نمرات و فرهنگ سازمانی می توان فرسودگی شغلی دبیران را پیش بینی کرد و قدرت پیش بینی فرهنگ کارآفرینی بیش از فرهنگ مشارکتی و فرهنگ مشارکتی بیش از فرهنگ ماموریتی و بوروکراتیک است.
دهشیری( 1385) در مطالعه خود به بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی پرداخت و نتیجه گرفت که هوش هیجانی در پیش بینی استرس شغلی نقش دارد.

قدیمی (1382) در پژوهشی با عنوان بررسی ومقایسه میزان شیوع سندرم فرسودگی شغلی در بین معلمان و کادر اداری سازمان آموزش و پرورش به بررسی 1068 نفر در استان کرمان پرداخت و نتیجه گرفت که فرسودگی شغلی در معلمان و کارکنان مرد بیش از زنان است و معلمان مقطع متوسطه بیش از معلمان ابتدایی از فرسودگی شغلی رنج می برند.
کشانی (1379) در پژوهش خود رابطه رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان کودکان عقب مانده آموزش پذیر را بررسی کرد و نتیجه گرفت که رضایت شغلی باعث فرسودگی شغلی کمتری می شود. (به نقل از صباحی 1388).
2-6- چارچوب نظری پژوهش:
جامعه معلمان کشور الگوی فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند و مطالعه این جامعه با سایر جوامع متفاوت خواهد بود رویکردهای جامعه معلمان نسبت به مقوله فرهنگ سازمانی متناسب با آموزه های دینی و آموزش های خاص می باشد که در تمامی زندگی فردی و اجتماعی خود را نشان می دهد. در این پژوهش از نظریه هایی که متناسب با فرهنگ و نزدیکتر به فرهنگ ما هستند برای تبیین فرضیه های پژوهش استفاده می شود البته متغییرهای پژوهش و پرسشنامه های استفاده شده قبلاً در جامعه ما استفاده شده است و از روایی و پایای مطلوبی برخوردار هستند. مدلی و نظریه ای که برای فرهنگ سازمانی در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد مدل فرهنگ تنظیم سازمانی هافستد که یکی از کاملترین مدل ها ی فرهنگ سازمانی می باشد همچنین بر اساس نظر مزلاچ فرسودگی شغلی سندرمی است که در پاسخ به فشار روانی مزمن به وجود می آید و شامل سه جزء خستگی یا تحلیل عاطفی؛ از خود بیگانگی یا مسخ شخصیت؛ فقدان موفقیت فردی یا پیشرفت شخص است. در مورد متغیر رضایت شغلی نیز از نظریه روابط انسانی برای تبیین فرضیه های پژوهش استفاده شده است.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی به شیوه همبستگی می باشد. تحقیق همبستگی به پژوهش های گفته می شود که هدف آنها کشف روابط بین متغییرها با بهره گرفتن از آمارهای همبستگی می باشد. (گال، بورگ و والتر، 1387)
3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری: روش تحقیق این پژوهش جزء پژوهش های توصیفی – تحلیلی می باشد و از نتایج آن می توان به منظوراعتلای فرهنگ سازمانی و یا تغییر آن و یا ارائه راهکارهای لازم استفاده نمود. جامعه ی مورد بررسی شامل کلیه معلمان شهر لنده در سال تحصیلی 92-91 که در مقاطع تحصیلی ابتدایی،‌ راهنمایی، متوسطه و کارکنان ستادی می شود. حجم جامعه ی آماری مورد نظر 584 نفر بود روش نمونه گیری این پژوهش با بهره گرفتن از روش تصادفی طبقه ای انجام شده است.و بر اساس تعداد آنها، حجم نمونه متناسب با جامعه ی آماری محاسبه شده است. برای محاسبه حجم نمونه در این پژوهش از جدول مورگان استفاده شده است. که بر اساس جامعه آماری حجم نمونه ی محاسبه شده 234 نفر می باشد
جدول1-4- فراوانی جامعه و نمونه مورد پژوهش
فراوانی جامعه
فراوانی نمونه
متغیر
زن
مرد

زن
مرد
ابتدایی
101
190
41
77
راهنمایی
65
83
25
34
متوسطه
50
95
20
37
جمع کل
584
234
همانطور که در جدول 1-3- ملاحظه می شود از جامعه 584 نفری معلمان شهرستان لنده نمونه ی 234 نفری مورد پژوهش قرار گرفتند.
3-3- روش اجرا پژوهش:
در این تحقیق از روش توصیفی – پیمایشی استفاده شده است برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی استفاده شده است . ابتدا با هماهنگی های بعمل آمده با اداره آموزش و پرورش شهرستان لنده مجوز اجرای پرسشنامه ها گرفته شد پس از آن پرسشنامه ها بر اساس پست سازمانی و به صورت تصادفی در اختیار معلمان قرار گرفت و توضیحات اجرای پرسشنامه قبل از تکمیل پرسشنامه توسط مجری کار به معلمان داده شد پس از آن پرسشنامه ها را جمع آوری و پرسشنامه های ناقص را جدا گردید و داده های تعداد 234 پرسشنامه تکمیل شده و بدون نقص را در نرم افزار spss وارد گردید و نتایج را با توجه به نوع فرضیه ها و روش آماری تحلیل گردید.
3-4- ابزارهای پژوهش: جهت گرد آوری اطلاعات از سه پرسشنامه زیر استفاده شده است:
3-4-1- پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی
این پرسشنامه توسط هافستد(1991) و براساس مدل فرهنگ سازمانی هافستد ساخته شده است. آنها فرهنگ سازمانی را به چهار دسته دیوان سالار، ارگانیک، مشارکتی و قبیله ای تقسیم نموده اند. پرسشنامه شامل 25 سؤال است. این پرسشنامه با تو جه به پنج بعد فرهنگ سازمانی سوالات 9-1 مولفه مرد گرایی، زن گرایی؛ 14-10 مولفه جمع گرایی، فرد گرایی؛ 19- 15 مولفه ابهام گریزی و سوالات 25-20 مولفه فاصله قدرت از نظر پرو فسور هافستد سا خته شده است این پرسشنامه برای هر آیتم از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده می کند خیلی کم تا خیلی زیاد که به ترتیب امتیاز یک تا پنج به آنها تعلق می گیرد. پس از اینکه نمره ی کل پرسشنامه محاسبه شد بین 25 تا 125 میانگین نمرات نمونه آماری محاسبه می شود. جویانی (1386) در پژوهش خود پایایی درونی این پرسشنامه را 86/0 محاسبه کرد. همچنین زمینی و همکاران (1390) در پژوهش خود پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ85/0 بدست آوردند. در این پژوهش اعتبار و پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 75/0 بدست آمد. و برای تعیین روایی نیز از نظرات اساتید صاحبنظر برای بدست آوردن روایی صوری استفاده شد.
3-4-2- پرسشنامه رضایت شغلی :
این پرسشنامه توسط اسمیت ،کندال و هالین (1969) طراحی شده است. این ابزار ابتدا به صورت 72 سؤالی بوده که به علت زیادی پرسش ها از کارآیی لازم برخوردار نبود و در سال (1987) آن را به 30 سؤال کاهش دادند. که در این پژوهش، پرسشنامه 30 سوالی استفاده شده است.
الف- شیوه نمره گذاری
این ابزار 5 بعد رضایت شغلی را شامل می شود که عبارتند از : ماهیت کار (سوال 1تا 6 )، سرپرست (سوالهای 7 تا 12) ، همکاران (سوالهای 13 تا 18)، ارتقاء (سوالهای 19 تا 24) و پرداخت (سوالهای 25 تا 30). این مقیاس به شیوه لیکرت نمره گذاری می شود. (ساعتچی و همکاران، 1387).
ب- پایایی و اعتبار:
ثامنی در سال 1384،پایایی پرسشنامه رضایت شغلی(جی دی آ) را 73/. ، و رنجبر درسال 1384 با بهره گرفتن از روش آلفای کرنباخ میزان پایایی این ابزار را 69/. گزارش کرده اند. همچنین بمبئی رو(1385) نیز از روش باز آزمایی استفاده کرده و پایایی این ابزار را 72/. به دست آورده است و برای تعیین پایای درونی این پرسشنامه از روش آلفای کرنباخاستفاده شده است که مقدار آن معادل 83/. به دست آمده است. (ساعتچی و همکاران، 1387). در پژوهش فتحی زاده(1390) اعتبار و پایایی این پرسشنامه پس از تحلیل داده ها با روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و رضایت شغلی کل (80/.) به دست آمد. در این پژوهش پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 72/0 بدست آمد. و برای تعیین روایی نیز از نظرات اساتید صاحبنظربرای بدست آوردن روایی صوری استفاده شد.
3-4-3- پرسشنامه فرسودگی شغلی:
مقیاس مزلاچ رایجترین ابزار سنجش فرسودگی شغلی می باشد که دارای 22 گزاره جداگانه است 9 گزاره در موردخستگی هیجانی،(فرسودگی عاطفی که به پاسخ دهندگان اجازه می دهد احساسات مربوط به ضعف بیش از اندازه و خستگی عاطفی در برار مددجویان و محیط کار را بیان نماید) 5 گزاره در مورد مسخ شخصیت ( به پاسخ دهندگان اجازه می دهد که نگرش های خود را به شکل بی علاقگی و بی تفاوتی نسبت به محیط بیان نمایند) و 8 گزاره در مورد احساس عدم کفایت شخصی(عدم احساس پیشرفت شغلی، که به پاسخ دهند گان اجازه می دهد که میزان احساس شایستگی و رسیدن به موفقیت د رارتباط با محیط کار و وظایف بیان نمایند.رتبه بندی فراوانی این احساسات از صفر (هرگز) تا شش( هر روز) می باشد
نمره ی به دست آمده در هر یک از سه جنبه، بر پایه نمره مرجع در دسته پایین، متوسط یا بالا قرار می گیرد (مزلاچ و جکسون،1993). ثبات درونی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 71/.. تا 91/. و ضریب بازآزمایی آن 60/. تا 80/. گزارش گردیده است(شوفلی و همکاران، 1994) در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ برابر با65/. می باشد.
پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ از 22 ماده و از 3 خرده مقیاس خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت است که هر خرده مقیاس شامل سئوال های زیر است:
مقیاس خستگی عاطفی: سئوالهای 1،2،3،6،8،13،14،16،20، و نمره این پرسشنامه بین0 تا54 است.
مقیاس کاهش احساس کفایت حرفه ای: سئوال های 4،7،9،12،17،18،19،21، و نمره این پرسشنامه بین0 تا48است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقیاس مسخ شخصیت: سئوال های 5،10،11،15،22، و نمره این پرسشنامه بین0 تا30 است. این پرسشنامه در سال 1371 توسط فیلیان ترجمه و اعتبار علمی آن تعیین شده است. بر اساس گزارش فیلیان میزان ثبات داخلی مقیاس فرسودگی شغلی مزلاچ و جکسون مبین همبستگی قوی میان پاسخهای داده شده در مرحله آزمون مجدد بعدی است96/0 r=. و پرداختچی و همکاران (1388) ضریب اعتبار آن را به روش آلفای کرونباخ 82/0 بدست آورد. در این پژوهش پایایی این پرسشنامه پس از تحلیل داده ها با روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و فرسودگی شغلی کل (83/0) ، خستگی عاطفی(83/0) ، مسخ شخصیت (85/0) و کاهش کفایت حرفه ای (80/0)به دست آمد. و برای تعیین روایی نیز از نظرات اساتید صاحبنظربرای بدست آوردن روایی صوری استفاده شد.
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
برای تجزیه و تحلیل همه فرضیه های از ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون سووال پژوهش از رگرسیون همزمان استفاده شده است همه این تحلیل ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری ( اس پی اس اس) نسخه 16 انجام شده است.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

در این فصل ابتدا آمار توصیفی ارائه می شود و پس از آن فرضیه های اصلی و فرضیه های فرعی را به وسیله آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرا می گردد.
الف : یافته های توصیفی
در این قسمت مشخصه های توصیفی متغییر های فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (فاصله ی قدرت، امتناع از ابهام، فرد گرایی و مرد سالاری)، رضایت شغلی و ابعاد آن (رضایت از سرپرست، رضایت از کار، رضایت از ارتقاء، رضایت از حقوق و رضایت از همکاران) و فرسودگی شغلی و ابعاد آن (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم کفایت شخصی) تجزیه و تحلیل می شوند.
جدول 1-4- فراوانی کمترین و بیشترین گروه نمونه در ابعاد فرهنگ سازمانی
میانگین، انحراف معیار، میزان کمینه و بیشینه ابعاد فرهنگ سازمانی
متغیر فرهنگ سازمانی
حجم نمونه
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
فاصله ی قدرت
234
1
25/4
6812/2
543/
امتناع از ابهام
234
1
4
8248/2
713/
فرد گرایی
234
1
40/4
1009/3
692/
مرد سالاری
234
1
5
8765/2
709/
بر اساس جدول1-4- بیشترین میانگین در گروه نمونه به فردگرایی/جمع گرایی1009/3 M=و فاصله قدرت کمترین میانگین را فاصله قدرت 6812/2 M=در بین ابعاد فرهنگ سازمانی در گروه نمونه دارد.
جدول 2-4- فراوانی کمترین و بیشترین گروه نمونه در ابعاد رضایت شغلی
میانگین، انحراف معیار، میزان کمینه و بیشینه ابعاد رضایت شغلی
متغیر
حجم نمونه
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
رضایت از سرپرست
234
33/1
5
46/3
694/
رضایت از کار

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید