استخدام افراد دست یابند، که این امر منجر به افزایش بهره وری در سازمان نیز خواهد شد، حائز اهمیت می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر، رابطه بین سبکهای هویت و رضایت شغلی با هوش هیجانی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد بررسی کرده است.

فصل سوم

روش پژوهش

در این فصل از پژوهش طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، شیوه اجرای پژوهش، ابزارهای جمع آوری اطلاعات و مقادیر روایی و پایایی آنها، روش جمع آوری اطلاعات و روش تحلیل داده ها و نیز شاخص های آماری مورد استفاده شرح داده شده است.

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد، در واقع زمانی که رابطه بین دوتا متغیر را مورد بررسی قرار می دهیم از روش همبستگی استفاده می کنیم.

جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی کارکنان کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد به تعداد 250 نفر می باشد که در سال 93-92 مشغول به انجام وظیفه می باشند.

حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه پژوهش حاضر براساس جدول مورگان و کرجسی(1970) شامل 132 نفر از کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد میباشد که به صورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گشت. بدین صورت که ابتدا فهرست کلیه کارکنان از مدیریت منابع انسانی و امور اداری درخواست شد. سپس با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی، عده ای از آنها برای قرار گرفتن در نمونه، انتخاب شدند.

ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه
جدول 1-3: فراوانی و درصد فراوانی جنسیت آزمودنی ها
جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد 76 91/58

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زن 53 08/41
کل 129 100
همانطور که مشاهده می گردد فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه در جدول بالا مشاهده میگردد.

ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه سبک های هویت

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید