5/24 درصد میباشد که 5/16 درصدشان علومانسانی، 3/7 درصدشان علومپایه و 8/0 درصد دیگر علوممهندسی میباشند؛ فراوانی در دانشگاه بهشتی 2/14 درصد میباشد که 7/7 درصدشان علومانسانی، 7/2 درصدشان علومپایه و 8/3 درصد دیگر علوممهندسی میباشند؛ فراوانی در دانشگاه تهران 3/10 درصد میباشد که 3/7 درصدشان علومانسانی، 5/1 درصدشان علومپایه و 5/1 درصد دیگر علوممهندسی میباشند؛ فراوانی در دانشگاه امیرکبیر 3/7 درصد میباشد که 5/1 درصدشان علومپایه و 7/5 درصد دیگر علوممهندسی میباشند؛ فراوانی در دانشگاه تربیت مدرس4/18 درصد میباشد که 7/5 درصدشان علومانسانی، 8/8 درصدشان علومپایه و 8/3 درصد دیگر علوممهندسی میباشند؛ فراوانی در مؤسسه برنامه ریزی و پژوهش آموزش عالی 5/1 درصد میباشد که علومانسانی میباشند؛ ؛ فراوانی در دانشگاه آزاد 8/23درصد میباشد که 2/17 درصدشان علومانسانی، 4/3درصدشان علومپایه و 1/3 درصد دیگر علوممهندسی میباشند؛ درمجموع 9/55 درصد علومانسانی، 3/25 درصد علومپایه و 8/18 درصد علوممهندسی میباشند.
جدول 4-3، توزیع فراوانی مرتبه دانشگاهی افراد
شاخص
مرتبه دانشگاهی
فراوانی
درصد
استاد
13
0/5
دانشیار
28
7/10
استادیار
105
2/40
مربی
10
8/3
دانشجوی دکتری
105
2/40
مجموع
261
100
مندرجات جدول 4-3 توزیع فراوانی مرتبه دانشگاهی افراد را نشان میدهد، بیشترین فراوانی را مرتبهدانشگاهی استادیار و دانشجویدکتری با 2/40درصد فراوانی دارا میباشند، 7/10 درصد افراد دانشیار، 5 درصد استاد و 8/3 درصد مربی میباشند.
جدول 4-4، توزیع فراوانی سابقهتدریس اساتید و دانشجویان دکتری
شاخص
سابقهی تدریس
فراوانی
درصد
کمتر از 5 سال
119
6/45
10- 5 سال
43
5/16
16-11 سال
32
3/12
22-17 سال
36
8/13
28-23 سال
13
0/5
34-29 سال
11
2/4
بیشتر از 34 سال
7
7/2
مجموع
261
100
مندرجات جدول 4-4 سابقهی تدریس شرکتکنندگان در پژوهش را نشان میدهد، بیشترین فراوانی را افرادیکه کمتر از 5 سال سابقهتدریس دارند با 6/45 درصد فراوانی دارا میباشند، 5/16 درصد 10-5 سال سابقهتدریس دارند، 3/12 درصد 16-11 سال سابقه، 8/13 درصد 22-17 سال سابقه، 5 درصد 28-23 سال سابقه، 2/4 درصد 34-29 سال سابقه و 7/2 درصد افراد بیشتر از 34 سال سابقهتدریس دارند.
با توجه به اینکه مقیاس بخشی از سؤالات پرسشنامه اسمی میباشد، در اینجا جدولهای توزیع فراوانی مربوط به این سؤالات نشان داده میشود.
جدول 4-5، توزیع فراوانی پاسخ های اساتید و دانشجویان دکتری به شیوه آزمون دانشجوی دکتری
گروه
دانشگاه

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متمرکز
نیمه متمرکز
غیرمتمرکز
مجموع
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دولتی
49
8/18
63
1/24
87
3/33
199
2/76
آزاد
18
9/6
19
3/7
25
9/6
62
8/23
مجموع
67
7/25
82
4/31

112
2/40
261
100
مندرجات جدول 4-5، توزیع فراوانی پاسخهای اساتید و دانشجویان دکتری به مناسبترین شیوه آزمون میباشد که بیشترین افراد با فراوانی 2/40 درصد اظهار داشتهاند آزمون غیرمتمرکز مناسبترین شیوه میباشد (3/33 اساتید و دانشجویان دانشگاه دولتی و 9/6 درصد اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد) ، 4/31 درصد آزمون نیمهمتمرکز را اظهار نمودهاند و 7/25 درصد آزمون متمرکز را مناسبترین شیوه اظهار داشتهاند.
جدول 4-6، توزیع فراوانی سازمان برگزار کننده آزمون نیمهمتمرکز
شاخص
سازمان برگزارکننده
فراوانی
درصد
گروه
10
8/3
دانشکده
10
8/3
دانشگاه
18
9/6
سازمان سنجش
92
2/35
ترکیبی از همه موارد
46
6/17
بیپاسخ
85
6/32
در جدول 4-6، توزیع فراوانی سازمان برگزارکننده آزمون نیمهمتمرکز ارائه شده است، بیشترین افراد با 2/35 درصد فراوانی سازمان سنجش را انتخاب نمودهاند، 6/32 درصد افراد پاسخی ندادهاند، 8/3 درصد گروه، 8/3 درصد دانشکده، 9/6 درصد دانشگاه و 6/17 درصد دیگر اظهار داشتهاند بهتر است ترکیبی از همه موارد برگزارکننده آزمون نیمهمتمرکز باشند.
جدول 4-7، توزیع فراوانی شیوه مناسب آزمون دکتری
شاخص
آزمون
فراوانی
درصد
آزمون کتبی با مصاحبه
230
1/88
آزمون کتبی بدون مصاحبه
15
7/5
مصاحبه بدون آزمون کتبی
16
1/6
جدول 4-7 توزیع فراوانی نوع آزمون نشان داده میشود، بیشترین افراد با فراوانی 1/88 درصد آزمون کتبی بههمراه مصاحبه را اظهار نمودهاند، 7/5 درصد آزمون کتبی بدون مصاحبه و 1/6 درصد مصاحبه بدون آزمون کتبی را بیان نمودهاند.
جدول 4-8، توزیع فراوانی نوع سؤالات آزمون کتبی
شاخص
سؤالات
فراوانی
درصد
تشریحی
136
1/52
چندگزینهای
36
8/13
چندگزینهای- تشریحی
89
1/34
جدو

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید