دارای نظامهای آموزش عالی ایفا کرده است.

تحصیلات تکمیلی در تربیت کادر برای تصدی سمتهای مدیریتی، آموزشی و پژوهشی، در نهادهای آموزشی، علمی، اقتصادی و سیاسی اهمیت بسزایی دارد. در بسیاری از کشورها از تحصیلات تکمیلی برای دستیابی به مرزهای جدید دانش بهره گرفته می شود(مرکز پژوهش های اسلامی، 1380).
تمایل گسترده به ادامهی تحصیل تا بالاترین مدارج دانشگاهی به عنوان یک انگیزهی فردی و اجتماعی، تخصصی شدن رشته های علمی، نیاز نظامهای دانشگاهی و بازار کار به افراد دارای تحصیلات سطح بالای دانشگاهی، از عوامل رونق تحصیلات تکمیلی بوده است(روح الامینی، 1387).
همچنین همکاری دانشگاه و صنعت و دانشگاه با سایر سازمانهای اجرایی به رونق تحصیلات تکمیلی کمک کرده است. تحصیلات تکمیلی در جهان عمدتاً از دانشگاههای اروپا و در دهه های اخیر از دانشگاههای ایالات متحده امریکا الگو گرفته است. مفهوم جدید تحصیلات تکمیلی که در آن بین تحقیق و تحصیلات پیشرفته یک هماهنگی طبیعی به چشم می خورد، در اوایل دههی 1800 در آلمان به وجود آمده است.
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم دانشگاههای امریکا با پشتوانه مالی و سیاسی قابل ملاحظه به تدریج از رقبای اروپایی خود مانند فرانسه و انگلستان پیشی گرفتند و به قطب تحصیلات تکمیلی در جهان بویژه غرب تبدیل شدند. در بخش هایی از جهان که زیر نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای اروپایی و امریکا قرار داشتند، در تحصیلات تکمیلی نیز از این کشورها الگو گرفته میشد.
دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشمندترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد. این نهاد به جهت نقش تعیین کنندهای که در تولید دانش(پژوهش) و انتقال دانش(آموزش) دارد بهعنوان یکی از شاخصهای تعیین میزان توسعه کشورها مدنظر قرار گرفته است. با توجه به رشد قابل ملاحظه متقاضیان آموزش عالی کشور و محدودیت ظرفیت پذیرش در تحصیلات تکمیلی انتخاب شیوه های نوین گزینش علمی دانشجو بهجهت انتخاب اصلح اجتنابناپذیر میباشد. لذا لازم است کلیه منابع و امکانات جهت تدوین و پیادهسازی شیوه های جدید گزینش علمی با بهره گرفتن از فنآوریهای روز دنیا برای صحت و دقت در این امر بهکار گرفته شود(راهنمای دوره دکتری تخصصی سال 1390).
امروزه نظام آموزش عالی در دنیا، بهویژه پس از مطرح شدن نقش و جایگاه سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف توسعه و رشد اقتصادی، به مهمترین مسائل کشورها بهویژه کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. نقش و جایگاه این نظام و تأثیر آن بر توسعه جامعه بر کسی پوشیده نیست. ایفای این نقش در گرو فرایندهای مختلفی است که از جمله آن، فرایندهای آموزش، پژوهش و پذیرش دانشجو بهعنوان مشتریان اصلی نظام آموزش عالی است. از اینرو چگونگی پذیرش دانشجو و فرایند گزینش و سنجش آنها از مباحث اصلی نظامهای آموزشی دنیاست(قلیپور و همکاران، 1378 ).
تربیت دانشجو در مقطع دکترای تخصصی(phD)، به دلیل اهمیت نقشی که قرار است در آینده به عهده این دانشجویان گذاشته شود بسیار حائز توجه است. بیتردید بخش مهمی از ارتقای سطح نهادهای آموزشی کشور و اعتلای وضعیت دانش کشور، منوط به آموزشی است که کادر علمی دانشگاه در زمان دانشجویی خود از آن بهره گرفتهاند بنابراین شناخت مقتضیات و وضعیت این دوره و تلاش در راستای بهبود آن، کمک زیادی به تعالی نظام آموزشی کشور خواهد داشت(دانشگاه باقرالعلوم، 1389).
2-14 فرایند آموزش PhD در دنیا
رایج ترین مدلهای دکتری در دنیا دوره های مبتنی بر درس و مبتنی بر پژوهش میباشند. آموزش دکترای مبتنی بر درس اگرچه سابقهای 150 ساله دارد اما کماکان شکل سنتی خود را در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر حفظ کرده است. در این روش، دانشجو با گذراندن یک دوره دروس تعریف شده به مدت 2-1 سال و قبولی در امتحان جامع، وارد مرحله پژوهشی شده و پس از دفاع از پایاننامه موفق به اخذ درجه دکترای تخصصی م گردد. طول این دوره بسته به عوامل مختلف بین9-4 سال متغیر می باشد. دور های دکترای مبتنی بر پژوهش از نظر ساختار، تنوع و گوناگونی بیشتری دارند. استاد راهنمای دانشجو، موضوع و بودجه پژوهش وی در ابتدا مشخص بوده و دانشجو با اجرای یک پژوهش اصیل و دفاع از پایاننامه و یا انتشار نتایج آن در مجلات معتبر فارغ التحصیل میگردد. ممکن است حسب نیاز، دانشجو ملزم به گذراندن برخی دروس مرتبط با موضوع پایاننامه خود باشد. طول اینگونه دکترا عموماً بین 4-2 سال است. هماکنون بهویژه در اروپا تمایل کلی به سمت دوره های ساختارمندی است که در آن دانشجو در یک گروه پژوهشی تربیت میشود، بهطور مداوم در جلسات مشترک با افرادی با سطوح مختلف آکادمیک در ارتباط بوده و با مشکلات و چالشهای مختلف آکادمیک آشنا میشود. در ایران در مدل جاری دکترا رابطه دو بهدوی بین یک استاد و یک دانشجو باقیست و دانشجو به ویژه در مرحله پایاننامه اغلب تنها با استاد راهنمای خود روبهرو میباشد.
آموزش دکترا در شکل فعلی آن به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی برای حصول به اهداف عالی توسعه، شدیدا مورد تردید صاحبنظران قرار گرفته و سیاستگذاران را ناگزیر به تجدی نظر در شکل و محتوای این دوره ها نموده است به نحوی که با واقعی ها و نیازهای موجود، سازگاری بیشتری نشان دهد.
بسیاری از کشورهای با سابقه، گونه های جدیدی از دکترا را با عنوان دکترای تخصصی حرفهای معرفی نمودهاند. ایجاد دوره های دکترای تخصصی حرفهای توانسته از یک طرف دوره های دکترا را بیش از پیش به سمت رفع نیازهای جامعه سوق دهد و از طرف دیگر اشتغال دانشآموختگان دکترا را تسهیل نماید. طول این دوره کوتاهتر بوده و پایاننامه دانشجو بیشتر معطوف به حل مشکل صنعت است تا ارائه یک شاهکار پژوهشی. در این مدل عمدتا هزینه تحصیل دانشجو از سوی صنعت پرداخت شده و استاد راهنما گرانت تحقیقاتی خود را از بخش خصوصی دریافت میکند. در مدل نوین آموزش دکترای تخصصی در بریتانیاNew Route PhD نیز گذراندن دورهای با برنامهای شامل دروس تئوری به مدت حداقل یکسال قبل از شروع پایاننامه، پیشبینی شده است. در این مدل وجود یک دوره کوتاهمدت تئوری علاوه بر کاهش هزینه ها به تقویت بنیه علمی و جهتگیری پژوهشی آینده دانشجو کمک شایانی مینماید.
تجدیدنظر در ساختار آموزش دکترا تنها در کشورهای توسعهیافته، دیده نمیشود و کشورهایی مانند چین و هندوستان نیز در عرصه به کارگیری و مشارکت دانشآموختگان دکترا در روند توسعه خود قدمهای بزرگی برداشتهاند. بهنظر میرسد کشور ما نیز ناگزیر از به کارگیری این تجربیات و تغییر نگرش به ماموریت و جایگاه آموزش دکترا در کشور باشد.
2-15 نحوه پذیرش دانشجو دکتری
در برخی کشورها قوانین پذیرش دانشجوی دکترا، سخت و در برخی دیگر، غیررسمی و بدون قاعده خاص بوده و دانشجو با یافتن یک استاد راهنما، میتواند دوره دکترا را شروع نماید. حتی در بعضی کشورها ورود به دوره دکترا بدون نیاز به گذراندن مقاطع قبلی، امکانپذیر است.
در ایران پذیرش دانشجوی دکترا با برگزاری آزمون چندمرحلهای زبان انگلیسی، آزمون کتبی و مصاحبه همراه بوده و رقابت سنگینی بر آن حکمفرماست. از نظر وضعیت شغلی و هزینه تحصیل، در بعضی کشورها دانشجو همانند یک عضو هیئت علمی جزء، به امور آموزشی و پژوهشی گروه کمک کرده و از بعضی مزایای یک عضو هیئت علمی برخوردار است اما حقوق دریافت نمیکند. در برخی دیگر، طی یک قرارداد در قبال فعالیتهای آموزشی پژوهشی به دانشجو حقوق پرداخت می شود. در بعضی کشورها کلیه هزینه های تحصیل دانشجو در قالب شهریه از دانشجو دریافت میگردد.اعطای وام یا بورس تحصیلی نیز در بسیاری کشورها دیده میشود. تحصیل پارهوقت برای کارکنان مؤسسات و تأمین هزینه تحصیل توسط آن مؤسسات نیز رایج است. در کشور ما برای اکثر دانشجویان دکترا تحصیل رایگان بوده و در قبال حضور تمام وقت دانشجو و مشارکت وی در امور آموزشی و پژوهشی گروه، حقوق پرداخت می گردد (معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، 1381).
در ایران آموزش دکترا از همان ابتدا مبتنی بر درس بوده است. در دو دهه گذشته تربیت دانشجویان دکترا در کشور با هدف تامین هیئت علمی دانشگاهها صورت گرفته و غالب فارغالتحصیلان آن جذب دانشگاهها شدهاند. ظرفیت محدود پذیرش دانشجوی دکترا، فرار مغزها را تشدیدکرده و با کاهش نیاز بسیاری دانشگاههای کشور به اعضای هیئت علمی، مشکل اشتغال به دانش آموختگان دکترا کشور نیز در حال سرایت است. از طرف دیگر رویکرد تربیت دکترا در کشور در جهت رفع نیازهای جامعه نیست. ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و بخش عمده تولیدات علمی کشور معطوف به تولید، افزایش ثروت و توسعه پایدار اقتصادی نمیباشد(روحالامینی و فصیحی، 1387).
آزمون دکتری(Ph.D) بصورت نیمه متمرکز به منظور تأمین اهداف زیر برگزار میگردد:

– عدالت آموزشی و فرصت برابر برای متقاضیان ورود به دوره دکتری
– سنجش علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری
– ایجاد وحدت رویه و هماهنگی دانشگاه با سیاستهای وزارت علوم در پذیرش دانشجو
– کمک به دانشگاه برای پذیرش دانشجویان مستعد در دوره دکتری
– کمک به مؤسسات و وزارتخانه ها جهت ارزشیابی متقاضیان استخدام آنها
– کاهش هزینه اجرای آزمو نهای موازی و جلوگیری از اتلاف منابع
– جلوگیری از شرکت متعدد داوطلب در آزمو نهای مختلف

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امروزه سرمایه های فکری بیش از هر زمان دیگر به عنوان اصلی ترین سرمایه در هر کشور شناخته می شوند و در قالب سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی خود را آشکار می سازند. جامعه امروز مجموعه ای از سازمان ها است که در بهترین شکل تحت عنوان سازمان های علمی تبلور می یابند. از جمله ویژگی های این سازمان ها وجود حساسیت زیاد آنها به محیط و برقراری ارتباطسازنده با آن است، و دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین مراکز علمی کشورمی بایست در این راستا پیشگام باشند(راشدی، 1388).
بررسی نتایج حاصل از مرور ساختاریافته مدلهای مختلف آموزش دکترای تخصصی در کشورهای برتر دنیا نشان میدهد که مدل غالب تربیت دانشجو، مدل پژوهش محور است؛ هرچند قوانین و نحوه پیادهسازی این مدل درکشورهای مختلف متنوع بوده و دستخوش تحولاتی شده است. این نکته نیز قابل ذکر است که حتی در معدود دانشگاههایی هم که از نظامهای آموزشی غیر از مدل پژوهشمحور استفاده میشود، شاخصهای درسمحور کمرنگ گردیدهاند. با درنظرگرفتن این موضوع که در اکثر این دانشگاهها هدف از تحصیلات تکمیلی و خصوصا تحصیل در دوره دکترای تخصصی، تربیت پژوهشگران توانا درگرایشهای خاص رشتهای است که توامندی گسترش مرزهای دانش را داشته باشند، گرایش به مدل پژوهشمحور که با تنوع زیاد در بهرهگیری از این مدلها همراه گردیده است قابل توجیه است. در این میان روشن بودن و شفافسازی وظایف اساتید، دانشجویان و سایر افرادی که با تحصیلات تکمیلی در ارتباط هستند همچون کمیتههای تحصیلات تکمیلی سبب حرکت این دانشگاهها به سمت تربیت پژوهشگران با قابلیتها و توامندیهای قابل قبول شده است. هرچند این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در قریب به اتفاق این دانشگاهها اختیارات اساتید راهنما بسیار گسترده است. همانگونه که در جدول ذکر شده است در تمامی دانشگاههای مورد بررسی پیششرط پذیرش دانشجو، حتی در دوره های درسمحور، انتخاب دانشجو برای تحصیل در دوره دکترای تخصصی توسط استاد راهنما است. البته نباید از نظر دور داشت که تنها افرادی میتوانند راهنمایی پایان-نامه دوره دکترای تخصصی را برعهده بگیرند که دارای سطح علمی بالا باشند و یا به درجه استادی رسیده باشند. اختیارات اساتید راهنما تا به آنجا است که انتخاب دروس اختیاری، ارزیابی دورهای و میزان پیشرفت دانشجو، اجازه دفاع از پایاننامه و حتی ممانعت از ادامه تحصیل نیز با نظر مستقیم استاد راهنماست(صادقیراد و همکاران، 1388).
2-16 پیشینهی تحقیق:
بدین خاطر تجدیدنظر در برنامه ریزی آموزشی، شیوه های سیاستگذاری در نظام آموزش و تحقیقات، تحلیل و تبیین تعامل بین حوزه صنعت و دانش، بازنگری در ساختار و وظایف نهادهای متولی دانش، تجدید نظر در نظام پذیرش دانشجو، یافتن شیوه های نوین در پژوهش و تحقیقات، بررسی روش های بهبود کیفیت آموزشی و نیز تبیین رابطه میان آموزش عالی با فرهنگ جامعه و مسائل اجتماع و پاسخگویی سیستم آموزش عالی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه متنوع امروز برای نیل به توسعه، ضرورتی گریزناپذیر می نماید که در واقع تأمل و تعمق در عوامل فوق، لزوم تحول بنیانی در نظام آموزش عالی را به خوبی روشن میسازد(نوبخت و صادقی، 1387).
راهاندازی دوره های دکترای تخصصی همواره یکی از اهداف نظامهای آموزش عالی بوده و به عنوان شاخص علمی و تکمیلکنندهی چرخهی تحصیلات محسوب شده است. با افزایش تعداد دانشجویان دکترا طی سالهای اخیر در تمامی دانشگاههای جهان، و تغییرات عمده و اساسی که در بازار کار جهانی رخ داده است، تقریباً تمامی دانشگاهها با چالش اصلاح و بازنگری برنامههای دکترا در راستای تطابق با شرایط جدید روبهرو هستند.
در ایران با توجه به نقش اساسی دوره های دکترا در تحقق اهداف و سیاستهای برنامهی چهارم(توسعه مبتنی بر دانایی) و سند چشمانداز 20 سالهی ایران(دست یافتن به مقام اول علمی – تکنولوژی منطقه) جریان بازنگری و گام برداشتن در راستای اصلاح مشکلات مذکور و نیز سعی در انطباق آنها با نیازهای دنیای امروز از چند سال پیش تاکنون آغاز شده است، تجلی این امر در بازنگری آییننامهی اجرایی دوره های مذکور و برگزاری جلسات هماندیشی و کندوکاو در مسائل این دوره ها قابل مشاهده است(مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1386).
نورشاهی، نسرین(1388): تحت عنوان “مقایسه تجارب برگزاری دوره های دکترا در ایران با چند کشور جهان” که به مقایسه تجارب 23 کشور در قالب 3 محور اصلی:سازمان، نحوه اداره وساختار دوره های دکترا، نظارت و سرپرستی، تحرک دانشجویی و اجرای دوره های دکترای مشترک، توصیف و بررسی و با ایران مقایسه شده است.
درودگر (1388)، پژوهشی تحت عنوان ” اصلاح شیوه گزینش دانشجو به منظور ارتقاء کیفیت آموزش معماری” انجام داد. در این پژوهش نشان داده شد که عقیده عمومی متخصصان و سازوکارهای آموزشی این است که رشته معماری در زمره گروه های هنری قرار دارد. در حالی که پذیرفته شدگان این رشته از طریق آزمونهای دروس علمی انتخاب می شوند. این تناقض نمی تواند پیش نیازهای هنری تحصیل در این رشته را تأمین کند و شایستهترین ها را روانه دانشگاه نماید. شرایط موجود در گزینش دانشجو، ناشی از حذف آزمون اختصاصی این رشته در سال 1372 می باشد و برای جبران مشکلات آن، دروس پیش نیازی در برنامه درسی نیم سال اول تحصیلی لحاظ گردید. در این پژوهش نشان داده شد که دروس پیش نیاز ارائه شده در نیمسال اول نمی تواند کمبودهای پدید آمده را جبران نمایند. لذا پیشنهاداتی کاربردی برای بهبود شیوه انتخاب دانشجو ارائه داده شد. مهّمترین پیشنهاد حاصل از این تحقیق، انجام آزمون اختصاصی به روش تستی بر روی چند برابر ظرفیت پذیرفته شدگان کنکور سراسری بود.
دوانی، عبدالله(1387). محوریت سرمایه انسانی (نیروی انسانی آموزش دیده) در فرآیند توسعه امری است مورد تاکید اکثر اقتصاددانان و یکی از شرایط استفاده کارا از نیروی انسانی، توزیع جغرافیایی این عامل به تناسب نیاز منطقه ای است. در این راستا پژوهش حاضر با تاکید بر خطوط مشی برنامه سوم توسعه، در تطبیق با عوامل انسانی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور، با بهره گرفتن از سه دسته شاخص های جمعیتی، آموزشی، اقتصادی- اجتماعی، توزیع کمی و کیفی پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی را پیشنهاد می کند. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش های تاکونومی عددی و شاخص سازی، ابتدا استان های کشور را به منظور تعیین تعداد پذیرش دانشجو رتبه بندی می کنیم، و سپس بر اساس برآورد نیاز به نیروی انسانی متخصص، اندازه مطلوب پذیرش دانشجو در

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید