فارسی 46 90/14
علوم تربیتی 62 10/20
زبان و ادبیات عرب 37 00/12
الهیات 37 00/12
حقوق 65 00/21
زبان‌ و ادبیات انگلیسی 38 30/12
زبان و ادبیات فرانسه 24 70/7
مجموع 309 100

3-4) ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، دو پرسشنامه محقق‌ساخته سنجش سبک‌های مدیریت کلاس و خودارزشیابی دانشجویان بود. پرسشنامه سبک‌های مدیریت کلاس درس شامل 24 سؤال بسته‌پاسخ بود که سبک‌های مختلف مدیریت کلاس درس را در قالب سه سبک غیرمداخله‌ای (سؤالات 1 تا 8)، مداخله‌ای (سؤالات 9 تا 16)، و تعاملی (سؤالات 17 تا 24) اندازه می‌گرفت. ، پرسشنامه خودارزشیابی نیز دارای 23 سؤال بود و مؤلفه‌ای نداشت.

3-5) روائی و پایائی ابزار گردآوری داده‌ها
برای سنجش روایی ابزارها از روش روایی محتوایی استفاده شد. برای این کار از دیدگاه‌های پنج نفر از متخصصان حوزه علوم تربیتی استفاده گردید. مبنای تأیید روائی در مورد هر سؤال این بود که حدأقل سه نفر از مجموع پنج نفر، آن سؤال را مناسب ارزیابی کرده باشند. روایی پرسشنامه‌ها از دیدگاه متخصصان قابل قبول گزارش شد.
همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد؛ به این منظور پرسشنامه‌های پژوهش بر روی نمونه‌ای سی نفری از دانشجویان اجرا گردید و ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها محاسبه شد. در جدول 3-3، مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه سبک‌های مدیریت کلاس درس و پرسشنامه خودارزشیابی دانشجویان، در مجموع و به تفکیک مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن‌ها ارائه شده است.
جدول 3-3: ضرایب آلفای کرونباخ پیرامون ارزیابی پایایی پرسشنامه‌های پژوهش
متغیر تعداد گویه‌ها آلفای کرونباخ
سبک مدیریت غیرمداخله‌ای 8 737/.
سبک مدیریت مداخله‌ای 8 536/.
سبک مدیریت تعاملی 8 895/.
سبک‌های مدیریت کلاس درس 24 787/.
خودارزشیابی دانشجویان 23 856/.

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی شامل جداول، نمودارها، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، و آزمون آمار استنباطی کولموگروف اسمیرنف، آزمون t تک گروهی، آزمون فریدمن، آزمون تحلیل واریانس دوطرفه، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. به‌طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می‌شود. چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قرار می‌گیرند خیلی گسترده و وسیع هستند، بنابراین پژوهشگر برای پاسخ‌گویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه‌ای که صورت‌بندی کرده است، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند (دلاور، 1389: 243 و 244). در این فصل داده‌های گردآوری شده و سؤالات و فرضیه‌های پژوهش، با بهره گرفتن از آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

4-1- یافته‌های توصیفی
قبل از بررسی سؤالات پژوهش، نحوه توزیع افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی ارائه شده است. متغیرهای جمعیت شناختی مورد نظر در این بخش شامل دوره تحصیلی، رشته تحصیلی و ترم تحصیلی بودند. توزیع افراد نمونه بر حسب هر یک از این متغیرها به تفکیک ارائه شده است.
4-1-1- توزیع افراد نمونه بر حسب دوره تحصیلی
جدول 4-1: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب دوره تحصیلی
متغیر سطوح تعداد درصد
دوره تحصیلی روزانه 219 90/70
نوبت دوم 77 90/24
نامشخص 13 20/4
کل 309 100

نمودار 4-1: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب دوره تحصیلی
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-1، می‌توان گفت که تعداد دانشجویان دوره روزانه 219 نفر بود که 71 درصد از افراد نمونه را تشکیل می‌دادند. همچنین یک‌چهارم از افراد نمونه، نیز دانشجویان نوبت دوم بودند که تعداد آن‌ها 77 نفر بود. لازم به ذکر است که تعداد 13 نفر نیز دوره تحصیلی خود را مشخص نکرده بودند.
4-1-2- توزیع افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی

جدول 4-2: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی
متغیر سطوح تعداد درصد
رشته تحصیلی حقوق 65 00/21
زبان و ادبیات فرانسه 24 80/7
زبان و ادبیات فارسی 46 90/14
علوم تربیتی 62 10/20
ادبیات عرب 37 00/12
الهیات 37 00/12
زبان و ادبیات انگلیسی 38 30/12
کل 309 100

نمودار 4-2: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-2، می‌توان گفت که تعداد 65 نفر معادل 21 درصد از نمونه مورد بررسی رشته حقوق، تعداد 62 نفر معادل 1/20 درصد از نمونه رشته علوم تربیتی، تعداد 46 نفر معادل 9/14 درصد از نمونه رشته زبان و ادبیات فارسی، تعداد 38 نفر معادل 3/12 درصد از نمونه رشته زبان و ادبیات انگلیسی، تعداد 37 نفر معادل 12 درصد از نمونه رشته ادبیات عرب، تعداد 37 نفر معادل 12 درصد از نمونه رشته الهیات، و تعداد 24 نفر معادل 8/7 درصد از نمونه مورد بررسی، رشته زبان و ادبیات فرانسه بودند.

4-1-3- توزیع افراد نمونه بر حسب سال تحصیل
جدول 4-3: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سال تحصیل
متغیر سطوح تعداد درصد
سال تحصیل سال اول 77 90/24
سال دوم 107 60/34
سال سوم 64 70/20
سال چهارم 15 90/4

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نامشخص 46 90/14
کل 309 100

نمودار 4-3: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سال تحصیل

جدول و نمودار 4-3، توزیع فراوانی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش را بر حسب سال تحصیل آن‌ها نشان می‌دهد. تعداد 77 نفر معادل 9/24 درصد از نمونه‌ی مورد بررسی دانشجویان سال اول، تعداد 107 نفر معادل 6/34 درصد از نمونه‌ی مورد بررسی دانشجویان سال دوم، تعداد 64 نفر معادل 7/20 درصد از نمونه‌ی مورد بررسی دانشجویان سال سوم، و تعداد 15 نفر معادل 9/4 درصد از نمونه‌ی مورد بررسی دانشجویان سال چهارم بودند. لازم به ذکر است که تعداد 46 نفر نیز سال تحصیل خود را مشخص نکرده بودند.

4-2- تجزیه و تحلیل سؤالات و فرضیه‌های پژوهش
قبل از بررسی سؤالات و فرضیه‌های پژوهش لازم بود از رعایت برخی پیش‌فرض‌های اساسی جهت استفاده از آزمون‌های پارامتریک اطمینان حاصل گردد. در این زمینه یکی از پیش‌فرض‌های مورد نیاز جهت استفاده از آزمون‌های پارامتریک، نرمال بودن توزیع داده‌ها می‌باشد. جهت قضاوت در مورد نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد.

جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها
متغیر تعداد میانگین انحراف استاندارد آماره z سطح معنی‌داری
سبک‌های مدیریت کلاس درس 234 37/2 318/. 02/1 241/.
خودارزشیابی دانشجویان 253 89/2 368/. 16/1 132/.

همان‌گونه که در جدول 4-4 ملاحظه می‌شود، مقدار آماره z برابر با 211/1 و سطح معنی‌داری حاصل، 106/. گزارش شد(05/0p ). از آن‌جا که مقدار z در سطح 05/. معنی‌دار نیست، بنابراین می‌توان گفت توزیع داده‌ها نرمال است و لذا می‌توان از آزمون‌های پارامتریک جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده نمود.
1- از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای، استفاده می‌کنند؟

جدول 4-5-1: شاخص‌های توصیفی پیرامون میزان استفاده از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای
میزان استفاده از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد
تعداد 16 204 86 3
درصد 2/5 0/66 8/27 0/1

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴-۵-١ تعداد ١۶ نفر معادل ٢/۵ درصد از نمونه مورد بررسی، میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت غیر مداخله ای را خیلی کم، تعداد ٢٠۴ نفر معادل ۶۶/ درصد

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید