از نمونه مورد بررسی، میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت غیر مداخله ای را کم، تعداد ٨۶ نفر معادل ٨/٢٧ درصد از نمونه مورد بررسی، میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت غیر مداخله ای را زیاد و تعداد ٣ نفر معادل ١ درصد از نمونه مورد بررسی، میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت غیر مداخله ای را خیلی زیاد ارزیابی نموده اند.

جدول 4-5-2: تحلیل میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای
متغیر تعداد میانگین
تجربی انحراف استاندارد میانگین نظری آماره t درجه آزادی سطح معنی‌داری
سبک مدیریت غیرمداخله‌ای 309 30/2 466/. 5/2 19/7- 308 000/.

به منظور ارزیابی میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای، از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده گردید. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-5-2، میانگین مشاهده شده 30/2 و میانگین نظری 5/2 است. چون t محاسبه شده یعنی 19/7- در سطح 01/. معنی‌دار است، لذا می‌توان گفت بین میانگین مشاهده شده و نظری تفاوت وجود دارد و میزان استفاده اساتید دانشگاه از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای، به‌طور معناداری در سطح کم است. از لحاظ توصیفی نیز، میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای (30/2)، در سطح کم می‌باشد.

2- از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت مداخله‌ای، استفاده می‌کنند؟
جدول 4-6-1: شاخص‌های توصیفی پیرامون میزان استفاده از سبک مدیریت مداخله‌ای
میزان استفاده از سبک مدیریت مداخله‌ای خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد
تعداد 4 108 195 2

درصد 3/1 9/34 1/63 7/.
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-6-1، تعداد 4 نفر معادل 3/1 درصد از نمونه‌ی مورد بررسی، میزان استفاده‌ی اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای را خیلی کم، تعداد 108 نفر معادل 9/34 درصد میزان استفاده‌ از سبک مدیریت مداخله‌ای را کم، تعداد 195 نفر معادل 1/63 درصد میزان استفاده‌ از سبک مدیریت مداخله‌ای را زیاد و تعداد 2 نفر معادل 7/. درصد نیز میزان استفاده‌ی اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای را خیلی زیاد ارزیابی نموده‌اند.

جدول 4-6-2: تحلیل میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای
متغیر تعداد میانگین
تجربی انحراف استاندارد میانگین نظری آماره t درجه آزادی سطح معنی‌داری
سبک مدیریت مداخله‌ای 309 62/2 393/. 5/2 50/5 308 000/.

به منظور ارزیابی میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای، از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده گردید. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-6-2، میانگین مشاهده شده 62/2 و میانگین نظری 5/2 است. چون t محاسبه شده یعنی 50/5 در سطح 01/. معنی‌دار است، لذا می‌توان گفت بین میانگین مشاهده شده و نظری تفاوت وجود دارد و میزان استفاده اساتید دانشگاه از سبک مدیریت مداخله‌ای، به‌طور معناداری در سطح زیاد است. از لحاظ توصیفی نیز، میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای (62/2)، در سطح زیاد می‌باشد.

3- از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت تعاملی، استفاده می‌کنند؟
جدول 4-7-1: شاخص‌های توصیفی پیرامون میزان استفاده از سبک مدیریت تعاملی
میزان استفاده از سبک مدیریت تعاملی خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد
تعداد 45 201 60 3
درصد 6/14 0/65 4/19 0/1

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-7-1، تعداد 45 نفر معادل 6/14 درصد از نمونه‌ی مورد بررسی، میزان استفاده‌ی اساتید از سبک مدیریت تعاملی را خیلی کم، تعداد 201 نفر معادل 0/65 درصد میزان استفاده‌ از سبک مدیریت تعاملی را کم، تعداد 60 نفر معادل 4/19 درصد میزان استفاده‌ از سبک مدیریت تعاملی را زیاد و تعداد 3 نفر معادل 1 درصد نیز میزان استفاده‌ی اساتید از سبک مدیریت تعاملی را خیلی زیاد ارزیابی نموده‌اند.
جدول 4-7-2: تحلیل میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت تعاملی
متغیر تعداد میانگین
تجربی انحراف استاندارد میانگین نظری آماره t درجه آزادی سطح معنی‌داری
سبک مدیریت تعاملی 309 15/2 541/. 5/2 05/11- 308 000/.

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-7، میانگین مشاهده شده 15/2 و میانگین نظری 5/2 است. چون t محاسبه شده یعنی 05/11- در سطح 01/. معنی‌دار است، لذا می‌توان گفت بین میانگین مشاهده شده و نظری تفاوت وجود دارد و میزان استفاده اساتید دانشگاه از سبک مدیریت تعاملی، به‌طور معناداری در سطح کم است. از لحاظ توصیفی نیز، میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت تعاملی (15/2)، در سطح کم می‌باشد.
4- بین دیدگاه دانشجویان در زمینه میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

جدول 4-8: نتایج آزمون فریدمن پیرامون مقایسه میزان استفاده از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس درس
متغیر میانگین رتبه تعداد مجذورکای درجه آزادی سطح معنی‌داری
سبک مدیریت مداخله‌ای 45/2 309 199/115 2 000/.
سبک مدیریت غیرمداخله‌ای 92/1

سبک مدیریت تعاملی 62/1

به منظور مقایسه میزان کاربست سبک‌های مختلف مدیریت کلاس درس، از آزمون رتبه‌ای فریدمن استفاده شد. نتایج جدول 4-8 نشان می‌دهد که مقدار آماره مجذورکای برابر با 19/115 و سطح معنی‌داری، 0001/. است ( 01/0p ). از آن‌جا که مقدار مجذور کای در سطح 01/. معنی‌‌دار است، لذا می‌توان گفت که بین میزان استفاده از سبک‌های مختلف تدریس، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین با مراجعه به میانگین رتبه‌ی هر یک از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس درس مشخص می‌شود که میزان استفاده از سبک مدیریت مداخله‌ای به‌طور معنی‌داری بالاتر از دو سبک دیگر بوده است.
5- بین دیدگاه دانشجویان پیرامون میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس، برحسب دوره تحصیلی، سال تحصیل و رشته تحصیلی، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

جدول 4-9: مقایسه سبک‌های مدیریت کلاس درس بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی
متغیرهای پیش‌بین متغیرهای ملاک مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F سطح معنی‌داری
دوره تحصیلی سبک غیرمداخله‌ای 01/. 1 01/. 043/. 836/.
سبک مداخله‌ای 045/. 1 045/. 270/. 604/.
سبک تعاملی 173/. 1 173/. 571/. 451/.
سال تحصیل سبک غیرمداخله‌ای 430/. 3 143/. 637/. 592/.
سبک مداخله‌ای 222/. 3 074/. 438/. 726/.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سبک تعاملی 535/. 3 178/. 588/. 623/.
رشته تحصیلی سبک غیرمداخله‌ای 147/1 6 191/. 849/. 533/.
سبک مداخله‌ای 148/1 6 191/. 136/1 343/.
سبک تعاملی 265/2 6 377/. 245/1 284/.
اثر متقابل دوره و سال سبک غیرمداخله‌ای 473/. 3 158/. 700/. 553/.
سبک مداخله‌ای 081/. 3 027/. 160/. 923/.
سبک تعاملی 116/. 3 039/. 127/. 944/.
اثر متقابل دوره و رشته سبک غیرمداخله‌ای 902/1 6 317/. 408/1 213/.
سبک مداخله‌ای 536/. 6 089/. 530/. 785/.
سبک تعاملی 143/2 6 357/. 178/1 319/.
اثر متقابل سال و رشته سبک غیرمداخله‌ای 973/. 16 061/. 270/. 998/.
سبک مداخله‌ای 058/1 16 066/. 392/. 983/.
سبک تعاملی 449/2 16 153/. 505/. 943/.
اثر متقابل دوره، سال و رشته سبک غیرمداخله‌ای 223/1 11 111/. 494/. 906/.
سبک مداخله‌ای 854/1 11 078/. 461/. 926/.
سبک تعاملی 311/3 11 301/. 993/. 454/.
خطا سبک غیرمداخله‌ای 965/47 213 225/.

سبک مداخله‌ای 882/35 213 168/.

سبک تعاملی 561/64 213 303/.

به منظور مقایسه دیدگاه دانشجویان پیرامون سبک‌های مختلف مدیریت کلاس درس، بر حسب دوره تحصیلی، سال تحصیل و رشته تحصیلی، از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه یا مانووا استفاده شد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-9، چون مقادیر F در مورد هیچ یک از متغیرها و نیز در مورد اثرات متقابل آن‌ها، در سطح 05/. معنی‌دار نیست، لذا می‌توان گفت که بین میانگین‌های مورد مطالعه تفاوت وجود ندارد. بنابراین بین دیدگاه دانشجویان در مورد میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس، بر حسب متغیرهای دوره تحصیلی، سال تحصیل و رشته تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

6- بین سبک مدیریت غیرمداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه بین سبک مدیریت غیرمداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان
متغیر پیش بین شاخص‌های مورد بررسی خودارزشیابی دانشجویان
سبک مدیریت غیرمداخله‌ای تعداد نمونه 309
ضریب همبستگی 194/.
سطح معنی‌داری 001/.

به منظور بررسی رابطه بین سبک مدیریت غیرمداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-10، میزان ضریب همبستگی بین سبک مدیریت غیر مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان (194/0r:) در سطح 01/. معنی‌دار است (01/0p ). لذا می‌توان گفت که بین سبک مدیریت غیرمداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان، رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به این ترتیب که با بالا رفتن میزان استفاده از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای، میزان خودارزشیابی دانشجویان افزایش می‌یابد و بالعکس.

7- بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان
متغیر پیش بین شاخص‌های مورد بررسی خودارزشیابی دانشجویان
سبک مدیریت مداخله‌ای تعداد 309
ضریب همبستگی 053/.
سطح معنی‌داری 351/.

به منظور بررسی رابطه بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-11، میزان ضریب همبستگی بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان (053/0r:) در سطح 05/. معنی‌دار نیست (05/0p ). بنابراین با 95 درصد اطمینان می‌توان گفت که بین سبک مدیریت غیرمداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان، رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد.
8- بین سبک مدیریت تعاملی و خودارزشیابی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه بین سبک مدیریت تعاملی و خودارزشیابی دانشجویان
متغیر پیش بین شاخص‌های مورد بررسی خودارزشیابی دانشجویان
سبک مدیریت تعاملی تعداد 309
ضریب همبستگی 222/.
سطح معنی‌داری 000/.

در جدول 4-12، نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون بررسی همبستگی بین سبک مدیریت تعاملی و خودارزشیابی دانشجویان ارائه شده است. یافته‌های جدول 4-12 نشان داد که میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر (222/0r:) در سطح 01/. معنی‌دار است ( 01/0p ). با بنابراین با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت که بین سبک مدیریت تعاملی و خودارزشیابی دانشجویان، رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به این ترتیب که با بالا رفتن میزان استفاده از سبک مدیریت تعاملی، میزان خودارزشیابی دانشجویان افزایش می‌یابد و بالعکس.

9- تا چه میزان خودارزشیابی دانشجویان بر اساس سبک‌های مدیریت کلاس، قابل پیش‌بینی است؟
جدول 4-13: نتایج آزمون رگرسیون چندگانه پیرامون نقش سبک‌های مدیریت کلاس در پیش‌بینی خودارزشیابی
مدل ضریب همبستگی چندگانه ضریب تبیین ضریب
تعدیل شده آماره F سطح معنی‌داری
هم‌زمان 257/. 066/. 057/. 19/7 000/.

جهت بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون چندگانه به شیوه هم‌زمان استفاده گردید. به‌این منظور سه سبک مدیریت غیرمداخله‌ای، مداخله‌ای و تعاملی به عنوان متغیرهای پیش‌بین و نمرات خودارزشیابی دانشجویان به عنوان متغیر ملاک وارد معادله رگرسیون شدند. جدول 4-16، نتایج آزمون رگرسیون چندگانه را نشان می‌دهد. با توجه به اطلاعات این جدول، میزان ضریب همبستگی چندگانه (257/0r:) و ضریب تعدیل شده برابر با 057/. بود. با توجه به این‌که مقدار F (19/7) در سطح 01/. معنی‌دار است، لذا با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت سبک‌های مختلف مدیریت کلاس درس می‌توانند پیش‌بینی کننده‌ی نمرات خودارزشیابی دانشجویان باشند.
در ادامه ضرایب رگرسیونی هر یک از متغیرهای پیش‌بین در جدول 4-14 گزارش شده است. این جدول نشان می‌دهد که به ازای یک انحراف استاندارد تغییر در متغیر پیش‌بین، چه میزان تغییر در متغیر ملاک اتفاق می‌افتد.

جدول 4-14: ضرایب رگرسیونی مؤلفه‌های پیش‌بینی کننده نمرات خودارزشیابی دانشجویان
متغیرهای پیش‌بین آماره β آماره بتا آماره t سطح معنی‌داری
مقدار ثابت 25/2
97/12 000/.
سبک مدیریت غیرمداخله‌ای 087/. 122/. 82/1 069/.
سبک مدیریت مداخله‌ای 083/. 098/. 73/1 084/.
سبک مدیریت تعاملی 103/. 168/. 54/2 012/.

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-14، می‌توان گفت که سبک مدیریت تعاملی، پیش‌بینی کننده مناسبی برای تعیین میزان خودارزشیابی دانشجویان است. با توجه به اینکه میزان t در سطح 05/. برای سبک مدیریت مداخله‌ای و غیرمداخله‌ای معنی‌دار نیست، لذا می‌توان گفت که این سبک‌ها پیش‌بینی کننده مناسبی برای خودارزشیابی دانشجویان نیستند.

فصل پنجم:
بحث ونتیجه گیری

5-1 نتایج
مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده ها عبارتند از:
از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای، استفاده می‌کنند؟
بر اساس اطلاعات مندرج در جدول 4-5-2، می‌توان گفت میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت غیر مداخله‌ای کم بوده است. نتایج این پژوهش با یافته‌های پژوهش هوس بیگی، کرامتی، احمدی (2011)، سماوی، رضایی مقدم و برداران (1387)، و پژوهش نادری و همکاران (1389) هم‌خوان است. به عنوان نمونه هوس بیگی و همکاران (2011) طی پژوهشی در دانشگاه‌های دانشگاههای علامه طباطبائی و تهران، نشان دادند که آزادی عمل دانشجویان در سطح پایینی بوده است. همچنین نادری و همکاران (1389) نشان دادند که عدم مشارکت دادن دانشجویان در بحث از سوی اساتید، یکی از مشکلات موجود آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بوده است.
در تبیین این نتیجه می‌توان گفت به نظر می‌رسد یکی از دلایل، محدودیت زمانی باشد. در واقع مشارکت دادن دانشجویان در جریان تدریس و مبنا قرار دادن دیدگاه‌ آن‌ها، اگر چه موجب تعمیق یادگیری و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی می‌گردد اما محدودیت زمانی در عمل امکان دانشجومحوری را در جریان تدریس محدود ‌می‌سازد و امکان تحقق رویکرد غیر مداخله‌ای را دشوار می‌سازد.
یکی دیگر از دلایل پایین بودن میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای، می‌تواند ناشی از تمرکزگرایی نسبتاً بالا در برنامه‌ریزی‌های درسی و آموزشی باشد. در واقع اساتید طبق برنامه‌‌ریزی‌های از پیش تعیین شده موظف هستند که سرفصل‌ها و مطالب درسی مشخصی را تدریس نماید. چنین شرایطی با رویکرد مدیریت غیرمداخله‌ی در تضاد است که طی آن دانشجویان باید تعیین‌کنندگان اصلی فعالیت‌های یاددهی – یادگیری باشند.
از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت مداخله‌ای، استفاده می‌کنند؟
بر اساس اطلاعات مندرج در جدول 4-6-2 می‌توان گفت که از دیدگاه دانشجویان، اساتید دانشگاه زیاد از سبک مدیریت مداخله‌ای استفاده می‌کنند. نتایج این پژوهش با یافته‌های پژوهش عارفی و همکاران (1390)، سماوی و همکاران (1387)، و شعبانی ورکی و حسینقلیزاده (1385) هم‌خوان است که نشان دادند میزان دانشجومحوری در دانشگاه‌ها در سطح پایین و در عوض میزان استادمحوری در سطح بالایی می‌باشد.

در تبیین این یافته می‌توان گفت شاید یکی از دلایل استفاده از مدیریت مداخله‌ای مربوط به تجربه تحصیل خود اساتید باشد. چون اگر اساتید در دوران تحصیل خود، بیشتر با سبک‌های تدریس مستقیم و مدیریت مداخله‌ای مواجه بوده‌اند و لذا با سبک مدیریت مداخله‌ای آشنایی بیشتری داشته و از چنین روشی در مدیریت کلاس خود استفاده نمایند.
از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت تعاملی استفاده می‌کنند؟
بر اساس اطلاعات مندرج در جدول 4-7-2 می‌توان گفت که از دیدگاه دانشجویان، میزان استفاده اساتید از سب

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید