ضرری نخواهد دید.
3-5 ابزار و روش گردآوری اطلاعات
در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات در ادبیات تحقیق، پیشینه و نظریه ها از فیش، کپی یا زیراکس اطلاعات الکترونیک و در جمع آوری داده های میدانی از پرسشنامه استفاده شده است.
داده های مربوط به این پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانههای دیجیتالی و غیر دیجیتالی و مطالعه متون منابع، پژوهشها و تحقیقات انجام شده و از طریق بررسی کتابهای درسی در خصوص موضوع مورد نظر جمع آوری و تدوین شده است.

ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه است. پرسشنامه ها شامل دو بخش می باشد : اطلاعات فردی و سوالات اصلی پرسشنامه.

3-6 ابزار پژوهش
پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا (CTP)
در پژوهش حاضر از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا(CTP) فرم 16-9 ساله استفاده شده است. این آزمون توسط کلارک و همکاران در سال 1953 به منظور سنجش سازشهای مختلف زندگی که دارای دو قطب سازش فردی و سازش اجتماعی است تهیه شده است که دارای 180 سؤال دو گزینهای ( از نوع بلی یا خیر) است. هیچ یک از عوامل این آزمون حالت اختصاصی ندارد و هر یک از آنها در واقع طبقهای از فرایندهای خاص مانند احساس کردن و عمل کردن را اندازه میگیرد. این آزمون دارای 12 خرده مقیاس است که نیمی از آنها برای سنجش سازگاری فردی و نیمی دیگر برای سنجش سازگاری اجتماعی هستند. در نتیجه اجرای آزمون به طور کلی 15 نمره به ترتیب زیر به دست میآید:
الف- در زمینه سازش فردی 6 نمره به ترتیب زیر به دست میآید:
آیتم های1 الی 15 اعتماد به نفس (A1)، 16 الی 31 احساس ارزش خویش (B1)، 31 الی 45 احساس آزادی فردی (C1)، 46 الی 60 احساس تعلق داشتن (D1)، 61 الی 75 تمایلات واپس زده (E1) و 76 الی 90 نشانگان عصبی (F1) و یک نمره به عنوان سازگاری فردی که از مجموع اینها به دست میآید.
ب- در زمینه سازش اجتماعی 6 نمره به ترتیب زیر به دست میآید:
آیتم های 91 الی 105 قالبهای اجتماعی (A2)، 106الی 120 مهارتهای اجتماعی (B2)، 121الی 135 علایق ضد اجتماعی(C2)، 136الی 150روابط خانوادگی(D2)، 151الی165 روابط مدرسهای (E2)، 166 الی 180 روابط اجتماعی (F2)، و یک نمره به عنوان سازگاری اجتماعی که از مجموع اینها به دست میآید.
روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. مسعود نژاد (1371) ضریب پایایی این آزمون را برای سازگاری اجتماعی 78/0 گزارش کرده است (مسعود نژاد،1371؛ به نقل از افشار، 1380). عطاری و همکاران (1384) پایایی این پرسشنامه را 75/0 و همچنین، شفیعی سروستانی (1389به نقل از عطاری و همکاران)، پایایی 79/0 را اعلام کردهاند.
برنامه آموزشی مهارتهای ارتباطی یونیسف
مداخلات آزمایشی به منظور آموزش مهارتهای ارتباطی به گروه آزمایش طی 10 جلسه بر اساس بسته آموزشی (2004) به اجرا در آمد. بدین ترتیب که در هر هفته دو جلسه 90 دقیقهای تشکیل شده است که ابتدا هریک از مهارتها به روش پرسش و پاسخ آموزش داده شد سپس از چند گروه خواسته شد که برای مهارت آموزش داده شده سناریویی را تدارک دیده و به صورت ایفای نقش اجرا نمایند. سایر دانش آموزان نیز پس از تماشا، نمایش اجرا شده را مورد نقد و بررسی قرار دادند. در پایان نیز ضمن جمع بندی مطالب جلسه، برای جلسه بعد تکلیفی داده شد.
کاگلا و بروز (2002) در یک فراتحلیل 26 مطالعه انجام گرفته در خصوص آموزش مهارتهای ارتباطی را در بین سالهای 1990 تا 2001 را بررسی کرد و کارما (2008 به نقل از احمدی و همکاران،1392) نیز 11 مطالعه انجام گرفته مابین سالهای 2002 تا 2008 را به همان روش مورد بررسی قرار دادند. در این 37 مطالعه صورت گرفته درخصوص آموزش مهارتهای ارتباطی رویکردهای یکسانی برای آموزش مهارتهای ارتباطی اتخاذ شده بود. سه مولفهی اصلی این آموزشها شامل تدریس مستقیم (در 59 درصد مطالعات)، ارائه نمونه و سرمشق زنده یا ویدیوئی (در 46 درصد مطالعات) و فراهم آوردن فرصت تمرین از طریق ایفای نقش (در 91درصد مطالعات) بود. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد مولفه بسیار مهم آموزش مهارتهای ارتباطی، یادگیری تجربی از طریق ایفای نقش میباشد (لان، 2007). بر همین اساس در این پژوهش سعی میشود که ضمن آموزش مستقیم مهارتهای ارتباطی از طریق پرسش و پاسخ، فرصتی برای ایفای نقش و مشاهده نمونه و سرمشق برای دانش آموزان فراهم آید تا این مهارتها را بهتر یاد بگیرند.
شرح جلسات به شرح زیر میباشد:
جلسه اول: معارفه اعضای گروه به یکدیگر و بیان اهداف و ضرورت یادگیری مهارتهای ارتباطی و ایجاد انگیزه برای یادگیری مهارتها و شرح روش کار جلسات بعدی و روش های تدریس پرسش و پاسخ و ایفای نقش.
جلسه دوم: آشنایی با انواع مدلهای ارتباطی، مزایا و معایب هرکدام
جلسه سوم: تشریح پلها و موانع ارتباطی
جلسه چهارم: زبان غیر کلامی و تفسیر آن، خصوصیات فیزیکی و عوامل محیطی در ارتباط غیر کلامی
جلسه پنجم: انتخاب دقیق کلمات، انعکاس معانی و احساسات
جلسه ششم: انواع گوش کردن، موانع گوش کردن، تسلط بر مهارتهای گوش کردن در حین رابطه
جلسه هفتم: انواع ابراز وجود، فواید و کارکردهای آن ، قاطعیت در رفتار به همراه انعطاف پذیری
جلسه هشتم: مراحل شش گانه ابراز و جود وشیوه های بیان نظر خود
جلسه نهم: پرورش قدرت «نه گفتن»
جلسه دهم: جمع بندی مطالب گفته شده و ایجاد انگیزه در اعضا برای استفاده از مهارتهای آموخته شده در زندگی.
3-7 تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss نسخه 16 و آزمونهای t مستقل وهمبسته و تحلیل کو واریانس وبرای دادهای توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد و بیشترین و کمترین نمره ها استفاده شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
مقدمه
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها ارائه خواهد شد. داده های به دست آمده از ابزارهای پژوهش با بهره گرفتن از آزمون t همبسته جهت مقایسه تغییرات درون گروهی، آزمون t مستقل و تجزیه و تحلیل کواریانس یکطرفه (ANCOVA) جهت مشخص کردن تغییرات بین گروهی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
بررسی فرضیه پژوهش
4-1- فرضیه اصلی پژوهش
آموزش مهارتهای ارتباطی به دانش آموزان ناسازگار منجر به افزایش سازگاری آنان می گردد.
جهت بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری دانش آموزان ابتدا نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون ابعاد سازگاری اجتماعی و نمره کل مورد مقایسه قرار گرفتند تا در صورت وجود تفاوت از آزمون آماری مناسب (تحلیل کوواریانس) برای مقایسه نمرات دو گروه در پس آزمون ابعاد سازگاری اجتماعی استفاده شود.
جدول1-4 شاخصهای توصیفی به تفکیک گروه ها و نتایج تی تست مستقل جهت مقایسه نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در ابعاد سازگاری اجتماعی را نشان می دهد. آزمون تی مستقل برای بررسی تغییرات بین گروهی استفاده شد.

جدول 1-4: میانگین، انحراف استاندارد ونتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در
پیشآزمون ابعاد سازگاری اجتماعی
متغیر
گروه
پیش آزمون
T
(df=38)
Sig.
میانگین
انحراف استاندارد
قالب های اجتماعی
آزمایش
47/21
66/1
76/0-
44/0
NS
کنترل
94/21
19/2
مهارتهای اجتماعی
آزمایش
52/24
60/2
14/3
003/0

کنترل
78/21
89/2
گرایش ضداجتماعی
آزمایش
80/23

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

73/2
12/2-
04/0
کنترل
36/25
73/1
روابط خانوادگی
آزمایش
28/24
67/1
02/2
05/0
کنترل
36/23
16/1
روابط آموزشی
آزمایش
14/25
65/1
76/1
08/0
NS
کنترل
26/24
48/1
روابط اجتماعی
آزمایش
42/23
29/2
02/1
31/0
NS

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید