زیر گروه های مختلف آموزشی پیشنهاد می گردد.
ملکشهریور، حسن(1383) در تحقیقی با عنوان”بررسی وضعیت دوره های دکتری علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی” تلاش نموده است تا از طریق گفتگو با هیأت علمی دوره های دکتری و نیز بررسی مدارک و اسناد و گفتگو با دانشجویان دوره دکتری به بررسی جنبههای مختلف آموزشی و پژوهشی این دوره ها در رشته های علوم انسانی بپردازد. در تحقیق او تأکید بر شناخت اجمالی عوامل بازدارنده در مسیر ارتقای کیفی این دوره ها بوده است. هدف این تحقیق بررسی وضع موجود دوره های دکتری در رشته های علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی شاغل به تدریس و پژوهش در این مقطع بوده است.

مردیها(1383). نتایج پژوهشی تحت عنوان آسیبشناسی آزمون ورودی دانشگاهها، مؤسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی، حاکی از آن است که مشکلات ناشی از شیوه آزمون سراسری ورود به دانشگاه به حدی است که چارهاندیشی برای آن را ناگزیر میسازد. وی راهحلهای پیشنهادی وزارت علوم را کافی ندانسته و تغییرات جدیتری را در این زمینه لازم میداند از جمله توزیع تراکم آموزش عالی در دانشگاه، توزیع تراکم سنجش توانایی تحصیلات دانشگاهی در کنکور.
کاردان (1381) در پژوهشی که تحت عنوان ” مبانی پذیرش دانشجو” انجام داد بیان کرد که در تعیین مبانی پذیرش دانشجو باید مقولات زیر را در نظر گرفت:
اهداف عمومی و اختصاصی تحصیل در دانشگاه که شامل: الف- تربیت نخبگان علمی، فنی و هنری و رهبران آیندۀ جامعه معین در شئون مختلف زندگی اجتماعی. ب- سعی در گسترش و اشاعه دانش و فرهنگ در جامعه معین و افزودن میزان آگاهی و خودآگاهی قشرهای گوناگون آن. ج- فراهم کردن زمینۀ پیشرفت علمی و فنی در جهان و مبادلۀ اطلاعات و گفت و شنود در میان دانشمندان و پژوهشگران جامعه با همتایان خود در مراکز علمی و پژوهش دیگر جهان
ویژگی هایی که دانشجو برای تحصیل در دانشگاه به طور کلی و تحصیل در رشته ای که در آن پذیرفته می شود به نحو اخص باید داشته باشد که شامل: الف- داشتن انگیزه یا علاقه حقیقی به تحصیل و تحقیق در رشته ای که برگزیده است. ب- داشتن هوش و استعداد و قابلیت جسمانی که فعالیت در رشته تحصیلی و حرفه و شغل آینده مربوط به آن اقتضا می کند. ج- داشتن فرهنگ و اطلاعات عمومی (کاردان، 1381).
نورشاهی، نسرین(1378): در تحقیقی تحت عنوان”تحولات گزینش دانشجو برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ایران”تحولات گزینش دانشجو، دلایل ضرورت گزینش دانشجو، سیمای آزمون سراسری، مقایسه تعداد داوطلبان وپذیرفته شدگان قبل و بهد از انقلاب و توزیع آنها را مورد بررسی قرار داده و در آخر اصول حاکم بر گزینش دانشجو در ایران طی سالهای متمادی را مشخص و معرفی کرده است.
صفریان، علی(1377): در تحقیقی تحت عنوان” بررسی چگونگی پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی” شیوه های آزمون دکتری را بررسی نمود و در نهایت به این نتیجه رسید که آزمون نیمه متمرکز مناسب تر میباشد، در آزمون کتبی دروس اصلی هر رشته بخش اصلی آزمون و در مصاحبه فعالیت های پژوهشی و آموزشی، سوابق تحصیلی و قدرت تجزیه و تحلیل ملاک قرار داده شود.
اهولا و کوکو (2010) پژوهشی تحت عنوان “گزینش دانشجو و مشکلات آن در رشته اقتصاد و تجارت در فنلاند” انجام دادند. در این تحقیق بیان شد که تأکید نظام آموزش عالی فنلاند بر کیفیت و بهره وری، منجر به افزایش فشار بر دانشگاهها در زمینه گزینش دانشجو و پذیرش آنها شده است. از سوی دیگر، آزمونهای ورودی سخت و پرهزینه نیز از دیگر مشکلات نظام گزینش دانشجو در فنلاند است. در سال 1999 میلادی در رشته اقتصاد و تجارت تعداد دانشجویان متقاضی، 8600 نفر و تعداد ظرفیت 2200 صندلی بوده است. دانشجویان در فنلاند نمی توانند همزمان برای بیش از یک دانشگاه تقاضای پذیرش بدهند و این مشکل بسیار بزرگی است. گرچه برخی دانشگاهها مانند هلسینکی از سال 2001 میلادی در تلاش شدند که این محدودیت را بردارند. این پژوهش نشان داد که با شکل گیری نهادهای غیردولتی آموزشی در فنلاند، آینده نظام آموزش دانشگاهی و انتخاب دانشجو در فنلاند با پیچیدگی بیشتری همراه شده است و دیگر این که نظام گزینش دانشجو در فنلاند یکدست نیست. برای نمونه، در حوزه روانشناسی بر اساس مصاحبه است اما در حوزه تجارت و اقتصاد بر اساس آزمون ورودی و در حوزه پزشکی بر اساس معیارهای دیگرمی باشد.
برن(2008) در تحقیقی تحت عنوان”موفقیت در فرایند پذیرش در دانشگاه آلمان” به بررسی مسائل پذیرش دانشجو در دانشگاه های آلمان پرداخته است. پیوند میان دولت و میزان موفقیت در فرایند پذیرش در دانشگاهها به بحث کشیده است.
آرسه فرر وکاستیلو (2007) پژوهشی تحت عنوان “بررسی مصاحبه های مربوط به پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی” انجام دادند. در این پژوهش با روش تحلیلهای رگرسیونی به بررسی اعتبار و قدرت پیش بینی در مصاحبه های رودررو به منظور پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداخته شد. مواردی که در بسیاری از مصاحبه های رودررو در پذیرش دانشجو مدنظر است عبارت اند از:1- انگیزه برای پیشرفت در مقطع تحصیلات تکمیلی، 2-گرایش به پژوهش علمی، 3- انتظارات علمی از مقطع تحصیلی موردنظر 4- اشتیاق به تخصیص زمان به مقطع تحصیلی موردنظر 5- تعهد به اتمام دوره تحصیلی یاد شده (با توجه به عواملی مانند مدیریت ریسک).
15 پروفسور به عنوان مصاحبه گر و 75 متقاضی به عنوان مصاحبه شونده در این پژوهش مشارکت داشتند و نتایج این پژوهش نشان داد که:
1- خطاهای مربوط به استفاده از چند منبع برای انتخاب دانشجو باعث انحراف در نمراتی می شود که در مصاحبه های رودررو به متقاضیان داده می شود. به این معنا که اگر نمره متقاضی از منبع اول بسیار بالا یا بسیار پایین باشد بر نمره ایی که مصاحبه کنندگان در مصاحبه به فرد متقاضی می دهند می تواند تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد.
2-مصاحبه های رودررو نسبت به آزمونهای عینی استاندارد، تأثیر کمتری در پذیرش درست دانشجویان دارند.
دیویس و همکاران (2001) به اهمیت ورود به دانشگاه برای به دست آوردن قابلیتهای شهروندی علاوه بر مزایای شغلی اشاره می کنند و اندرسون (1988) نیز دربارۀ علل انتخاب دانشگاه از سوی جوانان از انگیزه های منزلت اجتماعی، فرصت های شغلی و علاقه نام می برد.
کارولین جکسون(2000) تحقیق مفصلی تحت عنوان”بررسی دوره های دکتری در مراکز آموزش عالی بریتانیا” در مورد روش های مؤسسات آموزش عالی در برگزاری دوره دکتری در بریتانیا انجام داده است و نتایج بهدست آمده حاکی از این نکته است که: اگرچه در باب معیارهای اصلی ارزیابی دانشجویان دکتری، بهطور کلی مشترکاتی میان مؤسسات مختلف وجود دارد، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این مشترکات در مؤسسات مختلف بهگونههای متفاوتی تفسیر و به شیوه های مختلفی عملیاتی و اجرا میشود.
توتون (1997) در پژوهشی تحت عنوان ” مصاحبۀ پذیرش متقاضی” تأثیر مصاحبه های پذیرش دانشجو، قدرت پیش بینی موفقیت آمیز این گونه مصاحبه ها، اعتبار رتبه بندیهای حاصل از مصاحبه ها، و همبستگی آنها با آزمونهای روانسنجی را در یک دوره 6 ساله در پایان سال چهارم تحصیل، مورد بررسی و مقایسه قرار داد. نتایج نشان داد که مصاحبه ها به خوبی برگزار شدند و تأثیر مثبتی بر روی انگیزش متقاضیان داشته اند و نمرات مصاحبه ها با نمرات حاصل از آزمونهای روانسنجی فردی همبستگی بالایی داشته است.
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه
هدف این فصل بررسی روش شناسی تحقیق در این پژوهش است. به همین جهت ابتدا روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه گیری و روش نمونه گیری، حجم نمونه، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات،تعیین روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات و روش های توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها پرداخته شده است .
3ـ2 روش شناسی تحقیق
نوع تحقیق از لحاظ هدف توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص انجام می شود و تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد بنابراین تحقیق حاضر از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی محسوب می شود.
پژوهش حاضر، بدین دلیل که از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. این تحقیق توصیفی است چرا که به توصیف وضعیت متغیرها در وضع موجود می پردازد. پیمایشی از آن جهت که از طریق ابزار پرسشنامه به جمع آوری و تحلیل اطلاعات در نمونه آماری مورد نظر پرداخته شده است(همان منبع).
3ـ3 متغیرهای تحقیق
متغیرهای موردبررسی در این تحقیق شیوه های پذیرش دانشجوی دوره دکتری، محتوای آزمون، مصاحبه و سوابق تحصیلی میباشند.
3ـ4 جامعه و نمونه آماری
3-4-1 جامعه آماری
جامعه‌ آماری این پژوهش شامل اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاههای دولتی و آزاد تهران میباشد.
3-4-2 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
در مرحله نمونه گیری بدان سبب آمار ضرورت پیدا میکند که امکان مطالعه تمام افراد در خصوص پدیده مورد مطالعه وجود ندارد. بنابراین محقق ناچار است قلمرو مطالعه خود را درباره افراد جامعه محدود کند و به جای تمام افراد جامعه، عده ای را که معرف کل جامعه باشند، انتخاب کند.
3-4-3 روش نمونه گیری
نمونه، گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونه ای که از یک جامعه انتخاب شده است، می توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد.
در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس استفاده شده است.
3-5روشهای جمع‌آوری اطلاعات
با توجه به اینکه محقق در جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده نکرده است ، پرسشنامه مربوطه ، توسط محقق طراحی و به تایید اساتید راهنما و مشاور رسیده است.
پرسشنامه های مذکور شامل دو بخش عمده اند :
نامه همراه : در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید شده تا پاسخ دهنده به طورمناسب پاسخ سوال‌ها‌ را‌عرضه کند.
سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه : این بخش از پرسشنامه شامل 2 قسمت است؛
سوالات عمومی :
در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوری شود
سوالات تخصصی:
پرسشنامه شیوه های پذیرش دانشجوی دوره دکتری دارای 38 گویه تخصصی است. در طراحی این قسمت سعی شده است که سؤالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد .
3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش شد تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین‌شود.
3-6-1 تعیین اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از ‌آن اطمینان‌ ‌‌داشت.
برای تعیین اعتبار ابزار اندازهگیری روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیلدهندهی یک ابزار اندازه‌گیری ، به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال های تشکیل دهندهی آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارتهای ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیلدهندهی ابزار اندازه‌گیری، معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد.
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود . پرسشنامههای مورد استفاده در این تحقیق توسط محقق تدوین گردیده و اعتبار محتوای این پرسشنامهها توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته و از اعتبار لازم برخوردارند.
3-6-3تعیین پایایی ابزار اندازه گیری
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
در پرسشنامه اخیر مقدار آلفا برابر 80/0 است که از مقدار 7/0 بزرگتر است پس پرسشنامه پایاست.
3-7 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق نیز پس از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج پاسخها برای تبدیل داده های اولیه حاصل از پرسشنامه ها به حالت قابل استفاده، با بکارگیری نرم افزار اس.پی.اس.اس و ورود اطلاعات به آن به استخراج آمار توصیفی با دسته بندی اطلاعات، تبدیل اطلاعات دسته بندی شده به فراوانی ،میانگین آماری و جداول یک بعدی و دو بعدی اقدام شد و در نهایت با بهره گرفتن از آزمون آماری t دو گروهی مستقل و تحلیل واریانس به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیقی از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع موردتحقیق میباشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند. در این فصل داده های تحقیق در دو بخش توصیف داده ها و آزمون های استنباطی داده ها ، تجزیهوتحلیل شده تا شواهدی برای قبول یا رد فرضیه های تحقیق فراهم شود. در سطح آمار توصیفی از جداول یک بعدی، دو بعدی، فراوانی، درصد، میانگین و ترسیم جداول استفاده شده است. با توجه به این که بخشی از پرسشنامه براساس طیف لیکرت طراحی شده است و نیز متغیرها تبدیل به عامل شده‌اند، لذا متغیرها در سطح فاصله‌ای مورد سنجش قرار گرفته است. بدین‌سان، در آمار استنباطی به منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهشی از آزمون t دو گروهی مستقل و تحلیل واریانس و کایدو استفاده شده است.
4-2 توصیف داده ها
به منظور آشنایی بیشتر با ماهیت متغیرهای تحقیق لازم است قبل از تحلیل داده ها به توصیف آن پرداخته شود چراکه توصیف آماری داده ها مقدم بر استنباط آماری است و به تشخیص الگوهای حاکم بر داده ها کمک میکند. این بخش همان طورکه اشاره کردیم به ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری توجه دارد و با بهره گرفتن از شاخصهای توصیفی، از قبیل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، به توصیف و طبقهبندی این ویژگیها پرداخته می شود.
جدول 4-1، توزیع فراوانی جنسیت افراد
شاخص
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
65
9/24
مرد
196
1/75
مجموع
261
100
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه میشود، بیشترین فراوانی را مردان با 1/75 درصد فراوانی و کمترین تعداد را زنان با 9/24 درصد فراوانی دارا میباشند.
در جدول 4-2، توزیع فراوانی گروه تحصیلی و دانشگاه مربوطه اساتید و دانشجویان دکتری ارائه میشود.
جدول 4-2، توزیع فراوانی گروه تحصیلی و دانشگاه اساتید و دانشجویان دکتری
گروه
دانشگاه
علوم انسانی
علوم پایه
علوم مهندسی
مجموع
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
علامه طباطبایی
43
5/16
19
3/7

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2
8/0
64
5/24
بهشتی
20
7/7
7
7/2
10
8/3
37
2/14
تهران
19
3/7
4
5/1
4
5/1
27
3/10
امیرکبیر
0
0
4
5/1
15
7/5
19
3/7
تربیت مدرس
15
7/5
23
8/8
10
8/3
48
4/18
مؤسسه برنامه ریزی و پژوهش آموزش عالی
4
5/1
0
0
0
0
4
5/1
آزاد
45
2/17
9
4/3
8
2/3
62
8/23
مجموع
146
9/55
66
3/25
49
8/18
261
100
همانطور که در جدول 4-2، ملاحظه مینمایید، نمونه موردبررسی در سه گروه علومانسانی، علومپایه و علوممهندسی میباشند؛ فراوانی نمونه ها در دانشگاه علامه طباطبایی در مجموع

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید